Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 112 %
55.1%
24 days, 3 hrs, 46 mins, 43 s 10 days, 16 hrs, 28 mins, 18 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
8%
393.68 GB 33.74 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
81%
43.79 MB 179.39 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2022-01-20 22:53:16M7IAS
2022-01-20 22:53:16M7KPP
2022-01-20 22:53:16CQ-UK-1
2022-01-20 22:53:16MØJKD
2022-01-20 22:53:16SG7AKU
2022-01-20 22:53:16G4YMB
2022-01-20 22:53:16GM7KBK
2022-01-20 22:53:16GØFQB
2022-01-20 22:53:16G1VIZ
2022-01-20 22:53:16GØEZY
2022-01-20 22:53:16GIØPVG
2022-01-20 22:53:16KE8LP
2022-01-20 22:53:16GW6NXR
2022-01-20 22:53:16MIØMSM
2022-01-20 22:53:16DS1SEG
2022-01-20 22:53:16YCS45Ø-47
2022-01-20 22:53:16MØNTT
2022-01-20 22:53:16VK1AAB
2022-01-20 22:53:16VK2II
2022-01-20 22:53:16G7VIG
2022-01-20 22:53:16G8WWD
2022-01-20 22:53:16M6HBD
2022-01-20 22:53:16KC3QVY
2022-01-20 22:53:16GØHXX
2022-01-20 22:53:16G7VZQ
2022-01-20 22:53:162EØNIQ
2022-01-20 22:53:16GØTYS
2022-01-20 22:53:16GØVXM
2022-01-20 22:53:162WØBUQ
2022-01-20 22:53:162EØRQD
2022-01-20 22:53:162IØJXO
2022-01-20 22:53:16G8SEZ
2022-01-20 22:53:162EØEQU
2022-01-20 22:53:162EØMRD
2022-01-20 22:53:16GI6IRL
2022-01-20 22:53:16MW3HKH
2022-01-20 22:53:16GØVGC
2022-01-20 22:53:16KM4MVM
2022-01-20 22:53:16VK3SIP
2022-01-20 22:53:16MM3NVT
2022-01-20 22:53:16G1RDJ
2022-01-20 22:53:16M7MWY
2022-01-20 22:53:16G4DBR
2022-01-20 22:53:16GØAOO
2022-01-20 22:53:16GØUND
2022-01-20 22:53:16M7AWH
2022-01-20 22:53:16M7APR
2022-01-20 22:53:16MØZMO
2022-01-20 22:53:16DJ7FG
2022-01-20 22:53:16KD9HYG
2022-01-20 22:53:16GØKFV
2022-01-20 22:53:16BM2KVV
2022-01-20 22:53:16GWØFJQ
2022-01-20 22:53:16PD1AEU
2022-01-20 22:53:162EØJPV
2022-01-20 22:53:16GØUJA
2022-01-20 22:53:16M7ATH
2022-01-20 22:53:162EØHRE
2022-01-20 22:53:16MØSAY
2022-01-20 22:53:162EØSVZ
2022-01-20 22:53:16MI6OIG
2022-01-20 22:53:16GØPPM
2022-01-20 22:53:16MØRMA
2022-01-20 22:53:16MØLJL
2022-01-20 22:53:16DG5BKA
2022-01-20 22:53:16MMØFZV
2022-01-20 22:53:162EØAGB
2022-01-20 22:53:16G8MFI
2022-01-20 22:53:162EØECD
2022-01-20 22:53:16MIØHYB
2022-01-20 22:53:16PI1HGD
2022-01-20 22:53:16G4SFS
2022-01-20 22:53:16K2PJW
2022-01-20 22:53:16M6GLZ
2022-01-20 22:53:16MM3PTJ
2022-01-20 22:53:16GB7NM
2022-01-20 22:53:16NØZET
2022-01-20 22:53:16OE8PCK
2022-01-20 22:53:16GØCQZ
2022-01-20 22:53:16KB2YJC
2022-01-20 22:53:16MW7TAF
2022-01-20 22:53:162MØJVR
2022-01-20 22:53:16M6OZG
2022-01-20 22:53:16G4YWX
2022-01-20 22:53:16VK2HAC
2022-01-20 22:53:16M7BOF
2022-01-20 22:53:16G6LJR
2022-01-20 22:53:16OZ1HMN
2022-01-20 22:53:16MØBPY
2022-01-20 22:53:16MM7PRJ
2022-01-20 22:53:16MW3ASG
2022-01-20 22:53:16PI1BN
2022-01-20 22:53:16KØLVB
2022-01-20 22:53:162EØYLP
2022-01-20 22:53:16MB6ER
2022-01-20 22:53:16ZB3Y
2022-01-20 22:53:16W3BL
2022-01-20 22:53:162EØKKQ
2022-01-20 22:53:16G4KVI
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-01-20 22:55:09JP3XVVALL MB6ER transmitting
2022-01-20 22:54:372MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 16
2022-01-20 22:53:45G1LIZALL MB6ER 1
2022-01-20 22:50:51N5IZALL MB6ER 5
2022-01-20 22:40:38G7AFTALL MB6ER 0
2022-01-20 22:39:10GØIMDALL MB6ER 6
2022-01-20 22:36:08KI7JYWALL MB6ER 6
2022-01-20 22:34:22M7GEFALL MB6ER 1
2022-01-20 22:34:00N8GFZALL N8GFZ 2
2022-01-20 22:25:58ZB3YALL ZB3Y 25
2022-01-20 22:23:56GØFAJALL MB6ER 1
2022-01-20 22:22:28WBØVZKALL KØLVB 13
2022-01-20 22:19:57M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 22:14:38GW4PAFALL MB6ER 16
2022-01-20 22:08:29VE3CDC*****H5D3P MB6ER 1
2022-01-20 22:08:12MØSVUALL MB6ER 3
2022-01-20 21:59:33GØTMXALL GB7NM 1
2022-01-20 21:52:41GØKFV-MARKALL GØKFV 25
2022-01-20 21:52:10VE6HQALL MB6ER 1
2022-01-20 21:48:50PD1BUALL MB6ER 2
2022-01-20 21:46:18N6TMBALL MB6ER 14
2022-01-20 21:24:11G4GVCALL MB6ER 1
2022-01-20 21:18:53WILLEM-57ALL PI1HGD 0
2022-01-20 21:16:292MØFPIALL MB6ER 2
2022-01-20 21:15:09N7NFTALL MB6ER 1
2022-01-20 21:14:47DJ7STALL MB6ER 4
2022-01-20 21:01:44MW7GIAALL MB6ER 0
2022-01-20 21:01:39GØDGUALL GB7NM 0
2022-01-20 21:01:03KD9TUGALL MB6ER 2
2022-01-20 20:56:29PD9BNALL MB6ER 0
2022-01-20 20:56:25W4JFFALL MB6ER 0
2022-01-20 20:54:31K9BFK*****EBNXM MB6ER 6
2022-01-20 20:52:04PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 20:50:382EØYLPALL 2EØYLP 0
2022-01-20 20:50:00G6DLJALL MB6ER 5
2022-01-20 20:48:36EA5IZOALL MB6ER 33
2022-01-20 20:48:17KO4OIBALL MB6ER 14
2022-01-20 20:40:17WB9RXKALL MB6ER 29
2022-01-20 20:37:53MØDNWALL MØDNW 0
2022-01-20 20:20:34W4LATALL MB6ER 1
2022-01-20 20:18:34W2DOGALL MB6ER 3
2022-01-20 20:15:40MØMTDALL MB6ER 1
2022-01-20 20:15:24ON6FVALL MB6ER 2
2022-01-20 20:14:20K1ROYALL MB6ER 1
2022-01-20 20:12:53LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 20:12:46MØLGWALL MB6ER 3
2022-01-20 20:12:31MM7PRJALL MM7PRJ 1
2022-01-20 20:09:51KFØBDDALL MB6ER 24
2022-01-20 19:58:33MIØCRRALL MIØCRR 7
2022-01-20 19:56:45N5WWWALL MB6ER 5
2022-01-20 19:52:25GØFDTALL GB7NM 0
2022-01-20 19:50:04KC3JEHALL MB6ER 1
2022-01-20 19:48:41KZ4JONALL MB6ER 1
2022-01-20 19:48:32G4YILALL GB7NM 2
2022-01-20 19:48:20MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 19:45:38DGØOEUALL MB6ER 2
2022-01-20 19:37:14DG1MFJALL DG1MFJ 2
2022-01-20 19:29:04MØJKTALL MB6ER 0
2022-01-20 19:25:36ON4VEL/PALL ON4VEL 1
2022-01-20 19:16:44PDØRAAALL MB6ER 0
2022-01-20 19:15:39N1KWH*****F0L54 MB6ER 2
2022-01-20 19:12:46KC1KRRALL MB6ER 1
2022-01-20 19:12:27MØKGRALL MØKGR 1
2022-01-20 19:10:36IU4DJDALL IW4ELZ 0
2022-01-20 19:09:21M7GBEALL MB6ER 1
2022-01-20 19:09:18M7CQYALL MB6ER 2
2022-01-20 18:58:28M7CUGALL M7CUG 1
2022-01-20 18:57:33KJ7LQWALL MB6ER 1
2022-01-20 18:56:11G1XVWALL MB6ER 1
2022-01-20 18:55:26VK4NOPALL MB6ER 3
2022-01-20 18:52:42MI7GLMALL MB6ER 0
2022-01-20 18:51:115B4AIKALL MB6ER 0
2022-01-20 18:47:37W4JPG32592F0MRT MB6ER 0
2022-01-20 18:46:34BNMALL MB6ER 1
2022-01-20 18:46:12W5JAHALL MB6ER 2
2022-01-20 18:44:52LA8CGAALL MB6ER 1
2022-01-20 18:42:10KB3AYY*****E5GID MB6ER 1
2022-01-20 18:35:09W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:30:21MØJQVALL MB6ER 1
2022-01-20 18:28:49MØSCSALL MB6ER 6
2022-01-20 18:26:28VE3CDC-CHR*****F5A8m MB6ER 1
2022-01-20 18:24:42M1TZRALL MB6ER 0
2022-01-20 18:21:00WA2UBH*****H529O MB6ER 2
2022-01-20 18:20:32VK3GJGALL MB6ER 1
2022-01-20 18:15:33M7APLALL MB6ER 0
2022-01-20 18:14:242EØMTRALL MB6ER 16
2022-01-20 17:54:32KB9LBP32592F0JhW MB6ER 4
2022-01-20 17:46:01G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 17:46:00EA1IHHALL MB6ER 0
2022-01-20 17:41:56G3SEAALL MB6ER 3
2022-01-20 17:39:55MØNRGALL MB6ER 0
2022-01-20 17:36:43ZS1SCHALL MB6ER 7
2022-01-20 17:24:572E1VARALL MB6ER 23
2022-01-20 17:17:11M7JHBALL MB6ER 19
2022-01-20 17:15:10OK2PKTALL MB6ER 0
2022-01-20 17:12:00G4MDP-JIMALL G4MDP 0
2022-01-20 17:05:22MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 2
2022-01-20 17:01:432MØINM-IANALL MB6ER 0
2022-01-20 17:00:10MØRCKALL MB6ER 1
2022-01-20 16:56:45EA8DFXALL EA8DFX 1
2022-01-20 16:52:49G4YWXALL G4YWX 1
2022-01-20 16:50:43KB2YJC-EDALL KB2YJC 1
2022-01-20 16:49:51MMØJSIALL MB6ER 2
2022-01-20 16:44:042EØBJLALL MB6ER 2
2022-01-20 16:39:58KO4HEFALL MB6ER 11
2022-01-20 16:34:12M6OZGALL M6OZG 0
2022-01-20 16:23:052EØDZTALL MB6ER 1
2022-01-20 16:05:53M7SNS/SAMALL MB6ER 1
2022-01-20 15:58:48MØHMSALL MØHMS 0
2022-01-20 15:57:47MB6ERALL MB6ER 0
2022-01-20 15:54:47G1HLPALL MB6ER 12
2022-01-20 15:51:53MM3TWAALL MB6ER 26
2022-01-20 15:48:26ZS5LOALL MB6ER 11
2022-01-20 15:35:21WD8JVQALL MB6ER 4
2022-01-20 15:31:29BI4PCS-YSFALL MB6ER 2
2022-01-20 15:28:53G4RQUALL MB6ER 44
2022-01-20 15:26:44M6TUCALL MB6ER 9
2022-01-20 15:21:50G4PEFALL MB6ER 27
2022-01-20 15:08:59HB9XBO*****EB67z MB6ER 2
2022-01-20 14:54:26KL5CSALL MB6ER 1
2022-01-20 14:34:26G5RAHALL MB6ER 1
2022-01-20 14:30:39W4EIPALL W4EIP 1
2022-01-20 14:21:29PAØAMK--A3ALL PI1HGD 2
2022-01-20 14:21:04MMØNJSALL MMØNJS 2
2022-01-20 14:20:52G7PFYJALL MB6ER 2
2022-01-20 14:11:15G1BHMALL MB6ER 0
2022-01-20 13:53:54OH2CCNALL MB6ER 0
2022-01-20 13:51:01??????????ALL MB6ER 0
2022-01-20 13:47:272MØINMALL MB6ER 12
2022-01-20 13:36:52MØTPTALL MB6ER 0
2022-01-20 13:35:05MM1BHO/M*****F0YQU MB6ER 0
2022-01-20 13:29:40YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:23:38M7CIFALL MB6ER 0
2022-01-20 13:22:00NØZET-TOMALL NØZET 1
2022-01-20 13:08:20MB7ANLALL MB6ER 0
2022-01-20 12:48:18VK2ERTALL MB6ER 2
2022-01-20 12:42:43G7PFYALL MB6ER 14
2022-01-20 12:27:03GW4YNP*****H5086 MB6ER 6
2022-01-20 12:26:54MW3HKHALL MW3HKH 2
2022-01-20 12:22:02JA2SYJALL MB6ER 7
2022-01-20 12:21:43OE8PCK*****EBDHM OE8PCK 1
2022-01-20 12:21:06S56BFBALL MB6ER 0
2022-01-20 12:12:05G7PXM*****EBJp2 MB6ER 1
2022-01-20 12:08:18MW3ASGALL MW3ASG 2
2022-01-20 12:01:18PA3ABRALL MB6ER 2
2022-01-20 12:00:14GØLGF-TERYALL GB7NM 7
2022-01-20 11:59:41JI1UOGALL MB6ER 30
2022-01-20 11:27:43GØTKVALL MB6ER 1
2022-01-20 11:21:13GM4CUXALL GM4CUX 13
2022-01-20 11:15:58MM7JJAALL MB6ER 2
2022-01-20 11:15:54G6JNZALL MB6ER 1
2022-01-20 11:13:12G7DSUALL MB6ER 3
2022-01-20 11:11:57MW7RLTALL MB6ER 12
2022-01-20 11:09:39G6LJRDAVEALL G6LJR 30
2022-01-20 10:57:07GWØGVYALL MB6ER 12
2022-01-20 10:54:262EØMJJALL MB6ER 1
2022-01-20 10:54:22GØIYTALL MB6ER 2
2022-01-20 10:54:17MM3PTJ/FT5ALL MM3PTJ 0
2022-01-20 10:49:55M6RGSALL MB6ER 22
2022-01-20 10:49:01GØUOOALL MB6ER 50
2022-01-20 10:45:10VK3UEOALL MB6ER 5
2022-01-20 10:42:25G6CGYALL MB6ER 20
2022-01-20 10:42:12G4YMBALL G4YMB 7
2022-01-20 10:36:53GØELOALL MB6ER 0
2022-01-20 10:30:18MØRNPALL MB6ER 5
2022-01-20 10:10:22VK4MRHALL MB6ER 1
2022-01-20 10:07:16G6EGM*****EAK1H G6EGM 7
2022-01-20 09:35:442EØWPLALL MB6ER 18
2022-01-20 09:21:21MMØHCDALL MB6ER 5
2022-01-20 08:53:58VK2ALL MB6ER 3
2022-01-20 08:53:48PE1IBA*****EAnQj MB6ER 3
2022-01-20 08:22:30HL2IPBALL MB6ER 5
2022-01-20 08:22:08IU2NSFALL MB6ER 7
2022-01-20 07:47:47MØKWYALL MB6ER 1
2022-01-20 07:47:15VK4FOWALL MB6ER 8
2022-01-20 07:46:25M6SEU-MATT*****F5iWL MB6ER 40
2022-01-20 06:36:07MW6JUQ-ALALL MB6ER 3
2022-01-20 06:20:42BG6TESALL MB6ER 1
2022-01-20 05:54:27MØGBK*****H5FK5 MB6ER 0
2022-01-20 05:32:142EØSTEALL MB6ER 0
2022-01-20 05:02:57VK4NGAALL MB6ER 1
2022-01-20 04:01:24N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 7
2022-01-20 03:37:58KB2NGUALL MB6ER 1
2022-01-20 02:47:11M7TLFALL MB6ER 1
2022-01-20 02:13:29KE2SJALL MB6ER 2
