Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 29 %
7.5%
38 days, 19 hrs, 37 mins, 14 s 34 days, 23 hrs, 30 mins, 25 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.48 GB 24.94 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2019-12-13 12:59:11G7GGW
2019-12-13 12:59:11MMØMOB
2019-12-13 12:59:11GW6ZYI
2019-12-13 12:59:11A68AN
2019-12-13 12:59:11G7GGW
2019-12-13 12:59:11KM4MVM
2019-12-13 12:59:11MB6NG
2019-12-13 12:59:11GØLGB
2019-12-13 12:59:11GW6NXR
2019-12-13 12:59:112EØYZY
2019-12-13 12:59:112EØNMK
2019-12-13 12:59:11MB6ILK
2019-12-13 12:59:11G7MYR
2019-12-13 12:59:11VK4APF
2019-12-13 12:59:11G7NRH
2019-12-13 12:59:11KM5L
2019-12-13 12:59:11M1DMX
2019-12-13 12:59:11G7MYR
2019-12-13 12:59:11CQUK
2019-12-13 12:59:112EØEZR
2019-12-13 12:59:11MØXZS
2019-12-13 12:59:11M1BFX
2019-12-13 12:59:11CQ-UK
2019-12-13 12:59:11G4XYR
2019-12-13 12:59:11MØOSS
2019-12-13 12:59:11MB6ER
2019-12-13 12:59:11G7LEU
2019-12-13 12:59:11GB3TH
2019-12-13 12:59:11KF6WEY
2019-12-13 12:59:11VK5PBZ
2019-12-13 12:59:11MØLZI-IAN
2019-12-13 12:59:11G6CTX
2019-12-13 12:59:11MØBOY
2019-12-13 12:59:11G1GWN
2019-12-13 12:59:11G7DMD
2019-12-13 12:59:11M3CRJ
2019-12-13 12:59:11M6UUN
2019-12-13 12:59:11VK3AS
2019-12-13 12:59:11VK2YG
2019-12-13 12:59:11G7TCW
2019-12-13 12:59:11N4UED
2019-12-13 12:59:11VA7XJ
2019-12-13 12:59:11VK5MRE
2019-12-13 12:59:11MØNYY
2019-12-13 12:59:11PA1EC
2019-12-13 12:59:11VK6LD
2019-12-13 12:59:11MØHXE
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-12-13 12:59:03MØHXEALL MØHXE 1
2019-12-13 12:43:13ALL-STAR--ALL CQ-UK 13
2019-12-13 12:38:52G7BXUALL CQ-UK 8
2019-12-13 12:29:31GMØRMLALL CQ-UK 2
2019-12-13 12:18:18GØFRL-BOBALL CQ-UK 1
2019-12-13 12:06:422MØJVRALL CQ-UK 13
2019-12-13 11:56:24MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:48:54VK4GRBALL CQ-UK 5
2019-12-13 11:48:26VK3VDPALL CQ-UK 3
2019-12-13 11:34:57KB2KBD-KENALL CQ-UK 6
2019-12-13 11:34:07MØLZI*****EAGjN MØLZI-IAN 0
2019-12-13 11:33:25GØGJL-SEANALL CQ-UK 9
2019-12-13 11:23:20MB6ERALL CQUK 1
2019-12-13 11:13:07G7MRJALL CQ-UK 4
2019-12-13 11:03:09GØRLN-KETHALL CQ-UK 3
2019-12-13 10:52:50MØHPBALL GB3CF 2
2019-12-13 10:42:47G1FRM-BOB-ALL CQ-UK 12
2019-12-13 10:39:18VK5NEMALL CQ-UK 29
2019-12-13 10:28:52VK5NMGALL CQ-UK 19
2019-12-13 10:17:05MØRGV-FT2ALL CQ-UK 2
2019-12-13 09:31:35JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 14
2019-12-13 09:18:04WØSUN-BILLALL CQ-UK 1
2019-12-13 09:14:03MWØVKDALL CQ-UK 13
2019-12-13 09:13:46K1JILALL CQ-UK 5
2019-12-13 09:13:22W3POALL CQ-UK 11
