Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
1900 MHz 1 %
12.3%
5 days, 1 hr, 56 mins, 43 s 4 days, 14 hrs, 35 mins, 47 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.2 GB 25.22 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2020-01-28 11:10:222EØNMK
2020-01-28 11:10:22G7MYR
2020-01-28 11:10:22MMØFZV
2020-01-28 11:10:22A68AN
2020-01-28 11:10:22MB6NG
2020-01-28 11:10:22G4XYR
2020-01-28 11:10:22G4NHO
2020-01-28 11:10:22G6CTX
2020-01-28 11:10:222EØEZR
2020-01-28 11:10:22CQUK
2020-01-28 11:10:22M1CBK
2020-01-28 11:10:22M6KKW
2020-01-28 11:10:222EØSSD
2020-01-28 11:10:22KM5L
2020-01-28 11:10:22GW6NXR
2020-01-28 11:10:22M7GWH
2020-01-28 11:10:22MØJSY
2020-01-28 11:10:22MØOBM
2020-01-28 11:10:22VK5PBZ
2020-01-28 11:10:22MØBOY
2020-01-28 11:10:22KM4MVM
2020-01-28 11:10:22M1DMX
2020-01-28 11:10:225P1B
2020-01-28 11:10:22G7UFO
2020-01-28 11:10:22N4UED
2020-01-28 11:10:22M1BSZ
2020-01-28 11:10:22M6UUN
2020-01-28 11:10:22G7TCW
2020-01-28 11:10:22G8SEZ
2020-01-28 11:10:22G4USI
2020-01-28 11:10:22G7LEU
2020-01-28 11:10:22MØTXK
2020-01-28 11:10:22MB6ER
2020-01-28 11:10:22VK2YG
2020-01-28 11:10:22VK5MRE
2020-01-28 11:10:222EØMHG
2020-01-28 11:10:222EØMTP
2020-01-28 11:10:22MØLZI-IAN
2020-01-28 11:10:22G7DMD
2020-01-28 11:10:22G7GGW
2020-01-28 11:10:22G7GGW
2020-01-28 11:10:22G1GWN
2020-01-28 11:10:22M3CRJ
2020-01-28 11:10:22MWØAQZ
2020-01-28 11:10:22MB6ILK
2020-01-28 11:10:22VK3HFZ
2020-01-28 11:10:22M6BBR
2020-01-28 11:10:22MØSCE
2020-01-28 11:10:22GM4JKZ
2020-01-28 11:10:22VK5KH
2020-01-28 11:10:22VK3AS
2020-01-28 11:10:22GØLGF
2020-01-28 11:10:22MØJFK
2020-01-28 11:10:22VK4MCU
2020-01-28 11:10:22ZL3HAM
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-01-28 11:11:29GM7KBKALL CQUK 4
2020-01-28 11:10:21MB6ERALL CQUK 12
2020-01-28 11:09:08G7EFEALL CQUK 1
2020-01-28 11:04:33GØLGFALL GØLGF 10
2020-01-28 10:58:45M1BSZALL M1BSZ 2
2020-01-28 10:58:08WØSUNALL CQUK 4
2020-01-28 10:57:14DH7NKALL CQUK 3
2020-01-28 10:53:432MØFPIALL CQUK 20
2020-01-28 10:42:20MIØMSMALL CQUK 5
2020-01-28 10:32:42M3XIMALL CQUK 2
2020-01-28 10:28:03VK3XEMALL CQUK 1
2020-01-28 10:24:222EØOLAALL CQUK 0
2020-01-28 10:21:41DDØUMALL CQUK 18
2020-01-28 10:17:38M6JPWALL CQUK 9
2020-01-28 10:14:29G1SYSALL CQUK 8
2020-01-28 10:10:47G6JUPALL CQUK 1
2020-01-28 10:06:23MØJFKALL MØJFK 1
2020-01-28 09:59:18G8MXEALL CQUK 3
2020-01-28 09:53:52MWØAQZALL MWØAQZ 1
2020-01-28 09:36:17MØNMAALL CQUK 5
2020-01-28 09:31:15GØGJLALL CQUK 40
2020-01-28 09:22:56G8KOCALL CQUK 5
2020-01-28 08:53:11ZL1HNALL CQUK 11
2020-01-28 08:44:57GØIUEALL CQUK 1
2020-01-28 08:38:20G4VXBALL CQUK 1
2020-01-28 08:34:48M6DHVALL CQUK 1
2020-01-28 07:54:38KØTPPALL CQUK 9
2020-01-28 07:30:57M1DYPALL CQUK 1
2020-01-28 07:28:54G1NGRALL CQUK 17
2020-01-28 07:23:02MI5DAWALL CQUK 56
2020-01-28 06:34:52VK2YGALL VK2YG 0
2020-01-28 06:14:412EØBRQALL CQUK 3