2022-01-20 01:22:25MW7TAFALL MB6ER 0
2022-01-20 00:59:49KA3GMZ-JOEALL MB6ER 0
2022-01-20 00:31:262WORDDALL MB6ER 1
2022-01-20 00:29:24VK4FK-GEOFALL VK4FK 1
2022-01-20 00:05:58MIØAAZALL MB6KA 17
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-01-20 22:55:09JP3XVVALL MB6ER transmitting
2022-01-20 22:54:372MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 16
2022-01-20 22:53:50JP3XVVALL MB6ER 43
2022-01-20 22:53:45G1LIZALL MB6ER 1
2022-01-20 22:53:132MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 30
2022-01-20 22:52:54JP3XVVALL MB6ER 17
2022-01-20 22:52:392MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 7
2022-01-20 22:52:20G1LIZALL MB6ER 0
2022-01-20 22:51:402MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 19
2022-01-20 22:51:38JP3XVVALL MB6ER 0
2022-01-20 22:51:18JP3XVVALL MB6ER 16
2022-01-20 22:50:562MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 15
2022-01-20 22:50:51N5IZALL MB6ER 5
2022-01-20 22:50:462MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 2
2022-01-20 22:50:322MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 8
2022-01-20 22:50:282MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 2
2022-01-20 22:49:10JP3XVVALL MB6ER 10
2022-01-20 22:48:232MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 39
2022-01-20 22:48:102MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 7
2022-01-20 22:45:50JP3XVVALL MB6ER 17
2022-01-20 22:44:462MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 54
2022-01-20 22:43:42JP3XVVALL MB6ER 1
2022-01-20 22:43:052MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 31
2022-01-20 22:42:48JP3XVVALL MB6ER 12
2022-01-20 22:42:17JP3XVVALL MB6ER 29
2022-01-20 22:42:052MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 6
2022-01-20 22:41:502MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 15
2022-01-20 22:41:42JP3XVVALL MB6ER 0
2022-01-20 22:41:19JP3XVVALL MB6ER 22
2022-01-20 22:40:38G7AFTALL MB6ER 0
2022-01-20 22:40:32G7AFTALL MB6ER 0
2022-01-20 22:40:07G7AFTALL G7AFT 1
2022-01-20 22:40:00G7AFTALL G7AFT 0
2022-01-20 22:39:10GØIMDALL MB6ER 6
2022-01-20 22:38:272MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 10
2022-01-20 22:38:18GØIMDALL MB6ER 5
2022-01-20 22:37:472MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 12
2022-01-20 22:37:35GØIMDALL MB6ER 6
2022-01-20 22:36:542MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 10
2022-01-20 22:36:37GØIMDALL MB6ER 12
2022-01-20 22:36:192MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 4
2022-01-20 22:36:08KI7JYWALL MB6ER 6
2022-01-20 22:35:342MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 24
2022-01-20 22:35:22KI7JYWALL MB6ER 9
2022-01-20 22:34:582MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 12
2022-01-20 22:34:22M7GEFALL MB6ER 1
2022-01-20 22:34:00N8GFZALL N8GFZ 2
2022-01-20 22:33:202MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 14
2022-01-20 22:33:06GØIMDALL MB6ER 4
2022-01-20 22:32:402MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 6
2022-01-20 22:31:452MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 7
2022-01-20 22:31:32GØIMDALL MB6ER 7
2022-01-20 22:31:03N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 22:30:582MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 5
2022-01-20 22:30:48N8GFZALL MB6ER 2
2022-01-20 22:30:022MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 9
2022-01-20 22:29:152MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 9
2022-01-20 22:28:52GØIMDALL MB6ER 6
2022-01-20 22:28:28N8GFZALL MB6ER 0
2022-01-20 22:28:272MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 0
2022-01-20 22:27:372MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 40
2022-01-20 22:27:01KI7JYWALL MB6ER 31
2022-01-20 22:26:292MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 24
2022-01-20 22:25:58ZB3YALL ZB3Y 25
2022-01-20 22:25:232MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 27
2022-01-20 22:24:49KI7JYWALL MB6ER 28
2022-01-20 22:24:212MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 21
2022-01-20 22:24:07KI7JYWALL MB6ER 9
2022-01-20 22:23:592MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 6
2022-01-20 22:23:56GØFAJALL MB6ER 1
2022-01-20 22:23:322MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 6
2022-01-20 22:23:19KI7JYWALL MB6ER 9
2022-01-20 22:22:582MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 0
2022-01-20 22:22:432MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 14
2022-01-20 22:22:28WBØVZKALL KØLVB 13
2022-01-20 22:21:442MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 40
2022-01-20 22:21:26WBØVZKALL KØLVB 16
2022-01-20 22:20:452MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 39
2022-01-20 22:20:32WBØVZKALL KØLVB 11
2022-01-20 22:20:082MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 22
2022-01-20 22:20:02WBØVZKALL KØLVB 4
2022-01-20 22:19:57M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 22:19:502MØJVR*****E5Ng8 2MØJVR 6
2022-01-20 22:19:41M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 22:19:34WBØVZKALL KØLVB 5
2022-01-20 22:19:13M7AAH*****G0E8M MB6ER 17
2022-01-20 22:18:58WBØVZKALL KØLVB 13
2022-01-20 22:18:37M7AAH*****G0E8M MB6ER 17
2022-01-20 22:18:15WBØVZKALL KØLVB 20
2022-01-20 22:17:56M7AAH*****G0E8M MB6ER 15
2022-01-20 22:17:24WBØVZKALL KØLVB 29
2022-01-20 22:17:04M7AAH*****G0E8M MB6ER 19
2022-01-20 22:16:54WBØVZKALL KØLVB 7
2022-01-20 22:16:48M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 22:16:43WBØVZKALL KØLVB 0
2022-01-20 22:16:29KI7JYWALL MB6ER 8
2022-01-20 22:16:05M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 22:15:50M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 22:15:32M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 22:15:19GØIMDALL MB6ER 2
2022-01-20 22:15:15GØIMDALL MB6ER 2
2022-01-20 22:14:57M7AAH*****G0E8M MB6ER 16
2022-01-20 22:14:38GW4PAFALL MB6ER 16
2022-01-20 22:14:32GØIMDALL MB6ER 2
2022-01-20 22:14:17M7AAH*****G0E8M MB6ER 13
2022-01-20 22:13:42GW4PAFALL MB6ER 33
2022-01-20 22:13:34M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 22:13:23GW4PAFALL MB6ER 8
2022-01-20 22:13:02M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 22:12:21M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 22:12:18M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 22:08:29VE3CDC*****H5D3P MB6ER 1
2022-01-20 22:08:12MØSVUALL MB6ER 3
2022-01-20 22:08:04MØSVUALL MB6ER 4
2022-01-20 21:59:33GØTMXALL GB7NM 1
2022-01-20 21:53:08M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 21:52:41GØKFV-MARKALL GØKFV 25
2022-01-20 21:52:12M7AAH*****G0E8M MB6ER 25
2022-01-20 21:52:10VE6HQALL MB6ER 1
2022-01-20 21:51:51GØKFV-MARKALL GØKFV 18
2022-01-20 21:51:25M7AAH*****G0E8M MB6ER 22
2022-01-20 21:51:24VE6HQALL MB6ER 1
2022-01-20 21:50:41GØKFV-MARKALL GØKFV 41
2022-01-20 21:50:39VE6HQALL MB6ER 1
2022-01-20 21:50:23M7AAH*****G0E8M MB6ER 14
2022-01-20 21:50:15GØKFV-MARKALL GØKFV 7
2022-01-20 21:50:02M7AAH*****G0E8M MB6ER 11
2022-01-20 21:49:28GØKFV-MARKALL GØKFV 31
2022-01-20 21:49:13M7AAH*****G0E8M MB6ER 12
2022-01-20 21:49:02GØKFV-MARKALL GØKFV 9
2022-01-20 21:48:54M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 21:48:50PD1BUALL MB6ER 2
2022-01-20 21:48:42M7AAH*****G0E8M MB6ER 6
2022-01-20 21:48:30PD1BUALL MB6ER 9
2022-01-20 21:48:19M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 21:48:08PD1BUALL MB6ER 8
2022-01-20 21:48:00GØKFV-MARKALL GØKFV 6
2022-01-20 21:47:35M7AAH*****G0E8M MB6ER 7
2022-01-20 21:47:27PD1BUALL MB6ER 6
2022-01-20 21:47:19M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 21:47:05PD1BUALL MB6ER 12
2022-01-20 21:46:54M7AAH*****G0E8M MB6ER 9
2022-01-20 21:46:44PD1BUALL MB6ER 5
2022-01-20 21:46:36M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 21:46:18N6TMBALL MB6ER 14
2022-01-20 21:45:14M7AAH*****G0E8M MB6ER 55
2022-01-20 21:43:28N6TMBALL MB6ER 44
2022-01-20 21:42:33M7AAH*****G0E8M MB6ER 50
2022-01-20 21:41:11N6TMBALL MB6ER 18
2022-01-20 21:40:36M7AAH*****G0E8M MB6ER 29
2022-01-20 21:40:33M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 21:39:46N6TMBALL MB6ER 44
2022-01-20 21:39:25M7AAH*****G0E8M MB6ER 15
2022-01-20 21:37:59N6TMBALL MB6ER 23
2022-01-20 21:37:44M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 21:37:38N6TMBALL MB6ER 4
2022-01-20 21:36:52M7AAH*****G0E8M MB6ER 40
2022-01-20 21:35:42N6TMBALL MB6ER 7
2022-01-20 21:35:09M7AAH*****G0E8M MB6ER 28
2022-01-20 21:34:12N6TMBALL MB6ER 52
2022-01-20 21:33:33M7AAH*****G0E8M MB6ER 34
2022-01-20 21:32:28N6TMBALL MB6ER 59
2022-01-20 21:31:53M7AAH*****G0E8M MB6ER 28
2022-01-20 21:30:43N6TMBALL MB6ER 5
2022-01-20 21:30:15M7AAH*****G0E8M MB6ER 23
2022-01-20 21:29:35N6TMBALL MB6ER 37
2022-01-20 21:29:12M7AAH*****G0E8M MB6ER 17
2022-01-20 21:28:28N6TMBALL MB6ER 40
2022-01-20 21:27:59M7AAH*****G0E8M MB6ER 18
2022-01-20 21:27:36N6TMBALL MB6ER 20
2022-01-20 21:27:19M7AAH*****G0E8M MB6ER 10
2022-01-20 21:27:09N6TMBALL MB6ER 8
2022-01-20 21:26:56M7AAH*****G0E8M MB6ER 6
2022-01-20 21:26:42N6TMBALL MB6ER 12
2022-01-20 21:26:28M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 21:25:55N6TMBALL MB6ER 9
2022-01-20 21:24:11G4GVCALL MB6ER 1
2022-01-20 21:23:26G4GVCALL MB6ER 9
2022-01-20 21:22:49G4GVCALL MB6ER 9
2022-01-20 21:22:21G4GVCALL MB6ER 7
2022-01-20 21:22:13G4GVCALL MB6ER 2
2022-01-20 21:18:53WILLEM-57ALL PI1HGD 0
2022-01-20 21:18:38WILLEM-57ALL PI1HGD 0
2022-01-20 21:18:28M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 21:18:25WILLEM-57ALL PI1HGD 1
2022-01-20 21:18:19M7AAH*****G0E8M MB6ER 6
2022-01-20 21:17:57WILLEM-57ALL PI1HGD 18
2022-01-20 21:17:47M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 21:17:37WILLEM-57ALL PI1HGD 7
2022-01-20 21:17:32M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 21:17:28WILLEM-57ALL PI1HGD 1
2022-01-20 21:17:27WILLEM-57ALL PI1HGD 0
2022-01-20 21:17:25WILLEM-57ALL PI1HGD 1
2022-01-20 21:17:17M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 21:17:13WILLEM-57ALL PI1HGD 1
2022-01-20 21:17:05M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 21:17:05M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 21:16:58WILLEM-57ALL PI1HGD 0
2022-01-20 21:16:42M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 21:16:292MØFPIALL MB6ER 2
2022-01-20 21:15:09N7NFTALL MB6ER 1
2022-01-20 21:15:09N7NFTALL MB6ER 0
2022-01-20 21:15:05N7NFTALL MB6ER 4