2019-12-13 09:03:22G1MGR/RODALL CQ-UK 5
2019-12-13 08:35:10GØLHXHARRYALL CQ-UK 20
2019-12-13 08:18:56G7UFIALL CQ-UK 4
2019-12-13 08:00:17JI1ANLALL CQ-UK 1
2019-12-13 07:55:24G1KEAALL CQUK 59
2019-12-13 07:46:26GM7KBKALL CQUK 2
2019-12-13 07:46:12MI5DAW-RICALL CQ-UK 9
2019-12-13 07:19:59VK3KLIALL CQ-UK 9
2019-12-13 07:19:02JI3IBKALL CQ-UK 11
2019-12-13 07:05:07VK5FGAZALL CQ-UK 3
2019-12-13 07:02:45MØLTY/GARYALL CQ-UK 5
2019-12-13 06:26:52JA3VKVALL JA3VKV 3
2019-12-13 06:18:115Ø5Ø663ALL CQ-UK 2
2019-12-13 06:03:35VK3FDALL CQ-UK 4
2019-12-13 06:02:45VK6ROALL VK6LD 42
2019-12-13 05:06:40KEØMRXALL KEØMRX 2
2019-12-13 05:06:33KCØCNI-PATALL KCØCNI 2
2019-12-13 04:03:59JP3RPQALL CQ-UK 21
2019-12-13 02:53:56VE2UQ-2PR1ALL CQ-UK 10
2019-12-13 01:55:41W4HDX--JBMALL W4HDX 0
2019-12-13 01:04:31GØLGBALL GØLGB 0
2019-12-13 00:51:34KZ7PDBALL CQ-UK 5
2019-12-13 00:24:35GM7KBK-NDALL CQ-UK 0
2019-12-13 00:24:08G6CTX-MALCALL G6CTX 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-12-13 12:59:03MØHXEALL MØHXE 1
2019-12-13 12:56:54MØHXEALL MØHXE 1
2019-12-13 12:56:24MØHXEALL MØHXE 3
2019-12-13 12:43:13ALL-STAR--ALL CQ-UK 13
2019-12-13 12:38:52G7BXUALL CQ-UK 8
2019-12-13 12:29:31GMØRMLALL CQ-UK 2
2019-12-13 12:28:31ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
2019-12-13 12:18:18GØFRL-BOBALL CQ-UK 1
2019-12-13 12:07:58ALL-STAR--ALL CQ-UK 7
2019-12-13 12:06:422MØJVRALL CQ-UK 13
2019-12-13 12:06:27ALL-STAR--ALL CQ-UK 13
2019-12-13 12:05:412MØJVRALL CQ-UK 38
2019-12-13 12:05:18ALL-STAR--ALL CQ-UK 19
2019-12-13 12:04:412MØJVRALL CQ-UK 30
2019-12-13 12:04:23ALL-STAR--ALL CQ-UK 12
2019-12-13 12:03:562MØJVRALL CQ-UK 19
2019-12-13 12:03:41ALL-STAR--ALL CQ-UK 6
2019-12-13 12:02:572MØJVRALL CQ-UK 17
2019-12-13 12:02:26ALL-STAR--ALL CQ-UK 7
2019-12-13 12:02:08ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
2019-12-13 11:56:24MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:55:23MØSCEALL MØSCE 1
2019-12-13 11:55:10MØSCEALL MØSCE 1
2019-12-13 11:55:01MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:54:49MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:54:38MØSCEALL MØSCE 1
2019-12-13 11:54:18MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:51:15MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:51:01MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:50:52MØSCEALL MØSCE 0
2019-12-13 11:48:54VK4GRBALL CQ-UK 5
2019-12-13 11:48:26VK3VDPALL CQ-UK 3
2019-12-13 11:36:562MØJVRALL CQ-UK 5
2019-12-13 11:34:57KB2KBD-KENALL CQ-UK 6
2019-12-13 11:34:07MØLZI*****EAGjN MØLZI-IAN 0