2020-01-28 06:01:02HB9ETRALL CQUK 2
2020-01-28 05:52:42G7TNC-MARKALL GB3TH 2
2020-01-28 05:37:04MB6RKALL CQUK 9
2020-01-28 04:29:412EØVMKALL CQUK 3
2020-01-28 03:26:33N9MGO-MIKEALL N9MGO 2
2020-01-28 01:47:51M7DJMALL CQUK 3
2020-01-28 01:23:23MØKWYALL CQUK 33
2020-01-28 00:42:09MØRNPALL CQUK 6
2020-01-28 00:37:47M1CNXALL CQUK 6
2020-01-28 00:26:472EØTKOALL CQUK 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-01-28 11:11:29GM7KBKALL CQUK 4
2020-01-28 11:10:21MB6ERALL CQUK 12
2020-01-28 11:09:08G7EFEALL CQUK 1
2020-01-28 11:04:33GØLGFALL GØLGF 10
2020-01-28 11:03:00GØLGFALL GØLGF 7
2020-01-28 10:58:45M1BSZALL M1BSZ 2
2020-01-28 10:58:08WØSUNALL CQUK 4
2020-01-28 10:57:14DH7NKALL CQUK 3
2020-01-28 10:54:35GM7KBKALL CQUK 4
2020-01-28 10:54:10MB6ERALL CQUK 10
2020-01-28 10:53:432MØFPIALL CQUK 20
2020-01-28 10:53:25MB6ERALL CQUK 15
2020-01-28 10:53:092MØFPIALL CQUK 11
2020-01-28 10:52:59MB6ERALL CQUK 8
2020-01-28 10:52:00MB6ERALL CQUK 6
2020-01-28 10:46:40MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 10:46:30MB6ERALL CQUK 1
2020-01-28 10:42:20MIØMSMALL CQUK 5
2020-01-28 10:32:42M3XIMALL CQUK 2
2020-01-28 10:28:03VK3XEMALL CQUK 1
2020-01-28 10:27:58VK3XEMALL CQUK 1
2020-01-28 10:27:54VK3XEMALL CQUK 2
2020-01-28 10:26:27MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 10:24:222EØOLAALL CQUK 0
2020-01-28 10:23:19MB6ERALL CQUK 3
2020-01-28 10:22:55MB6ERALL CQUK 12
2020-01-28 10:21:41DDØUMALL CQUK 18
2020-01-28 10:21:09DDØUMALL CQUK 18
2020-01-28 10:17:38M6JPWALL CQUK 9
2020-01-28 10:17:28M6JPWALL CQUK 3
2020-01-28 10:15:28MB6ERALL CQUK 1
2020-01-28 10:14:29G1SYSALL CQUK 8
2020-01-28 10:12:51MB6ERALL CQUK 9
2020-01-28 10:12:37G7EFEALL CQUK 6
2020-01-28 10:12:18MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 10:12:05MB6ERALL CQUK 5
2020-01-28 10:11:44G7EFEALL CQUK 1
2020-01-28 10:11:30MB6ERALL CQUK 7
2020-01-28 10:11:25MB6ERALL CQUK 3
2020-01-28 10:11:20MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 10:10:47G6JUPALL CQUK 1
2020-01-28 10:10:06GM7KBKALL CQUK 1
2020-01-28 10:07:06MB6ERALL CQUK 11
2020-01-28 10:06:23MØJFKALL MØJFK 1
2020-01-28 10:03:29MB6ERALL CQUK 11
2020-01-28 10:02:36MB6ERALL CQUK 8
2020-01-28 10:01:04GØLGFALL CQUK 8
2020-01-28 09:59:18G8MXEALL CQUK 3
2020-01-28 09:53:52MWØAQZALL MWØAQZ 1
2020-01-28 09:40:38VK3XEMALL CQUK 5
2020-01-28 09:36:17MØNMAALL CQUK 5
2020-01-28 09:32:02M6JPWALL CQUK 18
2020-01-28 09:31:15GØGJLALL CQUK 40
2020-01-28 09:30:44M6JPWALL CQUK 28
2020-01-28 09:30:23GØGJLALL CQUK 16
2020-01-28 09:29:47MØNMAALL CQUK 32
2020-01-28 09:29:24GØGJLALL CQUK 15
2020-01-28 09:29:08MØNMAALL CQUK 12
2020-01-28 09:29:05MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 09:28:50MB6ERALL CQUK 9
2020-01-28 09:27:59GØGJLALL CQUK 46
2020-01-28 09:27:04MB6ERALL CQUK 51
2020-01-28 09:26:43MB6ERALL CQUK 21
2020-01-28 09:24:53GØGJLALL CQUK 46
2020-01-28 09:23:42MB6ERALL CQUK 54