2022-01-20 21:14:47DJ7STALL MB6ER 4
2022-01-20 21:14:46DJ7STALL MB6ER 1
2022-01-20 21:14:45DJ7STALL MB6ER 1
2022-01-20 21:12:26M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 21:10:44N7NFTALL MB6ER 2
2022-01-20 21:08:28M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 21:04:15WBØVZKALL KØLVB 0
2022-01-20 21:03:34WBØVZKALL KØLVB 0
2022-01-20 21:03:27WBØVZKALL KØLVB 1
2022-01-20 21:03:12WBØVZKALL KØLVB 0
2022-01-20 21:03:06WBØVZKALL KØLVB 0
2022-01-20 21:01:44MW7GIAALL MB6ER 0
2022-01-20 21:01:39GØDGUALL GB7NM 0
2022-01-20 21:01:03KD9TUGALL MB6ER 2
2022-01-20 21:01:01KD9TUGALL MB6ER 2
2022-01-20 20:58:28KD9TUGALL MB6ER 5
2022-01-20 20:56:29PD9BNALL MB6ER 0
2022-01-20 20:56:25W4JFFALL MB6ER 0
2022-01-20 20:56:22W4JFFALL MB6ER 3
2022-01-20 20:56:21W4JFFALL MB6ER 1
2022-01-20 20:56:11PD9BNALL MB6ER 0
2022-01-20 20:56:00PD9BNALL MB6ER 0
2022-01-20 20:55:56PD9BNALL MB6ER 0
2022-01-20 20:54:31K9BFK*****EBNXM MB6ER 6
2022-01-20 20:52:04PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 20:50:382EØYLPALL 2EØYLP 0
2022-01-20 20:50:00G6DLJALL MB6ER 5
2022-01-20 20:48:36EA5IZOALL MB6ER 33
2022-01-20 20:48:17KO4OIBALL MB6ER 14
2022-01-20 20:47:59KO4OIBALL MB6ER 17
2022-01-20 20:47:13KO4OIBALL MB6ER 44
2022-01-20 20:45:35EA5IZOALL MB6ER 32
2022-01-20 20:44:37KO4OIBALL MB6ER 51
2022-01-20 20:43:58EA5IZOALL MB6ER 33
2022-01-20 20:43:05KO4OIBALL MB6ER 48
2022-01-20 20:42:48EA5IZOALL MB6ER 11
2022-01-20 20:42:402EØYLPALL 2EØYLP 0
2022-01-20 20:41:56KO4OIBALL MB6ER 31
2022-01-20 20:41:49EA5IZOALL MB6ER 3
2022-01-20 20:41:33KO4OIBALL MB6ER 9
2022-01-20 20:41:192EØYLPALL 2EØYLP 0
2022-01-20 20:41:04EA5IZOALL MB6ER 12
2022-01-20 20:40:49K9BFK*****EBNXM MB6ER 2
2022-01-20 20:40:17WB9RXKALL MB6ER 29
2022-01-20 20:39:51K9BFK*****EBNXM MB6ER 20
2022-01-20 20:38:45WB9RXKALL MB6ER 4
2022-01-20 20:38:08K9BFK*****EBNXM MB6ER 30
2022-01-20 20:37:55WB9RXKALL MB6ER 11
2022-01-20 20:37:53MØDNWALL MØDNW 0
2022-01-20 20:37:41K9BFK*****EBNXM MB6ER 5
2022-01-20 20:36:13WB9RXKALL MB6ER 19
2022-01-20 20:35:37KO4OIBALL MB6ER 26
2022-01-20 20:35:05KO4OIBALL MB6ER 31
2022-01-20 20:34:28KO4OIBALL MB6ER 36
2022-01-20 20:32:43WB9RXKALL MB6ER 37
2022-01-20 20:31:14KO4OIBALL MB6ER 19
2022-01-20 20:29:48WB9RXKALL MB6ER 16
2022-01-20 20:28:59KO4OIBALL MB6ER 41
2022-01-20 20:28:40WB9RXKALL MB6ER 15
2022-01-20 20:28:21KO4OIBALL MB6ER 6
2022-01-20 20:27:22WB9RXKALL MB6ER 11
2022-01-20 20:26:10EA5IZOALL MB6ER 2
2022-01-20 20:25:54EA5IZOALL MB6ER 1
2022-01-20 20:25:36EA5IZOALL MB6ER 0
2022-01-20 20:20:34W4LATALL MB6ER 1
2022-01-20 20:20:34W4LATALL MB6ER 0
2022-01-20 20:20:32W4LATALL MB6ER 2
2022-01-20 20:20:28W4LATALL MB6ER 3
2022-01-20 20:18:34W2DOGALL MB6ER 3
2022-01-20 20:18:34W2DOGALL MB6ER 0
2022-01-20 20:15:40MØMTDALL MB6ER 1
2022-01-20 20:15:24ON6FVALL MB6ER 2
2022-01-20 20:15:01KO4OIBALL MB6ER 6
2022-01-20 20:14:20K1ROYALL MB6ER 1
2022-01-20 20:14:20K1ROYALL MB6ER 0
2022-01-20 20:14:17K1ROYALL MB6ER 3
2022-01-20 20:13:32ON6FVALL MB6ER 3
2022-01-20 20:12:53LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 20:12:46MØLGWALL MB6ER 3
2022-01-20 20:12:42LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 20:12:31MM7PRJALL MM7PRJ 1
2022-01-20 20:12:24LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 20:12:13LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 20:11:57MM7PRJALL MM7PRJ 2
2022-01-20 20:11:48MM7PRJALL MM7PRJ 0
2022-01-20 20:11:42MM7PRJALL MM7PRJ 0
2022-01-20 20:10:19KO4OIBALL MB6ER 10
2022-01-20 20:10:18LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 20:09:51KFØBDDALL MB6ER 24
2022-01-20 20:09:48KO4OIBALL MB6ER 0
2022-01-20 20:07:56KO4OIBALL MB6ER 49
2022-01-20 20:07:47KFØBDDALL MB6ER 6
2022-01-20 20:07:21KO4OIBALL MB6ER 18
2022-01-20 20:07:07KFØBDDALL MB6ER 10
2022-01-20 20:06:49KO4OIBALL MB6ER 13
2022-01-20 20:06:42KFØBDDALL MB6ER 4
2022-01-20 20:06:20KO4OIBALL MB6ER 15
2022-01-20 20:06:10M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 20:06:04KO4OIBALL MB6ER 3
2022-01-20 20:06:00KFØBDDALL MB6ER 4
2022-01-20 20:05:30M7AAH*****G0E8M MB6ER 22
2022-01-20 20:05:18KFØBDDALL MB6ER 11
2022-01-20 20:04:35M7AAH*****G0E8M MB6ER 38
2022-01-20 20:04:27KFØBDDALL MB6ER 6
2022-01-20 20:04:00M7AAH*****G0E8M MB6ER 20
2022-01-20 20:03:44KFØBDDALL MB6ER 15
2022-01-20 20:03:08M7AAH*****G0E8M MB6ER 31
2022-01-20 20:02:53KFØBDDALL MB6ER 13
2022-01-20 20:02:26M7AAH*****G0E8M MB6ER 19
2022-01-20 20:02:00KFØBDDALL MB6ER 24
2022-01-20 20:01:36M7AAH*****G0E8M MB6ER 21
2022-01-20 20:00:51KFØBDDALL MB6ER 43
2022-01-20 20:00:17M7AAH*****G0E8M MB6ER 28
2022-01-20 19:59:44KFØBDDALL MB6ER 31
2022-01-20 19:59:17M7AAH*****G0E8M MB6ER 21
2022-01-20 19:58:56KFØBDDALL MB6ER 17
2022-01-20 19:58:43M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 19:58:33MIØCRRALL MIØCRR 7
2022-01-20 19:57:39M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 19:56:45N5WWWALL MB6ER 5
2022-01-20 19:56:42N5WWWALL MB6ER 3
2022-01-20 19:56:36N5WWWALL MB6ER 6
2022-01-20 19:56:29MIØCRRALL MB6ER 3
2022-01-20 19:56:27MIØCRRALL MB6ER 2
2022-01-20 19:56:21MIØCRRALL MB6ER 2
2022-01-20 19:56:04MIØCRRALL MB6ER 3
2022-01-20 19:55:42M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 19:55:32M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 19:54:35M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 19:54:30MIØCRRALL MB6ER 2
2022-01-20 19:54:20WILLEM-57ALL PI1HGD 0
2022-01-20 19:54:05MIØCRRALL MB6ER 2
2022-01-20 19:53:30M7AAH*****G0E8M MB6ER 10
2022-01-20 19:52:25GØFDTALL GB7NM 0
2022-01-20 19:52:19MIØCRRALL MB6ER 3
2022-01-20 19:52:14M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 19:52:01GØFDTALL GB7NM 0
2022-01-20 19:51:39MIØCRRALL MB6ER 2
2022-01-20 19:51:33GØFDTALL MB6ER 2
2022-01-20 19:51:30GØFDTALL MB6ER 3
2022-01-20 19:51:27GØFDTALL GB7NM 2
2022-01-20 19:51:09MIØCRRALL MB6ER 2
2022-01-20 19:50:16M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 19:50:04KC3JEHALL MB6ER 1
2022-01-20 19:50:03KC3JEHALL MB6ER 1
2022-01-20 19:50:03KC3JEHALL MB6ER 0
2022-01-20 19:49:45KC3JEHALL MB6ER 2
2022-01-20 19:49:43KC3JEHALL MB6ER 2
2022-01-20 19:48:59M7AAHALL MB6ER 2
2022-01-20 19:48:57M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 19:48:49M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 19:48:41KZ4JONALL MB6ER 1
2022-01-20 19:48:39KZ4JONALL MB6ER 2
2022-01-20 19:48:38KZ4JONALL MB6ER 0
2022-01-20 19:48:32G4YILALL GB7NM 2
2022-01-20 19:48:20MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 19:48:05MØBPY/PAULALL MB6ER 1
2022-01-20 19:47:40MØBPY/PAULALL MB6ER 3
2022-01-20 19:47:24MØBPY/PAULALL MB6ER 1
2022-01-20 19:47:16MØBPY/PAULALL MØBPY 1
2022-01-20 19:47:00MØBPY/PAULALL MØBPY 0
2022-01-20 19:46:21G4YILALL GB7NM 2
2022-01-20 19:45:38DGØOEUALL MB6ER 2
2022-01-20 19:45:17DGØOEUALL MB6ER 1
2022-01-20 19:43:51M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 19:43:48MØBPY/PAULALL MØBPY 0
2022-01-20 19:43:40MØBPY/PAULALL MØBPY 0
2022-01-20 19:43:16DGØOEUALL MB6ER 1
2022-01-20 19:42:58MØBPY/PAULALL MØBPY 0
2022-01-20 19:41:48MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 19:41:31MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 19:41:06MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 19:40:39DGØOEUALL MB6ER 0
2022-01-20 19:40:13ON6FVALL MB6ER 3
2022-01-20 19:37:14DG1MFJALL DG1MFJ 2
2022-01-20 19:37:05DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 19:36:54DG1MFJALL DG1MFJ 1
2022-01-20 19:36:45DG1MFJALL DG1MFJ 1
2022-01-20 19:36:34DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 19:36:23M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 19:36:06MIØCRRALL MB6ER 16
2022-01-20 19:35:30M7AAH*****G0E8M MB6ER 33
2022-01-20 19:34:31MIØCRRALL MB6ER 58
2022-01-20 19:33:25M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 19:32:40MIØCRRALL MB6ER 44
2022-01-20 19:32:24M7AAH*****G0E8M MB6ER 14
2022-01-20 19:31:55MIØCRRALL MB6ER 27
2022-01-20 19:31:40M7AAH*****G0E8M MB6ER 13
2022-01-20 19:31:24MIØCRRALL MB6ER 16
2022-01-20 19:31:16M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 19:31:08MIØCRRALL MB6ER 7
2022-01-20 19:30:47M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 19:30:42DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 19:30:28DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 19:30:18DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 19:30:10MIØCRRALL MB6ER 2
2022-01-20 19:29:23M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 19:29:06M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 19:29:04MØJKTALL MB6ER 0
2022-01-20 19:29:01MØJKTALL MB6ER 3
2022-01-20 19:28:57MØJKTALL MB6ER 4
2022-01-20 19:28:52M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 19:25:36ON4VEL/PALL ON4VEL 1
2022-01-20 19:22:26M7AAH*****G0E8M MB6ER 10
2022-01-20 19:22:06M7AAH*****G0E8M MB6ER 6
2022-01-20 19:21:56M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 19:21:27VE3CDC*****H5D3P MB6ER 28
2022-01-20 19:21:07M7AAH*****G0E8M MB6ER 17
2022-01-20 19:20:13VE3CDC*****H5D3P MB6ER 52
2022-01-20 19:19:43M7AAH*****G0E8M MB6ER 27
2022-01-20 19:19:23VE3CDC*****H5D3P MB6ER 18
2022-01-20 19:19:09M7AAH*****G0E8M MB6ER 12
2022-01-20 19:18:56VE3CDC*****H5D3P MB6ER 9
2022-01-20 19:18:45M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 19:18:19VE3CDC*****H5D3P MB6ER 16
2022-01-20 19:16:44PDØRAAALL MB6ER 0
2022-01-20 19:16:44PDØRAAALL MB6ER 0
2022-01-20 19:16:41PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 3
2022-01-20 19:16:35KO4OIBALL MB6ER 0
2022-01-20 19:16:27VE3CDC*****H5D3P MB6ER 1
2022-01-20 19:16:17PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 2
2022-01-20 19:16:06PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 2
2022-01-20 19:15:47PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 1
2022-01-20 19:15:39N1KWH*****F0L54 MB6ER 2
2022-01-20 19:15:28N1KWH*****F0L54 MB6ER 10
2022-01-20 19:15:26N1KWH*****F0L54 MB6ER 2
2022-01-20 19:15:09PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 1
2022-01-20 19:15:02PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 0
2022-01-20 19:14:57PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 0
2022-01-20 19:14:44PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 2
2022-01-20 19:14:39PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 0
2022-01-20 19:14:32N1KWH*****F0L54 MB6ER 5
2022-01-20 19:14:30N1KWH*****F0L54 MB6ER 2