2019-12-13 11:33:25GØGJL-SEANALL CQ-UK 9
2019-12-13 11:32:502MØJVRALL CQ-UK 31
2019-12-13 11:31:18GØGJL-SEANALL CQ-UK 30
2019-12-13 11:30:34GØGJL-SEANALL CQ-UK 43
2019-12-13 11:29:042MØJVRALL CQ-UK 25
2019-12-13 11:27:12GØGJL-SEANALL CQ-UK 48
2019-12-13 11:25:412MØJVRALL CQ-UK 26
2019-12-13 11:24:04GØGJL-SEANALL CQ-UK 34
2019-12-13 11:23:412MØJVRALL CQ-UK 16
2019-12-13 11:23:20MB6ERALL CQUK 1
2019-12-13 11:22:37GØGJL-SEANALL CQ-UK 12
2019-12-13 11:13:07G7MRJALL CQ-UK 4
2019-12-13 11:03:09GØRLN-KETHALL CQ-UK 3
2019-12-13 10:57:30G7MRJALL CQ-UK 5
2019-12-13 10:52:50MØHPBALL GB3CF 2
2019-12-13 10:42:47G1FRM-BOB-ALL CQ-UK 12
2019-12-13 10:42:39G1FRM-BOB-ALL CQ-UK 1
2019-12-13 10:39:18VK5NEMALL CQ-UK 29
2019-12-13 10:38:172MØJVRALL CQ-UK 57
2019-12-13 10:37:11VK5NEMALL CQ-UK 2
2019-12-13 10:35:482MØJVRALL CQ-UK 18
2019-12-13 10:34:39VK5NEMALL CQ-UK 6
2019-12-13 10:33:252MØJVRALL CQ-UK 11
2019-12-13 10:33:13VK5NEMALL CQ-UK 10
2019-12-13 10:33:012MØJVRALL CQ-UK 5
2019-12-13 10:29:15VK5NEMALL CQ-UK 10
2019-12-13 10:28:52VK5NMGALL CQ-UK 19
2019-12-13 10:27:47VK5NEMALL CQ-UK 55
2019-12-13 10:26:28VK5NMGALL CQ-UK 16
2019-12-13 10:26:05VK5NEMALL CQ-UK 16
2019-12-13 10:24:14VK5NMGALL CQ-UK 46
2019-12-13 10:23:09VK5NEMALL CQ-UK 57
2019-12-13 10:21:57VK5NMGALL CQ-UK 8
2019-12-13 10:20:58VK5NMGALL CQ-UK 50
2019-12-13 10:20:04VK5NEMALL CQ-UK 47
2019-12-13 10:18:47VK5NMGALL CQ-UK 13
2019-12-13 10:18:16VK5NEMALL CQ-UK 22
2019-12-13 10:17:53VK5NMGALL CQ-UK 20
2019-12-13 10:17:40VK5NEMALL CQ-UK 6
2019-12-13 10:17:17VK5NMGALL CQ-UK 11
2019-12-13 10:17:05MØRGV-FT2ALL CQ-UK 2
2019-12-13 10:16:41MØRGV-FT2ALL CQ-UK 2
2019-12-13 10:16:21MØRGV-FT2ALL CQ-UK 2
2019-12-13 10:15:46ALL-STAR--ALL CQ-UK 3
2019-12-13 10:03:44VK5NEMALL CQ-UK 1
2019-12-13 10:02:43ALL-STAR--ALL CQ-UK 5
2019-12-13 09:37:25ALL-STAR--ALL CQ-UK 6
2019-12-13 09:37:08ALL-STAR--ALL CQ-UK 5
2019-12-13 09:36:55ALL-STAR--ALL CQ-UK 10
2019-12-13 09:31:35JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 14
2019-12-13 09:23:34VK5NEMALL CQ-UK 1
2019-12-13 09:18:04WØSUN-BILLALL CQ-UK 1
2019-12-13 09:14:03MWØVKDALL CQ-UK 13
2019-12-13 09:13:46K1JILALL CQ-UK 5
2019-12-13 09:13:22W3POALL CQ-UK 11
2019-12-13 09:13:14K1JILALL CQ-UK 6
2019-12-13 09:12:45W3POALL CQ-UK 25
2019-12-13 09:12:39K1JILALL CQ-UK 1
2019-12-13 09:11:30MWØVKDALL CQ-UK 3
2019-12-13 09:09:35W3POALL CQ-UK 51
2019-12-13 09:08:16MWØVKDALL CQ-UK 11
2019-12-13 09:06:28W3POALL CQ-UK 43
2019-12-13 09:05:35MWØVKDALL CQ-UK 46
2019-12-13 09:04:37W3POALL CQ-UK 54