2020-01-28 09:23:28GØGJLALL CQUK 11
2020-01-28 09:23:17MB6ERALL CQUK 6
2020-01-28 09:22:56G8KOCALL CQUK 5
2020-01-28 09:22:30GØGJLALL CQUK 23
2020-01-28 09:22:06G8KOCALL CQUK 20
2020-01-28 09:21:55GØGJLALL CQUK 7
2020-01-28 09:21:46G8KOCALL CQUK 6
2020-01-28 09:20:51G8KOCALL CQUK 30
2020-01-28 09:18:55GØGJLALL CQUK 53
2020-01-28 09:17:08G8KOCALL CQUK 42
2020-01-28 09:15:44GØGJLALL CQUK 20
2020-01-28 09:14:18G8KOCALL CQUK 20
2020-01-28 09:12:45GØGJLALL CQUK 27
2020-01-28 09:12:20G8KOCALL CQUK 22
2020-01-28 09:12:03GØGJLALL CQUK 12
2020-01-28 09:11:48G8KOCALL CQUK 7
2020-01-28 09:11:20GØGJLALL CQUK 5
2020-01-28 09:10:38MWØAQZALL MWØAQZ 0
2020-01-28 09:08:27MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 09:05:50MWØAQZALL MWØAQZ 0
2020-01-28 09:02:38MB6ERALL CQUK 1
2020-01-28 08:54:47MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 08:54:38MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 08:54:32MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 08:53:11ZL1HNALL CQUK 11
2020-01-28 08:52:54ZL1HNALL CQUK 3
2020-01-28 08:52:16ZL1HNALL CQUK 12
2020-01-28 08:52:06MB6ERALL CQUK 6
2020-01-28 08:51:56ZL1HNALL CQUK 6
2020-01-28 08:51:41ZL1HNALL CQUK 5
2020-01-28 08:51:24ZL1HNALL CQUK 5
2020-01-28 08:50:49MB6ERALL CQUK 6
2020-01-28 08:50:46MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 08:50:42MB6ERALL CQUK 3
2020-01-28 08:44:57GØIUEALL CQUK 1
2020-01-28 08:38:20G4VXBALL CQUK 1
2020-01-28 08:34:48M6DHVALL CQUK 1
2020-01-28 08:08:53MB6ERALL CQUK 3
2020-01-28 07:54:38KØTPPALL CQUK 9
2020-01-28 07:48:09KØTPPALL CQUK 7
2020-01-28 07:46:56KØTPPALL CQUK 5
2020-01-28 07:37:032MØFPIALL MB6ER 1
2020-01-28 07:36:562MØFPIALL MB6ER 1
2020-01-28 07:34:26MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 07:30:57M1DYPALL CQUK 1
2020-01-28 07:28:54G1NGRALL CQUK 17
2020-01-28 07:25:59G1NGRALL CQUK 28
2020-01-28 07:23:02MI5DAWALL CQUK 56
2020-01-28 07:20:04G1NGRALL CQUK 50
2020-01-28 07:17:58MI5DAWALL CQUK 3
2020-01-28 07:14:54G1NGRALL CQUK 58
2020-01-28 07:13:20MI5DAWALL CQUK 33
2020-01-28 07:10:29G1NGRALL CQUK 44
2020-01-28 07:10:03MI5DAWALL CQUK 22
2020-01-28 07:09:50G1NGRALL CQUK 5
2020-01-28 07:09:37MI5DAWALL CQUK 13
2020-01-28 06:34:52VK2YGALL VK2YG 0
2020-01-28 06:21:57MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 06:14:412EØBRQALL CQUK 3
2020-01-28 06:12:08G1NGRALL CQUK 14
2020-01-28 06:01:02HB9ETRALL CQUK 2
2020-01-28 05:59:32HB9ETRALL CQUK 13
2020-01-28 05:52:42G7TNC-MARKALL GB3TH 2
2020-01-28 05:48:38MB6ERALL CQUK 3
2020-01-28 05:40:30MØJFKALL MØJFK 2
2020-01-28 05:37:04MB6RKALL CQUK 9
2020-01-28 05:33:28MB6RKALL CQUK 1
2020-01-28 05:32:25MB6RKALL CQUK 9
2020-01-28 05:25:12M1BSZALL M1BSZ 1
2020-01-28 05:20:56MØJFKALL MØJFK 2
2020-01-28 04:59:22MØJFKALL MØJFK 2
2020-01-28 04:37:02MØJFKALL MØJFK 2
2020-01-28 04:29:412EØVMKALL CQUK 3
2020-01-28 03:26:33N9MGO-MIKEALL N9MGO 2