2022-01-20 19:13:03MØBPY/PAULALL MB6ER 1
2022-01-20 19:12:46KC1KRRALL MB6ER 1
2022-01-20 19:12:46KC1KRRALL MB6ER 0
2022-01-20 19:12:45KC1KRRALL MB6ER 1
2022-01-20 19:12:27MØKGRALL MØKGR 1
2022-01-20 19:12:23MØKGR*****E5Eof MB6ER 1
2022-01-20 19:12:21MØKGR*****E5Eof MB6ER 2
2022-01-20 19:12:21MØKGRALL MØKGR 0
2022-01-20 19:12:15MØKGR*****E5Eof MB6ER 5
2022-01-20 19:12:15MØKGRALL MØKGR 0
2022-01-20 19:12:02N1KWH*****F0L54 MB6ER 5
2022-01-20 19:11:41N1KWH*****F0L54 MB6ER 1
2022-01-20 19:11:21KO4OIBALL MB6ER 1
2022-01-20 19:11:12KO4OIBALL MB6ER 1
2022-01-20 19:10:45N1KWH*****F0L54 MB6ER 5
2022-01-20 19:10:43N1KWH*****F0L54 MB6ER 2
2022-01-20 19:10:36IU4DJDALL IW4ELZ 0
2022-01-20 19:10:29KC1KRRALL MB6ER 3
2022-01-20 19:10:28KC1KRRALL MB6ER 1
2022-01-20 19:09:21M7GBEALL MB6ER 1
2022-01-20 19:09:18M7CQYALL MB6ER 2
2022-01-20 19:08:11KO4OIBALL MB6ER 0
2022-01-20 19:07:17PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 2
2022-01-20 19:06:59M7AAH*****G0E8M MB6ER 17
2022-01-20 19:05:13PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 41
2022-01-20 19:05:09PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 1
2022-01-20 19:04:37M7AAH*****G0E8M MB6ER 30
2022-01-20 19:02:43PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 52
2022-01-20 19:02:09M7AAH*****G0E8M MB6ER 31
2022-01-20 19:00:54PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 12
2022-01-20 19:00:27M7AAH*****G0E8M MB6ER 25
2022-01-20 19:00:25MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 19:00:17PDØRAA*****HFTL4 MB6ER 6
2022-01-20 19:00:06M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 18:59:52M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 18:58:53MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 18:58:44MØBPY/PAULALL MB6ER 0
2022-01-20 18:58:28M7CUGALL M7CUG 1
2022-01-20 18:57:33KJ7LQWALL MB6ER 1
2022-01-20 18:57:33KJ7LQWALL MB6ER 0
2022-01-20 18:57:32KJ7LQWALL MB6ER 1
2022-01-20 18:56:18M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 18:56:11G1XVWALL MB6ER 1
2022-01-20 18:56:03G1XVWALL MB6ER 0
2022-01-20 18:55:49G1XVWALL MB6ER 0
2022-01-20 18:55:26VK4NOPALL MB6ER 3
2022-01-20 18:55:25VK4NOPALL MB6ER 1
2022-01-20 18:55:25VK4NOPALL MB6ER 0
2022-01-20 18:54:35M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 18:54:22VK4NOPALL MB6ER 3
2022-01-20 18:54:16M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 18:54:09MØJKTALL MB6ER 0
2022-01-20 18:54:02MØJKTALL MB6ER 7
2022-01-20 18:53:07M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 18:52:45M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 18:52:42MI7GLMALL MB6ER 0
2022-01-20 18:52:41MI7GLMALL MB6ER 1
2022-01-20 18:52:40MI7GLMALL MB6ER 1
2022-01-20 18:52:37M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 18:52:26M7AAH*****G0E8M MB6ER 11
2022-01-20 18:52:18VK4NOPALL MB6ER 4
2022-01-20 18:51:13M7AAH*****G0E8M MB6ER 24
2022-01-20 18:51:115B4AIKALL MB6ER 0
2022-01-20 18:51:105B4AIKALL MB6ER 1
2022-01-20 18:51:105B4AIKALL MB6ER 0
2022-01-20 18:50:595B4AIKALL MB6ER 11
2022-01-20 18:50:32M7AAH*****G0E8M MB6ER 25
2022-01-20 18:50:245B4AIKALL MB6ER 6
2022-01-20 18:50:03M7AAH*****G0E8M MB6ER 10
2022-01-20 18:49:35M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 18:49:30VK4NOPALL MB6ER 2
2022-01-20 18:49:27VK4NOPALL MB6ER 3
2022-01-20 18:48:30M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 18:47:37W4JPG32592F0MRT MB6ER 0
2022-01-20 18:46:34BNMALL MB6ER 1
2022-01-20 18:46:29BNMALL MB6ER 0
2022-01-20 18:46:12W5JAHALL MB6ER 2
2022-01-20 18:45:42BNMALL DMØMAX 2
2022-01-20 18:45:27BNMALL DMØMAX 0
2022-01-20 18:45:06BNMALL DMØMAX 1
2022-01-20 18:45:01BNMALL DMØMAX 0
2022-01-20 18:44:52LA8CGAALL MB6ER 1
2022-01-20 18:44:40M7CQYALL MB6ER 0
2022-01-20 18:42:22M7AAH*****G0E8M MB6ER 16
2022-01-20 18:42:10KB3AYY*****E5GID MB6ER 1
2022-01-20 18:42:06KB3AYY*****E5GID MB6ER 4
2022-01-20 18:39:56M7AAH*****G0E8M MB6ER 7
2022-01-20 18:39:42KB3AYYALL MB6ER 13
2022-01-20 18:39:34KB3AYY*****E5GID MB6ER 8
2022-01-20 18:39:25KB3AYY*****E5GID MB6ER 4
2022-01-20 18:39:19KB3AYY*****E5GID MB6ER 3
2022-01-20 18:36:10M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 18:35:33M7AAH*****G0E8M MB6ER 6
2022-01-20 18:35:09W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:34:58W3LUX*****EBed7 MB6ER 2
2022-01-20 18:34:31M7AAH*****G0E8M MB6ER 7
2022-01-20 18:34:22W3LUX*****EBed7 MB6ER 2
2022-01-20 18:33:27M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 18:30:28M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 18:30:21MØJQVALL MB6ER 1
2022-01-20 18:28:49MØSCSALL MB6ER 6
2022-01-20 18:28:25MØSCSALL MB6ER 0
2022-01-20 18:27:41G4YILALL GB7NM 2
2022-01-20 18:26:42IU4DJDALL IW4ELZ 2
2022-01-20 18:26:28VE3CDC-CHR*****F5A8m MB6ER 1
2022-01-20 18:24:44W3LUX*****EBed7 MB6ER 2
2022-01-20 18:24:42M1TZRALL MB6ER 0
2022-01-20 18:24:39IU4DJDALL IW4ELZ 0
2022-01-20 18:24:35W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:24:33IU4DJDALL IW4ELZ 0
2022-01-20 18:24:02W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:23:57W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:23:15PD9BNALL MB6ER 0
2022-01-20 18:22:42EA5IZOALL MB6ER 3
2022-01-20 18:22:27KO4OIB********** MB6ER 3
2022-01-20 18:22:26KO4OIB********** MB6ER 1
2022-01-20 18:22:26KO4OIBALL MB6ER 0
2022-01-20 18:22:21KO4OIBALL MB6ER 1
2022-01-20 18:22:12KO4OIBALL MB6ER 0
2022-01-20 18:22:03KB3AYY*****E5GID MB6ER 7
2022-01-20 18:21:59KO4OIBALL MB6ER 0
2022-01-20 18:21:46KB3AYY*****E5GID MB6ER 3
2022-01-20 18:21:34KB3AYY*****E5GID MB6ER 3
2022-01-20 18:21:24KB3AYY*****E5GID MB6ER 10
2022-01-20 18:21:00WA2UBH*****H529O MB6ER 2
2022-01-20 18:20:55WA2UBH*****H529O MB6ER 5
2022-01-20 18:20:32VK3GJGALL MB6ER 1
2022-01-20 18:20:17VK3GJGALL MB6ER 0
2022-01-20 18:19:08VE3CDC-CHR*****F5A8m MB6ER 1
2022-01-20 18:18:08W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:17:52W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:17:47VK3GJGALL MB6ER 0
2022-01-20 18:17:27W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:17:16W3LUX*****EBed7 MB6ER 2
2022-01-20 18:15:55W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 18:15:39W3LUX*****EBed7 MB6ER 2
2022-01-20 18:15:33M7APLALL MB6ER 0
2022-01-20 18:14:49W3LUX*****EBed7 MB6ER 0
2022-01-20 18:14:42M7AAH*****G0E8M MB6ER 2
2022-01-20 18:14:242EØMTRALL MB6ER 16
2022-01-20 18:13:23M7AAH*****G0E8M MB6ER 56
2022-01-20 18:11:462EØMTRALL MB6ER 35
2022-01-20 18:10:34M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 18:08:282EØMTRALL MB6ER 3
2022-01-20 18:06:31M7AAH*****G0E8M MB6ER 50
2022-01-20 18:06:20M7AAH*****G0E8M MB6ER 11
2022-01-20 18:04:44M7CQYALL MB6ER 33
2022-01-20 18:03:35M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 18:02:042EØMTRALL MB6ER 28
2022-01-20 18:00:53M7AAH*****G0E8M MB6ER 4
2022-01-20 17:59:402EØMTRALL MB6ER 12
2022-01-20 17:59:36W3LUX*****EBed7 MB6ER 0
2022-01-20 17:58:39M7AAH*****G0E8M MB6ER 55
2022-01-20 17:58:002EØMTRALL MB6ER 37
2022-01-20 17:57:23M7AAH*****G0E8M MB6ER 31
2022-01-20 17:56:522EØMTRALL MB6ER 26
2022-01-20 17:56:15M7AAH*****G0E8M MB6ER 30
2022-01-20 17:55:422EØMTRALL MB6ER 29
2022-01-20 17:55:24M7AAH*****G0E8M MB6ER 11
2022-01-20 17:55:172EØMTRALL MB6ER 4
2022-01-20 17:54:57M7AAH*****G0E8M MB6ER 9
2022-01-20 17:54:41M7AAH*****G0E8M MB6ER 3
2022-01-20 17:54:32KB9LBP32592F0JhW MB6ER 4
2022-01-20 17:54:24W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 17:52:44W3LUX*****EBed7 MB6ER 0
2022-01-20 17:52:40W3LUX*****EBed7 MB6ER 0
2022-01-20 17:48:38DG1MFJALL DG1MFJ 2
2022-01-20 17:48:25DG1MFJALL DG1MFJ 1
2022-01-20 17:48:09DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 17:47:57DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 17:47:432EØMTRALL MB6ER 10
2022-01-20 17:47:16DG1MFJALL DG1MFJ 0
2022-01-20 17:46:01G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 17:46:00EA1IHHALL MB6ER 0
2022-01-20 17:43:03EA1IHHALL MB6ER 1
2022-01-20 17:42:59DG1MFJALL DG1MFJ 1
2022-01-20 17:42:522EØMTRALL MB6ER 4
2022-01-20 17:42:43DG1MFJALL DG1MFJ 1
2022-01-20 17:41:56G3SEAALL MB6ER 3
2022-01-20 17:41:36G3SEAALL MB6ER 2
2022-01-20 17:41:27G3SEAALL MB6ER 9
2022-01-20 17:39:55MØNRGALL MB6ER 0
2022-01-20 17:36:43ZS1SCHALL MB6ER 7
2022-01-20 17:36:33G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 17:36:32G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 17:33:34ON4VEL/PALL ON4VEL 0
2022-01-20 17:28:09M1TZRALL MB6ER 0
2022-01-20 17:26:48G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 17:26:47G4NHOALL MB6ER 1
2022-01-20 17:25:23M7AAH*****G0E8M MB6ER 7
2022-01-20 17:24:572E1VARALL MB6ER 23
2022-01-20 17:24:27M7AAH*****G0E8M MB6ER 23
2022-01-20 17:24:012E1VARALL MB6ER 23
2022-01-20 17:23:46M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 17:23:31M7AAH*****G0E8M MB6ER 8
2022-01-20 17:23:14M7AAH*****G0E8M MB6ER 6
2022-01-20 17:21:57G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 17:17:11M7JHBALL MB6ER 19
2022-01-20 17:16:34KO4OIBALL MB6ER 28
2022-01-20 17:16:17M7JHBALL MB6ER 7
2022-01-20 17:15:57KO4OIBALL MB6ER 10
2022-01-20 17:15:10OK2PKTALL MB6ER 0
2022-01-20 17:14:00G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 17:12:00G4MDP-JIMALL G4MDP 0
2022-01-20 17:09:47EA5IZOALL MB6ER 2
2022-01-20 17:09:13M7JHBALL MB6ER 28
2022-01-20 17:08:31EA5IZOALL MB6ER 35
2022-01-20 17:06:40M7JHBALL MB6ER 46
2022-01-20 17:05:32EA5IZOALL MB6ER 2
2022-01-20 17:05:28M7JHBALL MB6ER 2
2022-01-20 17:05:25M7JHBALL MB6ER 3
2022-01-20 17:05:22MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 2
2022-01-20 17:04:40M7JHBALL MB6ER 41
2022-01-20 17:04:02EA5IZOALL MB6ER 33
2022-01-20 17:03:37M7JHBALL MB6ER 20
2022-01-20 17:03:23EA5IZOALL MB6ER 4
2022-01-20 17:03:02M7JHBALL MB6ER 4
2022-01-20 17:02:29M7JHBALL MB6ER 6
2022-01-20 17:01:432MØINM-IANALL MB6ER 0
2022-01-20 17:00:19MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 1
2022-01-20 17:00:10MØRCKALL MB6ER 1
2022-01-20 17:00:07MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 17:00:07MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 16:59:59G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 16:59:58G4NHOALL MB6ER 1
2022-01-20 16:59:52G4NHOALL MB6ER 1
2022-01-20 16:59:47G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 16:59:07M7JHBALL MB6ER 0
2022-01-20 16:56:45EA8DFXALL EA8DFX 1
2022-01-20 16:56:36EA8DFXALL EA8DFX 1