2019-12-13 09:04:19MWØVKDALL CQ-UK 11
2019-12-13 09:03:59W3POALL CQ-UK 9
2019-12-13 09:03:22G1MGR/RODALL CQ-UK 5
2019-12-13 09:02:44G1MGR/RODALL CQ-UK 6
2019-12-13 09:02:34G1MGR/RODALL CQ-UK 1
2019-12-13 09:02:08G1MGR/RODALL CQ-UK 11
2019-12-13 09:02:05G1MGR/RODALL CQ-UK 1
2019-12-13 09:00:31MØLZI*****H5377 MØLZI-IAN 1
2019-12-13 08:43:18VK5NEMALL CQ-UK 1
2019-12-13 08:35:37ALL-STAR--ALL CQ-UK 7
2019-12-13 08:35:10GØLHXHARRYALL CQ-UK 20
2019-12-13 08:34:42ALL-STAR--ALL CQ-UK 24
2019-12-13 08:34:21GØLHXHARRYALL CQ-UK 9
2019-12-13 08:33:52ALL-STAR--ALL CQ-UK 23
2019-12-13 08:33:17GØLHXHARRYALL CQ-UK 28
2019-12-13 08:32:59ALL-STAR--ALL CQ-UK 15
2019-12-13 08:32:29GØLHXHARRYALL CQ-UK 5
2019-12-13 08:32:09GØGJL-SEANALL CQ-UK 16
2019-12-13 08:31:43GØGJL-SEANALL CQ-UK 25
2019-12-13 08:31:31GØLHXHARRYALL CQ-UK 8
2019-12-13 08:31:20ALL-STAR--ALL CQ-UK 8
2019-12-13 08:30:29GØGJL-SEANALL CQ-UK 45
2019-12-13 08:29:01ALL-STAR--ALL CQ-UK 23
2019-12-13 08:28:01GØGJL-SEANALL CQ-UK 41
2019-12-13 08:27:14ALL-STAR--ALL CQ-UK 42
2019-12-13 08:26:25GØGJL-SEANALL CQ-UK 39
2019-12-13 08:26:07ALL-STAR--ALL CQ-UK 14
2019-12-13 08:25:43GØGJL-SEANALL CQ-UK 17
2019-12-13 08:25:30ALL-STAR--ALL CQ-UK 9
2019-12-13 08:25:02GØGJL-SEANALL CQ-UK 9
2019-12-13 08:23:20GØLHXHARRYALL CQ-UK 50
2019-12-13 08:21:38GØGJL-SEANALL CQ-UK 37
2019-12-13 08:20:29GØLHXHARRYALL CQ-UK 2
2019-12-13 08:19:53GØGJL-SEANALL CQ-UK 31
2019-12-13 08:19:38GØLHXHARRYALL CQ-UK 5
2019-12-13 08:19:18GØGJL-SEANALL CQ-UK 9
2019-12-13 08:18:56G7UFIALL CQ-UK 4
2019-12-13 08:18:34GØGJL-SEANALL CQ-UK 14
2019-12-13 08:16:31ALL-STAR--ALL CQ-UK 4
2019-12-13 08:15:43ALL-STAR--ALL CQ-UK 5
2019-12-13 08:15:05ALL-STAR--ALL CQ-UK 6
2019-12-13 08:13:19ALL-STAR--ALL CQ-UK 8
2019-12-13 08:12:43ALL-STAR--ALL CQ-UK 5
2019-12-13 08:00:17JI1ANLALL CQ-UK 1
2019-12-13 07:55:24G1KEAALL CQUK 59
2019-12-13 07:54:38VK4GRBALL CQ-UK 36
2019-12-13 07:52:17VK4GRBALL CQ-UK 19
2019-12-13 07:50:22G1KEAALL CQUK 41
2019-12-13 07:49:16VK4GRBALL CQ-UK 57
2019-12-13 07:48:43G1KEAALL CQUK 15
2019-12-13 07:48:27VK4GRBALL CQ-UK 8
2019-12-13 07:48:00G1KEAALL CQUK 8
2019-12-13 07:47:34G1KEAALL CQUK 7
2019-12-13 07:46:37VK4GRBALL CQ-UK 13
2019-12-13 07:46:26GM7KBKALL CQUK 2
2019-12-13 07:46:12MI5DAW-RICALL CQ-UK 9
2019-12-13 07:46:04VK4GRBALL CQ-UK 3
2019-12-13 07:45:12GM7KBKALL CQUK 40
2019-12-13 07:43:04VK4GRBALL CQ-UK 1
2019-12-13 07:41:20GM7KBKALL CQUK 32
2019-12-13 07:40:43MI5DAW-RICALL CQ-UK 31
2019-12-13 07:39:55MI5DAW-RICALL CQ-UK 46
2019-12-13 07:39:31MI5DAW-RICALL CQ-UK 23