2020-01-28 03:25:28MB6RKALL CQUK 1
2020-01-28 02:55:17M1BSZALL M1BSZ 1
2020-01-28 02:47:05MB6RKALL CQUK 8
2020-01-28 01:47:51M7DJMALL CQUK 3
2020-01-28 01:47:02G1NGRALL CQUK 48
2020-01-28 01:46:43M7DJMALL CQUK 15
2020-01-28 01:45:26G1NGRALL CQUK 15
2020-01-28 01:45:13M7DJMALL CQUK 9
2020-01-28 01:44:37G1NGRALL CQUK 34
2020-01-28 01:44:29M7DJMALL CQUK 4
2020-01-28 01:44:26MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 01:44:23M7DJMALL CQUK 2
2020-01-28 01:43:54G1NGRALL CQUK 27
2020-01-28 01:39:32G1NGRALL CQUK 1
2020-01-28 01:39:19M7DJMALL CQUK 10
2020-01-28 01:39:07G1NGRALL CQUK 10
2020-01-28 01:38:55G1NGRALL CQUK 10
2020-01-28 01:38:45M7DJMALL CQUK 7
2020-01-28 01:38:34G1NGRALL CQUK 5
2020-01-28 01:38:19MB6ERALL CQUK 15
2020-01-28 01:36:53G1NGRALL CQUK 22
2020-01-28 01:35:30MB6ERALL CQUK 22
2020-01-28 01:34:38G1NGRALL CQUK 50
2020-01-28 01:34:24MB6ERALL CQUK 13
2020-01-28 01:33:21G1NGRALL CQUK 50
2020-01-28 01:31:59MB6ERALL CQUK 20
2020-01-28 01:29:45G1NGRALL CQUK 13
2020-01-28 01:28:42MB6ERALL CQUK 2
2020-01-28 01:26:01G1NGRALL CQUK 37
2020-01-28 01:25:14MB6ERALL CQUK 44
2020-01-28 01:24:34G1NGRALL CQUK 38
2020-01-28 01:24:26MB6ERALL CQUK 7
2020-01-28 01:24:13G1NGRALL CQUK 10
2020-01-28 01:23:57MB6ERALL CQUK 13
2020-01-28 01:23:23MØKWYALL CQUK 33
2020-01-28 01:22:07MB6ERALL CQUK 11
2020-01-28 01:19:46MØKWYALL CQUK 17
2020-01-28 01:19:00MB6ERALL CQUK 43
2020-01-28 01:18:26MØKWYALL CQUK 32
2020-01-28 01:17:41MB6ERALL CQUK 42
2020-01-28 01:17:21MØKWYALL CQUK 19
2020-01-28 01:16:36MB6ERALL CQUK 42
2020-01-28 01:15:46MØKWYALL CQUK 47
2020-01-28 01:15:31MB6ERALL CQUK 11
2020-01-28 01:14:57MØKWYALL CQUK 32
2020-01-28 01:14:29MB6ERALL CQUK 25
2020-01-28 01:13:48MØKWYALL CQUK 40
2020-01-28 01:12:52MB6ERALL CQUK 52
2020-01-28 01:12:15MØKWYALL CQUK 34
2020-01-28 01:11:47MB6ERALL CQUK 23
2020-01-28 01:10:56MØKWYALL CQUK 50
2020-01-28 01:10:35MB6ERALL CQUK 18
2020-01-28 01:10:28MØKWYALL CQUK 6
2020-01-28 01:10:11MB6ERALL CQUK 9
2020-01-28 01:01:12MØJFKALL MØJFK 2
2020-01-28 00:46:05M7DJMALL CQUK 1
2020-01-28 00:42:09MØRNPALL CQUK 6
2020-01-28 00:42:03MØRNPALL CQUK 0
2020-01-28 00:40:46M7DJMALL CQUK 0
2020-01-28 00:37:47M1CNXALL CQUK 6
2020-01-28 00:37:11M7DJMALL CQUK 28
2020-01-28 00:36:15M1CNXALL CQUK 53
2020-01-28 00:35:41M7DJMALL CQUK 26
2020-01-28 00:35:09M1CNXALL CQUK 30
2020-01-28 00:34:39M7DJMALL CQUK 23
2020-01-28 00:34:21M1CNXALL CQUK 15
2020-01-28 00:34:08M7DJMALL CQUK 6
2020-01-28 00:33:48M1CNXALL CQUK 18
2020-01-28 00:33:35M7DJMALL CQUK 4
2020-01-28 00:33:24M1CNXALL CQUK 9
2020-01-28 00:32:54M7DJMALL CQUK 6
2020-01-28 00:26:472EØTKOALL CQUK 1
2020-01-28 00:26:452EØTKOALL CQUK 2
2020-01-28 00:26:372EØTKOALL CQUK 1
2020-01-28 00:01:56MB6ERALL CQUK 7
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2020-01-28, 11:11:40 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room