2022-01-20 16:56:27EA8DFXALL EA8DFX 1
2022-01-20 16:56:13EA8DFXALL EA8DFX 0
2022-01-20 16:56:05EA8DFXALL MB6ER 0
2022-01-20 16:55:50EA8DFXALL MB6ER 0
2022-01-20 16:55:40EA8DFXALL MB6ER 0
2022-01-20 16:55:03G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 16:52:49G4YWXALL G4YWX 1
2022-01-20 16:52:44G4YWXALL G4YWX 0
2022-01-20 16:50:51G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 16:50:43KB2YJC-EDALL KB2YJC 1
2022-01-20 16:49:51MMØJSIALL MB6ER 2
2022-01-20 16:47:18G4NHOALL MB6ER 1
2022-01-20 16:44:042EØBJLALL MB6ER 2
2022-01-20 16:43:492EØBJLALL MB6ER 0
2022-01-20 16:43:30GW4PAFALL MB6ER 13
2022-01-20 16:42:25MMØJSIALL MB6ER 2
2022-01-20 16:42:17MMØJSIALL MB6ER 0
2022-01-20 16:40:12GW4PAFALL MB6ER 49
2022-01-20 16:39:58KO4HEFALL MB6ER 11
2022-01-20 16:39:33GW4PAFALL MB6ER 22
2022-01-20 16:39:19KO4HEFALL MB6ER 11
2022-01-20 16:39:16GW4PAFALL MB6ER 0
2022-01-20 16:37:23GW4PAFALL MB6ER 53
2022-01-20 16:36:51KO4HEFALL MB6ER 29
2022-01-20 16:36:47GW4PAFALL MB6ER 0
2022-01-20 16:35:50GW4PAFALL MB6ER 57
2022-01-20 16:35:34KO4HEFALL MB6ER 13
2022-01-20 16:35:31GW4PAFALL MB6ER 0
2022-01-20 16:34:23GW4PAFALL MB6ER 8
2022-01-20 16:34:13KO4HEFALL MB6ER 6
2022-01-20 16:34:12M6OZGALL M6OZG 0
2022-01-20 16:33:41GW4PAFALL MB6ER 10
2022-01-20 16:33:35GW4PAFALL MB6ER 0
2022-01-20 16:33:29GW4PAFALL MB6ER 6
2022-01-20 16:31:12GW4PAFALL MB6ER 0
2022-01-20 16:30:57GW4PAFALL MB6ER 15
2022-01-20 16:28:55GW4PAFALL MB6ER 11
2022-01-20 16:28:20GW4PAFALL MB6ER 15
2022-01-20 16:28:11GW4PAFALL MB6ER 2
2022-01-20 16:28:11G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 16:27:49GW4PAFALL MB6ER 0
2022-01-20 16:27:36GW4PAFALL MB6ER 13
2022-01-20 16:26:19EA5IZOALL MB6ER 47
2022-01-20 16:25:59KO4OIBALL MB6ER 9
2022-01-20 16:25:56KO4OIBALL MB6ER 2
2022-01-20 16:25:54KO4OIBALL MB6ER 1
2022-01-20 16:25:09EA5IZOALL MB6ER 39
2022-01-20 16:24:52KO4OIBALL MB6ER 10
2022-01-20 16:24:39EA5IZOALL MB6ER 6
2022-01-20 16:23:57KO4OIBALL MB6ER 32
2022-01-20 16:23:41W3LUX*****EBed7 MB6ER 6
2022-01-20 16:23:10EA5IZOALL MB6ER 26
2022-01-20 16:23:052EØDZTALL MB6ER 1
2022-01-20 16:20:56W3LUX*****EBed7 MB6ER 5
2022-01-20 16:19:27EA5IZOALL MB6ER 26
2022-01-20 16:19:23G4YILALL GB7NM 2
2022-01-20 16:17:26W3LUX*****EBed7 MB6ER 54
2022-01-20 16:16:22EA5IZOALL MB6ER 57
2022-01-20 16:14:13W3LUX*****EBed7 MB6ER 3
2022-01-20 16:12:59EA5IZOALL MB6ER 9
2022-01-20 16:12:55MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 16:11:28W3LUX*****EBed7 MB6ER 23
2022-01-20 16:10:13EA5IZOALL MB6ER 10
2022-01-20 16:08:47W3LUX*****EBed7 MB6ER 21
2022-01-20 16:08:20EA5IZOALL MB6ER 23
2022-01-20 16:08:03W3LUX*****EBed7 MB6ER 11
2022-01-20 16:07:40EA5IZOALL MB6ER 8
2022-01-20 16:05:53M7SNS/SAMALL MB6ER 1
2022-01-20 16:05:49MØRCKALL MØRCK 2
2022-01-20 16:05:29MØRCKALL MB6ER 1
2022-01-20 16:04:15MØRCKALL MB6ER 2
2022-01-20 16:04:15G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 16:03:46MØRCKALL MØRCK 4
2022-01-20 16:03:43MØRCKALL MØRCK 2
2022-01-20 16:03:32MØRCKALL MØRCK 1
2022-01-20 16:03:27MØRCKALL MØRCK 2
2022-01-20 16:03:24MØRCKALL MØRCK 2
2022-01-20 16:03:16MØRCKALL MØRCK 3
2022-01-20 16:03:12MØRCKALL MØRCK 2
2022-01-20 16:02:40MØRCKALL MØRCK 1
2022-01-20 15:58:56G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 15:58:48MØHMSALL MØHMS 0
2022-01-20 15:57:59G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 15:57:57G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 15:57:48G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 15:57:47MB6ERALL MB6ER 0
2022-01-20 15:55:52W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 15:54:47G1HLPALL MB6ER 12
2022-01-20 15:53:24MB6ERALL MB6ER 1
2022-01-20 15:52:54G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 15:52:19W3LUX*****EBed7 MB6ER 19
2022-01-20 15:51:53MM3TWAALL MB6ER 26
2022-01-20 15:51:02W3LUX*****EBed7 MB6ER 48
2022-01-20 15:50:02MM3TWAALL MB6ER 0
2022-01-20 15:49:06W3LUX*****EBed7 MB6ER 53
2022-01-20 15:48:53MM3TWAALL MB6ER 10
2022-01-20 15:48:42W3LUX*****EBed7 MB6ER 8
2022-01-20 15:48:26ZS5LOALL MB6ER 11
2022-01-20 15:47:43ZS5LOALL MB6ER 43
2022-01-20 15:45:01W3LUX*****EBed7 MB6ER 36
2022-01-20 15:43:26ZS5LOALL MB6ER 32
2022-01-20 15:42:28W3LUX*****EBed7 MB6ER 52
2022-01-20 15:42:13ZS5LOALL MB6ER 11
2022-01-20 15:41:43ZS1SCHALL MB6ER 17
2022-01-20 15:40:04W3LUX*****EBed7 MB6ER 18
2022-01-20 15:39:36ZS1SCHALL MB6ER 26
2022-01-20 15:38:19W3LUX*****EBed7 MB6ER 15
2022-01-20 15:37:27ZS1SCHALL MB6ER 50
2022-01-20 15:36:40W3LUX*****EBed7 MB6ER 44
2022-01-20 15:36:30ZS1SCHALL MB6ER 5
2022-01-20 15:36:24W3LUX*****EBed7 MB6ER 1
2022-01-20 15:36:10MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 15:35:45MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 15:35:21WD8JVQALL MB6ER 4
2022-01-20 15:34:56ZS1SCHALL MB6ER 7
2022-01-20 15:34:01W3LUX*****EBed7 MB6ER 3
2022-01-20 15:33:50ZS1SCHALL MB6ER 1
2022-01-20 15:33:46MØHMSALL MØHMS 1
2022-01-20 15:32:53W3LUX*****EBed7 MB6ER 5
2022-01-20 15:32:43W3LUX*****EBed7 MB6ER 2
2022-01-20 15:31:33ZS1SCHALL MB6ER 0
2022-01-20 15:31:29BI4PCS-YSFALL MB6ER 2
2022-01-20 15:31:12BI4PCS-YSFALL MB6ER 3
2022-01-20 15:31:05BI4PCS-YSFALL MB6ER 2
2022-01-20 15:30:59BI4PCS-YSFALL MB6ER 2
2022-01-20 15:30:53BI4PCS-YSFALL MB6ER 2
2022-01-20 15:30:48BI4PCS-YSFALL MB6ER 2
2022-01-20 15:30:31BI4PCS-YSFALL MB6ER 1
2022-01-20 15:30:09BI4PCS-YSFALL BI4PCS 1
2022-01-20 15:29:44W3LUXALL MB6ER 24
2022-01-20 15:28:53G4RQUALL MB6ER 44
2022-01-20 15:28:01W3LUXALL MB6ER 46
2022-01-20 15:27:10G4RQUALL MB6ER 48
2022-01-20 15:27:00G4RQUALL MB6ER 9
2022-01-20 15:26:44M6TUCALL MB6ER 9
2022-01-20 15:26:02W3LUXALL MB6ER 35
2022-01-20 15:25:43M6TUCALL MB6ER 11
2022-01-20 15:25:382MØJVRALL MB6ER 1
2022-01-20 15:25:27MØHMSALL MØHMS 0
2022-01-20 15:24:432MØJVRALL MB6ER 21
2022-01-20 15:24:202MØJVRALL MB6ER 22
2022-01-20 15:22:392MØJVRALL MB6ER 10
2022-01-20 15:22:22W3LUXALL MB6ER 16
2022-01-20 15:21:50G4PEFALL MB6ER 27
2022-01-20 15:20:312MØJVRALL MB6ER 17
2022-01-20 15:19:21W3LUXALL MB6ER 7
2022-01-20 15:19:02G4PEFALL MB6ER 14
2022-01-20 15:18:47W3LUXALL MB6ER 13
2022-01-20 15:18:422MØJVRALL MB6ER 4
2022-01-20 15:18:34G4PEFALL MB6ER 6
2022-01-20 15:17:14W3LUXALL MB6ER 19
2022-01-20 15:15:47G4PEFALL MB6ER 21
2022-01-20 15:15:38G4PEFALL MB6ER 7
2022-01-20 15:15:10W3LUXALL MB6ER 26
2022-01-20 15:14:56G4PEFALL MB6ER 11
2022-01-20 15:14:48M6TUCALL MB6ER 8
2022-01-20 15:14:43G4PEFALL MB6ER 4
2022-01-20 15:12:59W3LUXALL MB6ER 42
2022-01-20 15:11:20G4PEFALL MB6ER 33
2022-01-20 15:09:03W3LUXALL MB6ER 15
2022-01-20 15:08:59HB9XBO*****EB67z MB6ER 2
2022-01-20 15:07:11G4PEFALL MB6ER 44
2022-01-20 15:06:00W3LUXALL MB6ER 9
2022-01-20 15:05:44G4PEFALL MB6ER 9
2022-01-20 15:05:39M6TUCALL MB6ER 3
2022-01-20 15:05:24W3LUXALL MB6ER 13
2022-01-20 15:05:14G4PEFALL MB6ER 8
2022-01-20 15:04:43M6TUCALL MB6ER 29
2022-01-20 15:04:26W3LUXALL MB6ER 15
2022-01-20 15:04:18M6TUCALL MB6ER 4
2022-01-20 15:03:522MØJVRALL MB6ER 22
2022-01-20 15:03:25M6TUCALL MB6ER 23
2022-01-20 15:03:162MØJVRALL MB6ER 7
2022-01-20 15:03:08M6TUCALL MB6ER 5
2022-01-20 15:02:162MØJVRALL MB6ER 49
2022-01-20 15:00:15W3LUXALL MB6ER 59
2022-01-20 14:59:172MØJVRALL MB6ER 54
2022-01-20 14:58:04W3LUXALL MB6ER 11
2022-01-20 14:57:012MØJVRALL MB6ER 59
2022-01-20 14:55:23W3LUXALL MB6ER 36
2022-01-20 14:55:012MØJVRALL MB6ER 18
2022-01-20 14:54:38W3LUXALL MB6ER 21
2022-01-20 14:54:31G4NHOALL MB6ER 1
2022-01-20 14:54:26KL5CSALL MB6ER 1
2022-01-20 14:54:21G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 14:54:022MØJVRALL MB6ER 11
2022-01-20 14:54:01G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 14:52:02W3LUX*****EBed7 MB6ER 55
2022-01-20 14:51:232MØJVRALL MB6ER 37
2022-01-20 14:51:122MØJVRALL MB6ER 11
2022-01-20 14:49:19W3LUX*****EBed7 MB6ER 48
2022-01-20 14:48:292MØJVRALL MB6ER 48
2022-01-20 14:47:18W3LUX*****EBed7 MB6ER 7
2022-01-20 14:47:002MØJVRALL MB6ER 16
2022-01-20 14:46:44W3LUX*****EBed7 MB6ER 11
2022-01-20 14:46:17M7CQYALL MB6ER 0
2022-01-20 14:45:39N7NFTALL MB6ER 35
2022-01-20 14:45:35W3LUX*****EBed7 MB6ER 2
2022-01-20 14:44:41M7CQYALL MB6ER 1
2022-01-20 14:44:20M7CQYALL MB6ER 2
2022-01-20 14:43:50M7CQYALL MB6ER 1
2022-01-20 14:42:31N7NFTALL MB6ER 11
2022-01-20 14:41:50M7CQYALL MB6ER 2
2022-01-20 14:40:04N7NFTALL MB6ER 54
2022-01-20 14:39:25W3LUX*****EBed7 MB6ER 7
2022-01-20 14:38:55W3LUX*****EBed7 MB6ER 10
2022-01-20 14:37:56N7NFTALL MB6ER 27
2022-01-20 14:36:50N7NFTALL MB6ER 10
2022-01-20 14:36:01N7NFTALL MB6ER 11
2022-01-20 14:34:26G5RAHALL MB6ER 1
2022-01-20 14:34:15G5RAHALL MB6ER 0
2022-01-20 14:33:51G5RAHALL MB6ER 0
2022-01-20 14:33:30G5RAHALL MB6ER 0
2022-01-20 14:32:30M7CQYALL MB6ER 1
2022-01-20 14:32:25M7CQYALL MB6ER 0
2022-01-20 14:30:505B4AIKALL MB6ER 1
2022-01-20 14:30:49M7CQYALL MB6ER 1
2022-01-20 14:30:39W4EIPALL W4EIP 1
2022-01-20 14:30:352EØBJLALL MB6ER 2
2022-01-20 14:30:20M7CQYALL MB6ER 1
2022-01-20 14:30:06M7CQYALL MB6ER 3
2022-01-20 14:29:572EØBJLALL MB6ER 0
2022-01-20 14:29:442EØBJLALL MB6ER 2
2022-01-20 14:29:42KO4OIBALL MB6ER 1
2022-01-20 14:29:242EØBJLALL MB6ER 0
2022-01-20 14:29:122EØBJLALL MB6ER 0
2022-01-20 14:28:35MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 5
2022-01-20 14:28:192EØBJLALL MB6ER 11
2022-01-20 14:28:07MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 8
2022-01-20 14:28:03MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 0
2022-01-20 14:27:482EØBJLALL MB6ER 2
2022-01-20 14:26:47W3LUXALL MB6ER 55
2022-01-20 14:26:37W3LUXALL MB6ER 9
2022-01-20 14:24:44W3LUXALL MB6ER 58
2022-01-20 14:24:202MØJVRALL MB6ER 19
2022-01-20 14:23:53W3LUXALL MB6ER 22
2022-01-20 14:22:37W3LUXALL MB6ER 6
2022-01-20 14:21:582MØJVRALL MB6ER 35
2022-01-20 14:21:46W3LUXALL MB6ER 11
2022-01-20 14:21:29PAØAMK--A3ALL PI1HGD 2
2022-01-20 14:21:04MMØNJSALL MMØNJS 2
2022-01-20 14:20:52G7PFYJALL MB6ER 2
2022-01-20 14:20:48MMØNJSALL MMØNJS 0
2022-01-20 14:20:17MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 1
2022-01-20 14:20:022MØJVRALL MB6ER 11
2022-01-20 14:19:47MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 0
2022-01-20 14:18:38MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 9
2022-01-20 14:17:492MØJVRALL MB6ER 43
2022-01-20 14:16:59MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 43
2022-01-20 14:16:362MØJVRALL MB6ER 16
2022-01-20 14:16:09MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 20
