Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 65 %
11.1%
21 days, 21 hrs, 2 mins, 28 s 19 days, 19 hrs, 38 mins, 50 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.28 GB 25.14 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2020-04-04 02:17:52VK2YG
2020-04-04 02:17:522EØEZR
2020-04-04 02:17:52GØDUQ
2020-04-04 02:17:52G1EXK
2020-04-04 02:17:52MMØFZV
2020-04-04 02:17:52G4USI
2020-04-04 02:17:52VK2JDW
2020-04-04 02:17:52G7NPP
2020-04-04 02:17:52G7MYR
2020-04-04 02:17:52MØBOY
2020-04-04 02:17:52M1DMX
2020-04-04 02:17:52MB6ER
2020-04-04 02:17:52KD6QFO
2020-04-04 02:17:52M6UUN
2020-04-04 02:17:52KA1CNF
2020-04-04 02:17:52G8SEZ
2020-04-04 02:17:52KM4MVM
2020-04-04 02:17:522EØSEI
2020-04-04 02:17:52MB6ER
2020-04-04 02:17:52VK3GY
2020-04-04 02:17:52M7PWP
2020-04-04 02:17:52G7DMD
2020-04-04 02:17:522EØEWH
2020-04-04 02:17:52MMØMOB
2020-04-04 02:17:525P1B
2020-04-04 02:17:52G7NRH
2020-04-04 02:17:52MØXVK
2020-04-04 02:17:52MØLZI-IAN
2020-04-04 02:17:52N4UED
2020-04-04 02:17:52G1PPH
2020-04-04 02:17:52G6ZNW
2020-04-04 02:17:52MB6HU
2020-04-04 02:17:52G7TCW
2020-04-04 02:17:52G6EGM
2020-04-04 02:17:522EØNMK
2020-04-04 02:17:52MWØAQZ
2020-04-04 02:17:52KR3ORY
2020-04-04 02:17:52G7ILP
2020-04-04 02:17:52VK2YF
2020-04-04 02:17:52PA3GNZ
2020-04-04 02:17:52VK5PBZ
2020-04-04 02:17:52VK3GY
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-04-04 02:16:51MB6RK ALL MB6ER 2
2020-04-04 01:58:24N9MGO-MIKEALL N9MGO 2
2020-04-04 01:51:02VK3VDP ALL MB6ER 4
2020-04-04 01:50:11VK3GY/FT3DALL VK3GY 1
2020-04-04 01:17:29MB6ER ALL MB6ER 5
2020-04-04 00:57:42G1NGR ALL MB6ER 23
2020-04-04 00:39:31M6JKP ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:35:49PA3GNZALL PA3GNZ 2
2020-04-04 00:31:38WR3YALL WR3Y 7
2020-04-04 00:31:122EØIGM ALL MB6ER 3
2020-04-04 00:23:59VK4BS ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:17:54W4ELI/991AALL W4ELI 2
2020-04-04 00:09:55N1JXXALL N1JXX 12
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2020-04-04 02:16:51MB6RK ALL MB6ER 2
2020-04-04 02:03:28MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 01:58:24N9MGO-MIKEALL N9MGO 2
2020-04-04 01:55:55N9MGO-MIKEALL N9MGO 1
2020-04-04 01:51:02VK3VDP ALL MB6ER 4
2020-04-04 01:50:11VK3GY/FT3DALL VK3GY 1
2020-04-04 01:46:51MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 01:43:27MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 01:23:28MB6RK ALL MB6ER 0
2020-04-04 01:17:29MB6ER ALL MB6ER 5
2020-04-04 01:17:07MB6ER ALL MB6ER 5
2020-04-04 01:16:50MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 01:16:36MB6ER ALL MB6ER 4
2020-04-04 01:16:20MB6ER ALL MB6ER 8
2020-04-04 01:15:25MB6ER ALL MB6ER 7
2020-04-04 01:15:04MB6ER ALL MB6ER 5
2020-04-04 01:03:27MB6RK ALL MB6ER 2
2020-04-04 00:57:42G1NGR ALL MB6ER 23
2020-04-04 00:48:31MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:46:50MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:43:27MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:39:31M6JKP ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:39:24M6JKP ALL MB6ER 0
2020-04-04 00:35:49PA3GNZALL PA3GNZ 2
2020-04-04 00:35:40M6JKP ALL MB6ER 5
2020-04-04 00:32:49M6JKP ALL MB6ER 8
2020-04-04 00:32:18M6JKP ALL MB6ER 6
2020-04-04 00:31:38WR3YALL WR3Y 7
2020-04-04 00:31:31M6JKP ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:31:24M6JKP ALL MB6ER 7
2020-04-04 00:31:122EØIGM ALL MB6ER 3
2020-04-04 00:30:51WR3YALL WR3Y 13
2020-04-04 00:30:252EØIGM ALL MB6ER 21
2020-04-04 00:29:50WR3YALL WR3Y 27
2020-04-04 00:29:342EØIGM ALL MB6ER 11
2020-04-04 00:29:13WR3YALL WR3Y 5
2020-04-04 00:28:33WR3YALL WR3Y 0
2020-04-04 00:28:12WR3YALL WR3Y 3
2020-04-04 00:27:58M6JKP ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:27:57M6JKP ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:27:55M6JKP ALL MB6ER 2
2020-04-04 00:27:54M6JKP ALL MB6ER 0
2020-04-04 00:27:54M6JKP ALL MB6ER 0
2020-04-04 00:27:51M6JKP ALL MB6ER 3
2020-04-04 00:27:48M6JKP ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:27:46WR3YALL WR3Y 1
2020-04-04 00:25:39MB6RK ALL MB6ER 2
2020-04-04 00:25:35WR3YALL WR3Y 3
2020-04-04 00:24:08M6JKP ALL MB6ER 21
2020-04-04 00:24:03M6JKP ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:23:59VK4BS ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:23:50MB6RK ALL MB6ER 2
2020-04-04 00:23:38MB6RK ALL MB6ER 2
2020-04-04 00:23:27MB6RK ALL MB6ER 2
2020-04-04 00:17:54W4ELI/991AALL W4ELI 2
2020-04-04 00:16:50MB6RK ALL MB6ER 1
2020-04-04 00:09:55N1JXXALL N1JXX 12
2020-04-04 00:09:18N1JXXALL N1JXX 7
2020-04-04 00:03:27MB6RK ALL MB6ER 1
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2020-04-04, 02:18:25 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room