Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 67 %
11.9%
8 days, 13 hrs, 14 mins, 1 s 7 days, 5 hrs, 48 mins, 53 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
7%
400.92 GB 26.5 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
38%
140.4 MB 82.77 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2020-09-29 03:49:30M6WAD
2020-09-29 03:49:30CQ-UK-2
2020-09-29 03:49:302MØJVR
2020-09-29 03:49:30G4XTZ
2020-09-29 03:49:30MB6ER
2020-09-29 03:49:30MWØAQZ
2020-09-29 03:49:30MB6ER
2020-09-29 03:49:30KM4MVM
2020-09-29 03:49:30VK2JDW
2020-09-29 03:49:30MMØFZV
2020-09-29 03:49:30G8SEZ
2020-09-29 03:49:302EØEWH
2020-09-29 03:49:30MB6ER
2020-09-29 03:49:30MØJMO
2020-09-29 03:49:30K6MSM
2020-09-29 03:49:30G2DD
2020-09-29 03:49:30VA3VJB
2020-09-29 03:49:30HB9CCE
2020-09-29 03:49:30MB6ER
2020-09-29 03:49:30VK5PBZ
2020-09-29 03:49:30G4XTZ
2020-09-29 03:49:30MØLZI-IAN
2020-09-29 03:49:30MØXVT
2020-09-29 03:49:30G6HSW
2020-09-29 03:49:30GØATV
2020-09-29 03:49:30XLX353
2020-09-29 03:49:30MM7NOZ
2020-09-29 03:49:30M6UUN
2020-09-29 03:49:302EØLUA
2020-09-29 03:49:30G7TCW
2020-09-29 03:49:30GØJAR
2020-09-29 03:49:302EØENN
2020-09-29 03:49:30MB6ER
2020-09-29 03:49:30G7NRH
2020-09-29 03:49:30M1ETL
2020-09-29 03:49:30PA7D
2020-09-29 03:49:30G6JUP
2020-09-29 03:49:30PD9PB
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-09-29 03:48:21G1NGR ALL MB6ER 2
2020-09-29 03:39:44MØHYL ALL MB6ER 3
2020-09-29 03:39:02M6DJK ALL MB6ER 0
2020-09-29 03:25:57BG6HLEALL BG6HLE 19
2020-09-29 03:19:46SA7AKUALL SA7AKU 3
2020-09-29 03:16:08VK3AWAALL VK3AWA 6
2020-09-29 03:13:52??????????ALL XLX353 0
2020-09-29 02:02:34M6WADALL M6WAD 2
2020-09-29 01:23:16W1LVALL W1LV 5
2020-09-29 00:33:28ZL1RDKALL ZL1RDK 2
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-09-29 03:48:21G1NGR ALL MB6ER 2
2020-09-29 03:39:44MØHYL ALL MB6ER 3
2020-09-29 03:39:02M6DJK ALL MB6ER 0
2020-09-29 03:38:58M6DJK ALL MB6ER 0
2020-09-29 03:38:57M6DJK ALL MB6ER 0
2020-09-29 03:25:57BG6HLEALL BG6HLE 19
2020-09-29 03:19:46SA7AKUALL SA7AKU 3
2020-09-29 03:16:08VK3AWAALL VK3AWA 6
2020-09-29 03:13:52??????????ALL XLX353 0
2020-09-29 02:02:34M6WADALL M6WAD 2
2020-09-29 01:28:43??????????ALL XLX353 1
2020-09-29 01:23:16W1LVALL W1LV 5
2020-09-29 00:35:38M6DJK ALL MB6ER 3
2020-09-29 00:33:28ZL1RDKALL ZL1RDK 2
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2020-09-29, 03:50:49 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room