2022-01-20 14:15:482MØJVRALL MB6ER 15
2022-01-20 14:14:34MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 59
2022-01-20 14:14:182MØJVRALL MB6ER 11
2022-01-20 14:14:01MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 4
2022-01-20 14:13:45MM1BHO-FT2*****E52y4 MB6ER 1
2022-01-20 14:11:15G1BHMALL MB6ER 0
2022-01-20 13:58:35MB6ERALL MB6ER 1
2022-01-20 13:53:54OH2CCNALL MB6ER 0
2022-01-20 13:51:42MØJKTALL MB6ER 0
2022-01-20 13:51:35MØJKTALL MB6ER 7
2022-01-20 13:51:23MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 13:51:01??????????ALL MB6ER 0
2022-01-20 13:48:36M7CQYALL MB6ER 1
2022-01-20 13:47:58M7CQYALL MB6ER 0
2022-01-20 13:47:412MØJVRALL MB6ER 3
2022-01-20 13:47:272MØINMALL MB6ER 12
2022-01-20 13:46:462MØJVRALL MB6ER 38
2022-01-20 13:46:262MØINMALL MB6ER 17
2022-01-20 13:45:472MØJVRALL MB6ER 35
2022-01-20 13:45:332MØINMALL MB6ER 11
2022-01-20 13:45:022MØJVRALL MB6ER 27
2022-01-20 13:44:422MØINMALL MB6ER 18
2022-01-20 13:44:292MØJVRALL MB6ER 9
2022-01-20 13:44:032MØINMALL MB6ER 22
2022-01-20 13:42:542MØJVRALL MB6ER 7
2022-01-20 13:42:252MØINMALL MB6ER 26
2022-01-20 13:42:062MØJVRALL MB6ER 16
2022-01-20 13:41:362MØINMALL MB6ER 28
2022-01-20 13:40:592MØJVRALL MB6ER 33
2022-01-20 13:40:322MØINMALL MB6ER 24
2022-01-20 13:39:072MØJVRALL MB6ER 22
2022-01-20 13:38:432MØINMALL MB6ER 20
2022-01-20 13:38:132MØJVRALL MB6ER 27
2022-01-20 13:37:482MØINMALL MB6ER 21
2022-01-20 13:37:122MØJVRALL MB6ER 33
2022-01-20 13:36:532MØINMALL MB6ER 15
2022-01-20 13:36:52MØTPTALL MB6ER 0
2022-01-20 13:36:222MØJVRALL MB6ER 27
2022-01-20 13:36:21MØTPTALL MB6ER 1
2022-01-20 13:36:062MØINMALL MB6ER 14
2022-01-20 13:35:402MØJVRALL MB6ER 22
2022-01-20 13:35:242MØINMALL MB6ER 12
2022-01-20 13:35:05MM1BHO/M*****F0YQU MB6ER 0
2022-01-20 13:30:50W3LUXALL MB6ER 2
2022-01-20 13:30:39G4NHOALL MB6ER 2
2022-01-20 13:29:40YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:29:27YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:23:38M7CIFALL MB6ER 0
2022-01-20 13:22:41YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:22:00NØZET-TOMALL NØZET 1
2022-01-20 13:21:51NØZET-TOMALL NØZET 0
2022-01-20 13:21:13NØZET-TOMALL NØZET 0
2022-01-20 13:20:52NØZET-TOMALL NØZET 0
2022-01-20 13:12:39G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 13:12:39G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 13:08:20MB7ANLALL MB6ER 0
2022-01-20 13:06:25G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 13:03:17OH2CCNALL OH2CCN 2
2022-01-20 13:03:05OH2CCNALL OH2CCN 0
2022-01-20 13:02:47YD5NPCALL MB6ER 1
2022-01-20 13:02:44OH2CCNALL OH2CCN 0
2022-01-20 13:02:35YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:02:29OH2CCNALL OH2CCN 0
2022-01-20 13:02:15YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:02:06YD5NPCALL MB6ER 1
2022-01-20 13:02:02YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:01:47OH2CCNALL OH2CCN 0
2022-01-20 13:01:41YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 13:01:32OH2CCNALL OH2CCN 0
2022-01-20 13:01:23YD5NPCALL MB6ER 0
2022-01-20 12:57:162MØJVRALL MB6ER 3
2022-01-20 12:56:44MØRCKALL MB6ER 26
2022-01-20 12:56:092MØJVRALL MB6ER 32
2022-01-20 12:55:29MØRCKALL MB6ER 35
2022-01-20 12:55:28MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 12:54:442MØJVRALL MB6ER 35
2022-01-20 12:54:43OH2CCNALL OH2CCN 0
2022-01-20 12:53:55MØRCKALL MB6ER 44
2022-01-20 12:53:54MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 12:53:182MØJVRALL MB6ER 34
2022-01-20 12:53:172MØJVRALL MB6ER 1
2022-01-20 12:53:06MØRCKALL MB6ER 4
2022-01-20 12:52:46MØRCKALL MB6ER 6
2022-01-20 12:52:41OH2CCNALL MB6ER 0
2022-01-20 12:52:39MØRCKALL MB6ER 1
2022-01-20 12:52:36MM1BHO/M*****F0YQU MB6ER 0
2022-01-20 12:52:22OH2CCNALL MB6ER 0
2022-01-20 12:48:18VK2ERTALL MB6ER 2
2022-01-20 12:47:522MØJVRALL MB6ER 19
2022-01-20 12:47:14VK2ERTALL MB6ER 35
2022-01-20 12:46:172MØJVRALL MB6ER 52
2022-01-20 12:45:33VK2ERTALL MB6ER 42
2022-01-20 12:44:272MØJVRALL MB6ER 2
2022-01-20 12:43:47VK2ERTALL MB6ER 37
2022-01-20 12:43:252MØJVRALL MB6ER 16
2022-01-20 12:43:14VK2ERTALL MB6ER 3
2022-01-20 12:43:012MØJVRALL MB6ER 2
2022-01-20 12:42:43G7PFYALL MB6ER 14
2022-01-20 12:41:552MØJVRALL MB6ER 43
2022-01-20 12:40:15G7PFYALL MB6ER 35
2022-01-20 12:39:442MØJVRALL MB6ER 26
2022-01-20 12:39:23G7PFYALL MB6ER 17
2022-01-20 12:39:152MØJVRALL MB6ER 4
2022-01-20 12:38:57G7PFYALL MB6ER 1
2022-01-20 12:37:312MØJVRALL MB6ER 25
2022-01-20 12:35:39G7PFYALL MB6ER 47
2022-01-20 12:34:322MØJVRALL MB6ER 1
2022-01-20 12:32:57G7PFYALL MB6ER 31
2022-01-20 12:32:042MØJVRALL MB6ER 48
2022-01-20 12:32:00G7PFYALL MB6ER 0
2022-01-20 12:31:14G7PFYALL MB6ER 46
2022-01-20 12:30:362MØJVRALL MB6ER 33
2022-01-20 12:30:09G7PFYALL MB6ER 23
2022-01-20 12:29:592MØJVRALL MB6ER 4
2022-01-20 12:29:37G7PFYALL MB6ER 7
2022-01-20 12:27:03GW4YNP*****H5086 MB6ER 6
2022-01-20 12:26:54MW3HKHALL MW3HKH 2
2022-01-20 12:26:51GW4YNP*****H5086 MB6ER 1
2022-01-20 12:25:58MW3HKHALL MW3HKH 3
2022-01-20 12:22:18GW4YNP*****H5086 MB6ER 1
2022-01-20 12:22:02JA2SYJALL MB6ER 7
2022-01-20 12:21:43OE8PCK*****EBDHM OE8PCK 1
2022-01-20 12:21:27OE8PCKALL OE8PCK 1
2022-01-20 12:21:06S56BFBALL MB6ER 0
2022-01-20 12:20:57JA2SYJALL MB6ER 7
2022-01-20 12:20:21GW4YNP*****H5086 MB6ER 1
2022-01-20 12:19:52JA2SYJALL MB6ER 4
2022-01-20 12:19:42MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 12:19:42MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 12:19:40MØRCKALL MB6ER 0
2022-01-20 12:14:55GW4YNP*****H5086 MB6ER 1
2022-01-20 12:12:05G7PXM*****EBJp2 MB6ER 1
2022-01-20 12:08:18MW3ASGALL MW3ASG 2
2022-01-20 12:08:12MW3ASGALL MW3ASG 0
2022-01-20 12:08:03MW3ASGALL MW3ASG 0
2022-01-20 12:07:14G4YILALL GB7NM 3
2022-01-20 12:05:08G4YILALL GB7NM 3
2022-01-20 12:05:00G4YILALL GB7NM 3
2022-01-20 12:01:18PA3ABRALL MB6ER 2
2022-01-20 12:00:14GØLGF-TERYALL GB7NM 7
2022-01-20 11:59:41JI1UOGALL MB6ER 30
2022-01-20 11:57:53GØLGF-TERYALL GB7NM 38
2022-01-20 11:56:54JI1UOGALL MB6ER 48
2022-01-20 11:54:34GØLGF-TERYALL GB7NM 9
2022-01-20 11:52:42JI1UOGALL MB6ER 40
2022-01-20 11:51:58GØLGF-TERYALL GB7NM 36
2022-01-20 11:51:38JI1UOGALL MB6ER 11
2022-01-20 11:50:58GØLGF-TERYALL GB7NM 25
2022-01-20 11:48:34MØHMSALL MØHMS 1
2022-01-20 11:48:10G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 11:48:09G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 11:44:30G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 11:44:23G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 11:44:15G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 11:42:55ZS1SCHALL MB6ER 1
2022-01-20 11:38:002MØJVR*****FA57o 2MØJVR 4
2022-01-20 11:37:372MØJVR*****FA57o 2MØJVR 8
2022-01-20 11:35:132MØJVR*****FA57o 2MØJVR 11
2022-01-20 11:34:42W3LUXALL MB6ER 29
2022-01-20 11:34:132MØJVR*****FA57o 2MØJVR 24
2022-01-20 11:33:34W3LUXALL MB6ER 37
2022-01-20 11:32:472MØJVR*****FA57o 2MØJVR 42
2022-01-20 11:32:37W3LUXALL MB6ER 8
2022-01-20 11:32:14MØHMSALL MØHMS 11
2022-01-20 11:31:412MØJVR*****FA57o 2MØJVR 31
2022-01-20 11:30:48MØHMSALL MØHMS 50
2022-01-20 11:30:032MØJVR*****FA57o 2MØJVR 40
2022-01-20 11:29:32MØHMSALL MØHMS 29
2022-01-20 11:29:172MØJVR*****FA57o 2MØJVR 11
2022-01-20 11:29:07MØHMSALL MØHMS 5
2022-01-20 11:28:42MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 11:27:43GØTKVALL MB6ER 1
2022-01-20 11:27:40GØTKVALL MB6ER 2
2022-01-20 11:27:212MØJVR*****FA57o 2MØJVR 15
2022-01-20 11:27:12GØTKVALL MB6ER 7
2022-01-20 11:27:042MØJVRALL 2MØJVR 4
2022-01-20 11:27:012MØJVR*****FA57o 2MØJVR 3
2022-01-20 11:26:52GØTKVALL MB6ER 6
2022-01-20 11:26:51GØTKVALL MB6ER 1
2022-01-20 11:26:102MØJVR*****FA57o 2MØJVR 36
2022-01-20 11:26:01GØTKVALL MB6ER 6
2022-01-20 11:25:432MØJVR*****FA57o 2MØJVR 14
2022-01-20 11:25:35GØTKVALL MB6ER 6
2022-01-20 11:25:032MØJVR*****FA57o 2MØJVR 28
2022-01-20 11:24:32GØTKVALL MB6ER 28
2022-01-20 11:24:262MØJVR*****FA57o 2MØJVR 3
2022-01-20 11:23:432MØJVR*****FA57o 2MØJVR 37
2022-01-20 11:23:02GØTKVALL MB6ER 38
2022-01-20 11:22:522MØJVR*****FA57o 2MØJVR 4
2022-01-20 11:22:26GØTKVALL MB6ER 15
2022-01-20 11:21:352MØJVR*****FA57o 2MØJVR 46
2022-01-20 11:21:27GØTKVALL MB6ER 5
2022-01-20 11:21:13GM4CUXALL GM4CUX 13
2022-01-20 11:20:152MØJVR*****FA57o 2MØJVR 54
2022-01-20 11:19:25GØTKVALL MB6ER 48
2022-01-20 11:19:122MØJVRALL 2MØJVR 9
2022-01-20 11:19:042MØJVRALL 2MØJVR 7
2022-01-20 11:18:592MØJVR*****FA57o 2MØJVR 5
2022-01-20 11:18:10GØTKVALL MB6ER 46
2022-01-20 11:17:062MØJVR*****FA57o 2MØJVR 59
2022-01-20 11:16:40GØTKVALL MB6ER 24
2022-01-20 11:16:202MØJVR*****FA57o 2MØJVR 16
2022-01-20 11:16:15GØTKVALL MB6ER 2
2022-01-20 11:16:07GØTKVALL MB6ER 2
2022-01-20 11:15:58MM7JJAALL MB6ER 2
2022-01-20 11:15:54G6JNZALL MB6ER 1
2022-01-20 11:15:342MØJVR*****FA57o 2MØJVR 16
2022-01-20 11:15:17GØTKVALL MB6ER 16
2022-01-20 11:15:07G6JNZALL MB6ER 9
2022-01-20 11:14:492MØJVR*****FA57o 2MØJVR 16
2022-01-20 11:14:39GØTKVALL MB6ER 8
2022-01-20 11:14:25GØTKVALL MB6ER 4
2022-01-20 11:14:09GØTKVALL MB6ER 4
2022-01-20 11:13:41GØTKVALL MB6ER 9
2022-01-20 11:13:22ZS1SCHALL MB6ER 15
2022-01-20 11:13:19GØTKVALL MB6ER 1
2022-01-20 11:13:12G7DSUALL MB6ER 3
2022-01-20 11:13:07G7PFYALL MB6ER 3
2022-01-20 11:12:50GØTKVALL MB6ER 15
2022-01-20 11:12:47ZS1SCHALL MB6ER 1
2022-01-20 11:12:44G7PFYALL MB6ER 0
2022-01-20 11:12:42G7PFYALL MB6ER 2
2022-01-20 11:12:34ZS1SCHALL MB6ER 5
2022-01-20 11:12:19GØTKVALL MB6ER 6
2022-01-20 11:12:11GØTKVALL MB6ER 2
2022-01-20 11:11:57MW7RLTALL MB6ER 12
2022-01-20 11:11:02ZS1SCHALL MB6ER 52
2022-01-20 11:10:32MW7RLTALL MB6ER 28
2022-01-20 11:10:15ZS1SCHALL MB6ER 15
2022-01-20 11:10:10MW7RLTALL MB6ER 2
2022-01-20 11:09:39G6LJRDAVEALL G6LJR 30
2022-01-20 11:08:48MW7RLTALL MB6ER 48
2022-01-20 11:07:57ZS1SCHALL MB6ER 48
2022-01-20 11:07:17MW7RLTALL MB6ER 38
2022-01-20 11:06:49ZS1SCHALL MB6ER 25
2022-01-20 11:06:21MW7RLTALL MB6ER 21
2022-01-20 11:06:07MW7RLTALL MB6ER 11
2022-01-20 11:05:31ZS1SCHALL MB6ER 34
2022-01-20 11:05:29G6LJRDAVEALL G6LJR 0
2022-01-20 11:05:08MW7RLTALL MB6ER 20
2022-01-20 11:04:27ZS1SCHALL MB6ER 38
2022-01-20 11:03:53MW7RLTALL MB6ER 31
2022-01-20 11:03:15ZS1SCHALL MB6ER 34
2022-01-20 11:02:34MW7RLTALL MB6ER 38
2022-01-20 11:01:58ZS1SCHALL MB6ER 32
2022-01-20 11:01:35MW7RLTALL MB6ER 19
2022-01-20 11:01:05ZS1SCHALL MB6ER 26
2022-01-20 11:00:53MW7RLTALL MB6ER 9
2022-01-20 11:00:28ZS1SCHALL MB6ER 6