2019-12-13 07:38:00VK4GRBALL CQ-UK 27
2019-12-13 07:35:39VK4GRBALL CQ-UK 19
2019-12-13 07:33:53GM7KBKALL CQUK 33
2019-12-13 07:32:03MI5DAW-RICALL CQ-UK 45
2019-12-13 07:30:40VK4GRBALL CQ-UK 16
2019-12-13 07:30:24VK4GRBALL CQ-UK 15
2019-12-13 07:30:22VK4GRBALL CQ-UK 1
2019-12-13 07:29:14GM7KBKALL CQUK 53
2019-12-13 07:27:01VK4GRBALL CQ-UK 3
2019-12-13 07:26:00MI5DAW-RICALL CQ-UK 52
2019-12-13 07:25:48VK4GRBALL CQ-UK 1
2019-12-13 07:25:44VK4GRBALL CQ-UK 2
2019-12-13 07:25:03MI5DAW-RICALL CQ-UK 34
2019-12-13 07:23:55MI5DAW-RICALL CQ-UK 6
2019-12-13 07:23:04GM7KBKALL CQUK 41
2019-12-13 07:22:30MI5DAW-RICALL CQ-UK 26
2019-12-13 07:22:15GM7KBKALL CQUK 8
2019-12-13 07:21:51MI5DAW-RICALL CQ-UK 12
2019-12-13 07:19:59VK3KLIALL CQ-UK 9
2019-12-13 07:19:02JI3IBKALL CQ-UK 11
2019-12-13 07:18:37JI3IBKALL CQ-UK 5
2019-12-13 07:05:07VK5FGAZALL CQ-UK 3
2019-12-13 07:02:58MB6ERALL CQUK 2
2019-12-13 07:02:45MØLTY/GARYALL CQ-UK 5
2019-12-13 06:26:52JA3VKVALL JA3VKV 3
2019-12-13 06:26:44JI3IBKALL CQ-UK 6
2019-12-13 06:26:30JA3VKVALL JA3VKV 10
2019-12-13 06:26:12JI3IBKALL CQ-UK 16
2019-12-13 06:26:00JA3VKVALL JA3VKV 7
2019-12-13 06:25:30JI3IBKALL CQ-UK 28
2019-12-13 06:24:55JA3VKVALL JA3VKV 31
2019-12-13 06:24:43JI3IBKALL CQ-UK 7
2019-12-13 06:23:53JA3VKVALL JA3VKV 12
2019-12-13 06:22:37JI3IBKALL CQ-UK 9
2019-12-13 06:21:56JI3IBKALL CQ-UK 10
2019-12-13 06:18:115Ø5Ø663ALL CQ-UK 2
2019-12-13 06:03:35VK3FDALL CQ-UK 4
2019-12-13 06:02:45VK6ROALL VK6LD 42
2019-12-13 06:00:40VK3FDALL CQ-UK 1
2019-12-13 05:58:59VK6ROALL VK6LD 31
2019-12-13 05:56:54VK3FDALL CQ-UK 0
2019-12-13 05:55:42VK6ROALL VK6LD 3
2019-12-13 05:54:46VK3FDALL CQ-UK 50
2019-12-13 05:53:34VK6ROALL VK6LD 2
2019-12-13 05:53:12VK3FDALL CQ-UK 17
2019-12-13 05:52:54VK6ROALL VK6LD 8
2019-12-13 05:52:27VK3FDALL CQ-UK 6
2019-12-13 05:06:40KEØMRXALL KEØMRX 2
2019-12-13 05:06:33KCØCNI-PATALL KCØCNI 2
2019-12-13 05:02:40KCØCNI-PATALL KCØCNI 2
2019-12-13 04:15:31JP3RPQ-FT2ALL CQ-UK 20
2019-12-13 04:03:59JP3RPQALL CQ-UK 21
2019-12-13 04:03:13JP3RPQALL CQ-UK 18
2019-12-13 02:53:56VE2UQ-2PR1ALL CQ-UK 10
2019-12-13 02:53:06VE2UQ-2PR1ALL CQ-UK 7
2019-12-13 01:55:41W4HDX--JBMALL W4HDX 0
2019-12-13 01:04:31GØLGBALL GØLGB 0
2019-12-13 00:51:34KZ7PDBALL CQ-UK 5
2019-12-13 00:24:35GM7KBK-NDALL CQ-UK 0
2019-12-13 00:24:08G6CTX-MALCALL G6CTX 1
2019-12-13 00:24:06GM7KBK-NDALL CQ-UK 1
2019-12-13 00:24:03G6CTX-MALCALL G6CTX 1
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2019-12-13, 12:59:16 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room