2022-01-20 10:59:13OE8PCKALL OE8PCK 1
2022-01-20 10:59:02W3LUXALL MB6ER 8
2022-01-20 10:58:44W3LUXALL MB6ER 2
2022-01-20 10:57:07GWØGVYALL MB6ER 12
2022-01-20 10:55:362MØJVR*****FA57o 2MØJVR 6
2022-01-20 10:54:49G7PFYALL MB6ER 11
2022-01-20 10:54:45G7PFYALL MB6ER 2
2022-01-20 10:54:45G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 10:54:262EØMJJALL MB6ER 1
2022-01-20 10:54:22GØIYTALL MB6ER 2
2022-01-20 10:54:17MM3PTJ/FT5ALL MM3PTJ 0
2022-01-20 10:54:07MM3PTJ/FT5ALL MM3PTJ 0
2022-01-20 10:54:01GØIYTALL MB6ER 1
2022-01-20 10:53:31MM3PTJ/FT5ALL MB6ER 2
2022-01-20 10:53:20MM3PTJ/FT5ALL MB6ER 0
2022-01-20 10:53:12MM3PTJ/FT5ALL MB6ER 0
2022-01-20 10:52:402EØMJJALL MB6ER 0
2022-01-20 10:52:342EØMJJALL MB6ER 2
2022-01-20 10:52:222EØMJJALL MB6ER 2
2022-01-20 10:52:132EØMJJALL MB6ER 0
2022-01-20 10:52:062EØMJJALL MB6ER 0
2022-01-20 10:51:392EØMJJALL MB6ER 1
2022-01-20 10:51:20GØIYTALL MB6ER 1
2022-01-20 10:51:052EØMJJALL MB6ER 1
2022-01-20 10:50:552EØMJJALL MB6ER 0
2022-01-20 10:50:47GØIYTALL MB6ER 0
2022-01-20 10:49:55M6RGSALL MB6ER 22
2022-01-20 10:49:01GØUOOALL MB6ER 50
2022-01-20 10:48:32M6RGSALL MB6ER 24
2022-01-20 10:47:33GØUOOALL MB6ER 56
2022-01-20 10:46:34M6RGSALL MB6ER 54
2022-01-20 10:45:29GØUOOALL MB6ER 2
2022-01-20 10:45:17M6RGSALL MB6ER 7
2022-01-20 10:45:10VK3UEOALL MB6ER 5
2022-01-20 10:44:52GØUOOALL MB6ER 18
2022-01-20 10:44:41M6RGSALL MB6ER 5
2022-01-20 10:44:18GØUOOALL MB6ER 10
2022-01-20 10:43:58GØUOOALL MB6ER 4
2022-01-20 10:43:53GØIMDALL MB6ER 4
2022-01-20 10:43:47GØUOOALL MB6ER 5
2022-01-20 10:43:30GØIMDALL MB6ER 14
2022-01-20 10:43:25GØUOOALL MB6ER 2
2022-01-20 10:43:17GØIMDALL MB6ER 4
2022-01-20 10:43:03GØUOOALL MB6ER 5
2022-01-20 10:42:25G6CGYALL MB6ER 20
2022-01-20 10:42:12G4YMBALL G4YMB 7
2022-01-20 10:42:05G6CGYALL MB6ER 6
2022-01-20 10:41:08G4YMBALL G4YMB 49
2022-01-20 10:40:20G6CGYALL MB6ER 43
2022-01-20 10:39:57G4YMBALL G4YMB 18
2022-01-20 10:39:45G6CGYALL MB6ER 11
2022-01-20 10:39:35G4YMBALL G4YMB 4
2022-01-20 10:39:34G4YMBALL G4YMB 1
2022-01-20 10:39:29G6CGYALL MB6ER 5
2022-01-20 10:39:23G4YMBALL G4YMB 1
2022-01-20 10:38:58G6CGYALL MB6ER 24
2022-01-20 10:38:27G4YMBALL G4YMB 25
2022-01-20 10:38:23G6CGYALL MB6ER 2
2022-01-20 10:38:15G4YMBALL G4YMB 4
2022-01-20 10:37:01G6CGYALL MB6ER 13
2022-01-20 10:36:53GØELOALL MB6ER 0
2022-01-20 10:34:33M6RGSALL MB6ER 19
2022-01-20 10:33:07G6CGYALL MB6ER 21
2022-01-20 10:32:24M6RGSALL MB6ER 37
2022-01-20 10:32:13G6CGYALL MB6ER 6
2022-01-20 10:31:46G6CGYALL MB6ER 13
2022-01-20 10:31:10M6RGSALL MB6ER 31
2022-01-20 10:31:00G6CGYALL MB6ER 6
2022-01-20 10:30:42M6RGSALL MB6ER 12
2022-01-20 10:30:28GØUOOALL MB6ER 5
2022-01-20 10:30:18MØRNPALL MB6ER 5
2022-01-20 10:29:48GØIMDALL MB6ER 28
2022-01-20 10:29:43GØIMDALL MB6ER 3
2022-01-20 10:28:42GØUOOALL MB6ER 57
2022-01-20 10:27:37GØIMDALL MB6ER 3
2022-01-20 10:26:26GØUOOALL MB6ER 6
2022-01-20 10:26:152EØMTRALL MB6ER 10
2022-01-20 10:25:53MØRNPALL MB6ER 17
2022-01-20 10:25:392EØMTRALL MB6ER 8
2022-01-20 10:25:23GØIMDALL MB6ER 12
2022-01-20 10:24:42MØRNPALL MB6ER 38
2022-01-20 10:24:36GØUOOALL MB6ER 5
2022-01-20 10:23:55GØIMDALL MB6ER 38
2022-01-20 10:23:30GØUOOALL MB6ER 23
2022-01-20 10:23:07GØIMDALL MB6ER 22
2022-01-20 10:22:45GØUOOALL MB6ER 17
2022-01-20 10:22:302EØMTRALL MB6ER 13
2022-01-20 10:22:23GØUOOALL MB6ER 3
2022-01-20 10:22:20MØRNPALL MB6ER 1
2022-01-20 10:22:162EØMTRALL MB6ER 3
2022-01-20 10:21:59GØUOOALL MB6ER 16
2022-01-20 10:21:01GØIMDALL MB6ER 54
2022-01-20 10:20:58GØUOOALL MB6ER 2
2022-01-20 10:20:032EØMTRALL MB6ER 54
2022-01-20 10:19:17GØIMDALL MB6ER 43
2022-01-20 10:18:552EØMTRALL MB6ER 18
2022-01-20 10:18:44GØIMDALL MB6ER 8
2022-01-20 10:18:27GØIMDALL MB6ER 16
2022-01-20 10:18:232EØMTRALL MB6ER 1
2022-01-20 10:18:17GØIMDALL MB6ER 4
2022-01-20 10:17:452EØMTRALL MB6ER 28
2022-01-20 10:17:20GØIMDALL MB6ER 23
2022-01-20 10:17:05M7SNS/SAMALL MB6ER 0
2022-01-20 10:16:45GØIMDALL MB6ER 3
2022-01-20 10:16:422EØMTRALL MB6ER 2
2022-01-20 10:15:27GØIMDALL MB6ER 13
2022-01-20 10:15:22MØRNPALL MB6ER 1
2022-01-20 10:15:18OE8PCKALL OE8PCK 1
2022-01-20 10:13:16G6CGYALL MB6ER 37
2022-01-20 10:12:26GØIMDALL MB6ER 44
2022-01-20 10:10:26G6CGYALL MB6ER 54
2022-01-20 10:10:22VK4MRHALL MB6ER 1
2022-01-20 10:08:46M6RGSALL MB6ER 32
2022-01-20 10:08:27G6CGYALL MB6ER 14
2022-01-20 10:07:54M6RGSALL MB6ER 27
2022-01-20 10:07:50GØIMDALL MB6ER 3
2022-01-20 10:07:39G6CGYALL MB6ER 6
2022-01-20 10:07:30M6RGSALL MB6ER 4
2022-01-20 10:07:26LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 10:07:16G6EGM*****EAK1H G6EGM 7
2022-01-20 10:06:50G6CGYALL MB6ER 24
2022-01-20 10:05:14G6EGM*****EAK1H G6EGM 30
2022-01-20 10:03:30G6CGYALL MB6ER 43
2022-01-20 10:03:05G6CGYALL MB6ER 25
2022-01-20 10:01:29G6EGM*****EAK1H G6EGM 31
2022-01-20 09:59:11G6CGYALL MB6ER 15
2022-01-20 09:57:16G6EGM*****EAK1H G6EGM 50
2022-01-20 09:56:31G6CGYALL MB6ER 44
2022-01-20 09:56:15G6EGM*****EAK1H G6EGM 10
2022-01-20 09:56:15GØIYTALL MB6ER 0
2022-01-20 09:55:55G6CGYALL MB6ER 11
2022-01-20 09:55:43MØRNPALL MB6ER 2
2022-01-20 09:55:20G6EGM*****EAK1H G6EGM 19
2022-01-20 09:53:17MØRNPALL MB6ER 1
2022-01-20 09:51:21G6EGM*****EAK1H G6EGM 49
2022-01-20 09:49:26MØRNPALL MB6ER 53
2022-01-20 09:48:04G6EGM*****EAK1H G6EGM 16
2022-01-20 09:46:03MØRNPALL MB6ER 50
2022-01-20 09:45:41G6EGM*****EAK1H G6EGM 17
2022-01-20 09:45:00MØRNPALL MB6ER 39
2022-01-20 09:43:19G6EGM*****EAK1H G6EGM 35
2022-01-20 09:42:58G6EGM*****EAK1H G6EGM 21
2022-01-20 09:41:05MØRNPALL MB6ER 50
2022-01-20 09:40:03G6EGM*****EAK1H G6EGM 55
2022-01-20 09:39:40MØRNPALL MB6ER 10
2022-01-20 09:37:56G6EGM*****EAK1H G6EGM 29
2022-01-20 09:36:40MØRNPALL MB6ER 55
2022-01-20 09:35:442EØWPLALL MB6ER 18
2022-01-20 09:34:51G6EGM*****EAK1H G6EGM 49
2022-01-20 09:34:31MØRNPALL MB6ER 18
2022-01-20 09:34:18G6EGM*****EAK1H G6EGM 7
2022-01-20 09:34:13MØRNPALL MB6ER 2
2022-01-20 09:34:012EØWPLALL MB6ER 6
2022-01-20 09:33:29MØRNPALL MB6ER 29
2022-01-20 09:31:162EØWPLALL MB6ER 6
2022-01-20 09:30:03MØRNPALL MB6ER 9
2022-01-20 09:29:322EØWPLALL MB6ER 26
2022-01-20 09:29:00MØRNPALL MB6ER 26
2022-01-20 09:27:362EØWPLALL MB6ER 18
2022-01-20 09:27:20MØRNPALL MB6ER 12
2022-01-20 09:26:442EØWPLALL MB6ER 30
2022-01-20 09:26:32MØRNPALL MB6ER 6
2022-01-20 09:26:022EØWPLALL MB6ER 13
2022-01-20 09:25:232EØWPLALL MB6ER 0
2022-01-20 09:25:192EØWPLALL MB6ER 0
2022-01-20 09:23:12S56BFBALL MB6ER 1
2022-01-20 09:22:59S56BFBALL MB6ER 0
2022-01-20 09:22:09G4NHOALL MB6ER 1
2022-01-20 09:21:21MMØHCDALL MB6ER 5
2022-01-20 09:20:13G4NHOALL MB6ER 7
2022-01-20 09:19:50G4NHOALL MB6ER 0
2022-01-20 09:15:55LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 09:15:29MØRNPALL MB6ER 2
2022-01-20 09:14:59LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 09:14:37LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 09:11:51GØIMDALL MB6ER 6
2022-01-20 09:11:41LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 09:11:07LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 09:10:59JA2SYJALL MB6ER 5
2022-01-20 09:10:50G4RQUALL MB6ER 6
2022-01-20 09:10:46LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 09:09:23JA2SYJALL MB6ER 21
2022-01-20 09:09:21LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 09:07:00G4RQUALL MB6ER 20
2022-01-20 09:06:59LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 09:04:28JA2SYJALL MB6ER 24
2022-01-20 09:03:06G4RQUALL MB6ER 19
2022-01-20 09:03:01LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 09:02:14JA2SYJALL MB6ER 44
2022-01-20 09:01:59G4RQUALL MB6ER 10
2022-01-20 09:01:42JA2SYJALL MB6ER 11
2022-01-20 09:01:41LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 09:01:34JA2SYJALL MB6ER 1
2022-01-20 09:01:17LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 09:00:55LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 09:00:34LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 09:00:24LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 08:53:58VK2ALL MB6ER 3
2022-01-20 08:53:48PE1IBA*****EAnQj MB6ER 3
2022-01-20 08:53:32VK2ALL MB6ER 13
2022-01-20 08:53:16VK2ALL MB6ER 14
2022-01-20 08:52:46PE1IBA*****EAnQj MB6ER 23
2022-01-20 08:51:29VK2ALL MB6ER 15
2022-01-20 08:51:23PE1IBAALL MB6ER 3
2022-01-20 08:50:16PE1IBA*****EAnQj MB6ER 7
2022-01-20 08:49:08VK2ALL MB6ER 6
2022-01-20 08:48:15PE1IBA*****EAnQj MB6ER 46
2022-01-20 08:46:54VK2ALL MB6ER 19
2022-01-20 08:46:09PE1IBA*****EAnQj MB6ER 39
2022-01-20 08:45:38VK2ALL MB6ER 28
2022-01-20 08:44:57PE1IBA*****EAnQj MB6ER 29
2022-01-20 08:44:05VK2ALL MB6ER 49
2022-01-20 08:43:43PE1IBA*****EAnQj MB6ER 12
2022-01-20 08:43:26VK2ALL MB6ER 14
2022-01-20 08:43:10PE1IBA*****EAnQj MB6ER 7
2022-01-20 08:42:29VK2ALL MB6ER 38
2022-01-20 08:41:49PE1IBA*****EAnQj MB6ER 33
2022-01-20 08:40:50VK2ALL MB6ER 57
2022-01-20 08:39:52PE1IBA*****EAnQj MB6ER 50
2022-01-20 08:39:10VK2ALL MB6ER 40
2022-01-20 08:38:20PE1IBA*****EAnQj MB6ER 42
2022-01-20 08:37:28VK2ALL MB6ER 48
2022-01-20 08:37:06PE1IBA*****EAnQj MB6ER 14
2022-01-20 08:36:51VK2ALL MB6ER 13
2022-01-20 08:36:21PE1IBA*****EAnQj MB6ER 7
2022-01-20 08:35:58VK2ALL MB6ER 9
2022-01-20 08:35:17MØRNPALL MB6ER 1
2022-01-20 08:33:44PE1IBA*****EAnQj MB6ER 5
2022-01-20 08:32:58VK2ALL MB6ER 5
2022-01-20 08:25:12JA2SYJALL MB6ER 1
2022-01-20 08:23:38G4MDP-JIMALL G4MDP 0
2022-01-20 08:22:30HL2IPBALL MB6ER 5
2022-01-20 08:22:08IU2NSFALL MB6ER 7
2022-01-20 08:21:38IU2NSFALL MB6ER 13
2022-01-20 08:21:20MØBPY/PAULALL MB6ER 1
2022-01-20 08:18:04MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 08:13:03JA2SYJALL MB6ER 5
2022-01-20 08:12:16JA2SYJALL MB6ER 14
2022-01-20 08:11:59MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 08:11:35JA2SYJALL MB6ER 7
2022-01-20 08:11:08MW3HKHALL MW3HKH 3
2022-01-20 08:10:28MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 08:07:20VK2ALL MB6ER 5
2022-01-20 08:05:46G4MDP-JIMALL G4MDP 0
2022-01-20 08:05:15MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 07:55:05MØRNPALL MB6ER 1
2022-01-20 07:47:47MØKWYALL MB6ER 1
2022-01-20 07:47:15VK4FOWALL MB6ER 8
2022-01-20 07:46:25M6SEU-MATT*****F5iWL MB6ER 40
2022-01-20 07:45:32VK4FOWALL MB6ER 48
2022-01-20 07:43:59M6SEU-MATT*****F5iWL MB6ER 24
2022-01-20 07:42:41VK4FOWALL MB6ER 12
2022-01-20 07:41:14M6SEU-MATT*****F5iWL MB6ER 15
2022-01-20 07:40:41VK4FOWALL MB6ER 27
2022-01-20 07:39:43M6SEU-MATT*****F5iWL MB6ER 47
2022-01-20 07:39:16VK4FOWALL MB6ER 18
2022-01-20 07:38:56M6SEU-MATT*****F5iWL MB6ER 9
2022-01-20 07:35:40VK4FOWALL MB6ER 11
2022-01-20 07:28:11VK4FOWALL MB6ER 12
2022-01-20 07:27:10VK4FOWALL MB6ER 0
2022-01-20 07:23:515B4AIKALL MB6ER 0
2022-01-20 07:16:20MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 07:12:38MW3HKHALL MW3HKH 3
2022-01-20 07:08:22PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:08:07PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:07:58PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:07:48PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:07:37PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:07:23PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:07:05PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:06:54PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:06:41PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:06:32PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:06:22PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:06:09PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:06:00PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:05:50PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:05:37PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:05:27PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:05:01PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:04:49PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:04:39PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:04:30PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:04:20PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:04:08PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:03:52PD3FAWALL PI1HGD 0
2022-01-20 07:03:40PD3FAWALL PI1HGD 1
2022-01-20 07:03:24PD3FAWALL MB6ER 0
2022-01-20 07:03:06PD3FAWALL MB6ER 0
2022-01-20 07:02:48PD3FAWALL MB6ER 0
2022-01-20 07:02:27PD3FAWALL MB6ER 0
2022-01-20 07:02:21PD3FAWALL MB6ER 0
2022-01-20 06:58:165B4AIKALL MB6ER 0
2022-01-20 06:53:11PD3FAWALL MB6ER 1
2022-01-20 06:52:43PD3FAWALL MB6ER 0
2022-01-20 06:48:06G6CGYALL MB6ER 2
2022-01-20 06:40:11LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:38:16LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:37:32LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 06:37:17VK4FOWALL MB6ER 11
2022-01-20 06:37:14LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:37:08LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 06:36:07MW6JUQ-ALALL MB6ER 3
2022-01-20 06:35:56LB8OIALL LB8OI 8
2022-01-20 06:35:43MW6JUQ-ALALL MB6ER 11
2022-01-20 06:35:24LB8OIALL LB8OI 9
2022-01-20 06:34:41MW6JUQ-ALALL MB6ER 36
2022-01-20 06:33:07LB8OIALL LB8OI 30
2022-01-20 06:30:33MW6JUQ-ALALL MB6ER 32
2022-01-20 06:28:21LB8OIALL LB8OI 6
2022-01-20 06:25:43MW6JUQ-ALALL MB6ER 35
2022-01-20 06:24:31LB8OIALL LB8OI 4
2022-01-20 06:23:49MW6JUQ-ALALL MB6ER 39
2022-01-20 06:23:11LB8OIALL LB8OI 33
2022-01-20 06:23:00MW6JUQ-ALALL MB6ER 8
2022-01-20 06:22:39LB8OIALL LB8OI 15
2022-01-20 06:22:26MW6JUQ-ALALL MB6ER 4
2022-01-20 06:22:21LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:22:14LB8OIALL LB8OI 1
2022-01-20 06:22:10LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:21:54LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:21:37LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:21:20LB8OIALL LB8OI 0
2022-01-20 06:20:42BG6TESALL MB6ER 1
2022-01-20 06:20:16BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:19:31BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:19:15BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:19:02BG6TESALL MB6ER 1
2022-01-20 06:18:54BG6TESALL MB6ER 2
2022-01-20 06:18:48BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:18:44BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:18:40BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:17:56BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:17:42BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:17:34BG6TESALL MB6ER 3
2022-01-20 06:17:32BG6TESALL MB6ER 1
2022-01-20 06:17:11BG6TESALL MB6ER 1
2022-01-20 06:17:07BG6TESALL MB6ER 2
2022-01-20 06:16:53BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:16:45BG6TESALL MB6ER 2
2022-01-20 06:16:40BG6TESALL MB6ER 1
2022-01-20 06:16:10BG6TESALL MB6ER 0
2022-01-20 06:03:24M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 06:03:02M7AAH*****G0E8M MB6ER 0
2022-01-20 06:02:59M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 05:54:27MØGBK*****H5FK5 MB6ER 0
2022-01-20 05:53:21M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 05:52:45M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 05:52:38M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 05:52:26M7AAH*****G0E8M MB6ER 1
2022-01-20 05:52:18M7AAH*****G0E8M MB6ER 5
2022-01-20 05:32:142EØSTEALL MB6ER 0
2022-01-20 05:32:122EØSTEALL MB6ER 2
2022-01-20 05:17:43ZS1SCHALL MB6ER 8
2022-01-20 05:17:38ZS1SCHALL MB6ER 1
2022-01-20 05:02:57VK4NGAALL MB6ER 1
2022-01-20 04:31:48??????????ALL MB6ER 1
2022-01-20 04:01:35MØKWYALL MB6ER 12
2022-01-20 04:01:24N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 7
2022-01-20 04:00:27MØKWYALL MB6ER 55
2022-01-20 03:59:22N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 1
2022-01-20 03:57:39MØKWYALL MB6ER 40
2022-01-20 03:56:37N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 59
2022-01-20 03:55:21MØKWYALL MB6ER 11
2022-01-20 03:54:01N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 17
2022-01-20 03:53:03MØKWYALL MB6ER 55
2022-01-20 03:52:57N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 4
2022-01-20 03:51:09N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 8
2022-01-20 03:49:56MØKWYALL MB6ER 11
2022-01-20 03:49:02N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 49
2022-01-20 03:47:55MØKWYALL MB6ER 5
2022-01-20 03:46:31N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 20
2022-01-20 03:45:25MØKWYALL MB6ER 3
2022-01-20 03:44:30N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 51
2022-01-20 03:42:49MØKWYALL MB6ER 38
2022-01-20 03:41:58N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 48
2022-01-20 03:41:13MØKWYALL MB6ER 42
2022-01-20 03:40:34N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 35
2022-01-20 03:40:03MØKWYALL MB6ER 28
2022-01-20 03:39:36N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 23
2022-01-20 03:39:15MØKWYALL MB6ER 18
2022-01-20 03:39:00N8TEJ*****EAg2Q MB6ER 12
2022-01-20 03:38:41MØKWYALL MB6ER 6
2022-01-20 03:38:14MØKWYALL MB6ER 5
2022-01-20 03:37:58KB2NGUALL MB6ER 1
2022-01-20 03:37:55KB2NGUALL MB6ER 1
2022-01-20 03:35:56MØKWYALL MB6ER 4
2022-01-20 03:35:12MØKWYALL MB6ER 10
2022-01-20 03:34:44MØKWYALL MB6ER 8
2022-01-20 03:34:04MØKWYALL MB6ER 22
2022-01-20 03:33:47N7NFTALL MB6ER 14
2022-01-20 03:33:37MØKWYALL MB6ER 6
2022-01-20 03:33:06N7NFTALL MB6ER 28
2022-01-20 03:32:01MØKWYALL MB6ER 56
2022-01-20 03:31:25N7NFTALL MB6ER 33
2022-01-20 03:30:43MØKWYALL MB6ER 35
2022-01-20 03:29:42N7NFTALL MB6ER 58
2022-01-20 03:28:25MØKWYALL MB6ER 11
2022-01-20 03:27:42N7NFTALL MB6ER 39
2022-01-20 03:27:18MØKWYALL MB6ER 17
2022-01-20 03:27:02N7NFTALL MB6ER 13
2022-01-20 03:26:54N7NFTALL MB6ER 7
2022-01-20 03:26:19MØKWYALL MB6ER 1
2022-01-20 03:25:59N7NFTALL MB6ER 11
2022-01-20 03:02:17??????????ALL MB6ER 2
2022-01-20 02:55:33MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 02:55:25MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 02:54:42MW3HKHALL MW3HKH 4
2022-01-20 02:47:11M7TLFALL MB6ER 1
2022-01-20 02:47:01M7TLFALL MB6ER 0
2022-01-20 02:43:46??????????ALL MB6ER 1
2022-01-20 02:43:43N8GFZALL MB6ER 2
2022-01-20 02:43:09N8GFZALL MB6ER 0
2022-01-20 02:41:33N8GFZALL N8GFZ 1
2022-01-20 02:41:21N8GFZALL N8GFZ 1
2022-01-20 02:41:03N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:40:20N8GFZALL N8GFZ 1
2022-01-20 02:38:27N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:38:11N8GFZALL N8GFZ 1
2022-01-20 02:37:57N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:37:38N8GFZALL N8GFZ 2
2022-01-20 02:37:29N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:34:56N8GFZALL N8GFZ 2
2022-01-20 02:34:43N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:32:52N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:32:38N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:32:22??????????ALL MB6ER 1
2022-01-20 02:31:59N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:31:50N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:31:37N8GFZALL MB6ER 0
2022-01-20 02:31:22N8GFZALL MB6ER 0
2022-01-20 02:30:37N8GFZALL MB6ER 1
2022-01-20 02:30:22N8GFZALL MB6ER 0
2022-01-20 02:30:14N8GFZALL MB6ER 0
2022-01-20 02:26:47??????????ALL MB6ER 1
2022-01-20 02:22:21N8GFZALL N8GFZ 1
2022-01-20 02:14:29N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:13:34N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:13:29KE2SJALL MB6ER 2
2022-01-20 02:11:40KE2SJALL MB6ER 6
2022-01-20 02:11:30KE2SJALL MB6ER 0
2022-01-20 02:11:18N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:09:27N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 02:09:01N8GFZALL N8GFZ 0
2022-01-20 01:57:22??????????ALL MB6ER 1
2022-01-20 01:54:54KE2SJALL MB6ER 2
2022-01-20 01:54:29KE2SJALL MB6ER 0
2022-01-20 01:53:53KE2SJALL MB6ER 5
2022-01-20 01:53:47KE2SJALL MB6ER 0
2022-01-20 01:47:00??????????ALL MB6ER 0
2022-01-20 01:44:46??????????ALL MB6ER 2
2022-01-20 01:22:25MW7TAFALL MB6ER 0
2022-01-20 01:20:54MW7TAFALL MB6ER 1
2022-01-20 01:17:23??????????ALL MB6ER 1
2022-01-20 01:00:55MW7TAFALL MB6ER 1
2022-01-20 00:59:49KA3GMZ-JOEALL MB6ER 0
2022-01-20 00:55:28MW7TAFALL MB6ER 1
2022-01-20 00:55:11MW7TAFALL MB6ER 0
2022-01-20 00:53:59MW7TAFALL MB6ER 1
2022-01-20 00:49:48??????????ALL MB6ER 2
2022-01-20 00:35:15M7TLFALL MB6ER 1
2022-01-20 00:35:02M7TLFALL MB6ER 0
2022-01-20 00:31:262WORDDALL MB6ER 1
2022-01-20 00:31:022WORDDALL MB6ER 0
2022-01-20 00:29:542WORDDALL MB6ER 13
2022-01-20 00:29:41JA2SYJALL MB6ER 10
2022-01-20 00:29:24VK4FK-GEOFALL VK4FK 1
2022-01-20 00:29:092WORDDALL MB6ER 0
2022-01-20 00:14:48G6CGYALL MB6ER 1
2022-01-20 00:13:33MØRNPALL MB6ER 2
2022-01-20 00:13:08MW7TAFALL MB6ER 3
2022-01-20 00:05:58MIØAAZALL MB6KA 17
2022-01-20 00:05:20JA2SYJALL MB6ER 6
2022-01-20 00:00:03W4EIPALL W4EIP 1
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2022-01-20, 22:55:19 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room