Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 198 %
75.9%
23 days, 13 hrs, 6 mins, 51 s 18 days, 10 hrs, 52 mins, 8 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
8%
397.06 GB 30.36 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
70%
67.96 MB 155.22 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2021-08-03 20:28:33MB6ER
2021-08-03 20:28:33GM7KBK
2021-08-03 20:28:33CQ-UK-1
2021-08-03 20:28:33G4XTZ
2021-08-03 20:28:33G7SRK
2021-08-03 20:28:33MMØFZV
2021-08-03 20:28:33MB6ER
2021-08-03 20:28:33MØLZI-IAN
2021-08-03 20:28:33G4DBR
2021-08-03 20:28:33N8IAJ
2021-08-03 20:28:33VE9VEA
2021-08-03 20:28:33G8SEZ
2021-08-03 20:28:33CQ-UK
2021-08-03 20:28:33GWØFJQ
2021-08-03 20:28:33VK5PBZ
2021-08-03 20:28:33MØNTT
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-08-03 20:03:29GI4SZWALL GI4SZW 10
2021-08-03 19:31:47M7PCWALL GB3CF 1
2021-08-03 18:41:22G6DSG ALL MB6ER 14
2021-08-03 18:40:03PDØAGWALL PDØAGW1 1
2021-08-03 18:25:04M7RDY*****H5O4Q M7RDY 0
2021-08-03 17:55:16K2CVDALL K2CVD 1
2021-08-03 17:07:46M1DOAALL M1DOA 3
2021-08-03 16:19:39KD9HYGALL KD9HYG 1
2021-08-03 16:18:09G7PLS ALL MB6ER 0
2021-08-03 16:18:05GW6YMS ALL MB6ER 4
2021-08-03 15:51:31GWØOZBALL GWØOZB 1
2021-08-03 14:50:19M6KCIALL M6KCI 2
2021-08-03 13:40:08KC1AQQALL KC1AQQ 1
2021-08-03 13:06:03G6DUIALL G6DUI 1
2021-08-03 12:50:412MØHIE/STEALL GB7LV 9
2021-08-03 12:39:03G3YJZALL G3YJZ 0
2021-08-03 12:02:31IU8IPU/991ALL IU8IPU 2
2021-08-03 10:59:29GM4JKZALL GM4JKZ 1
2021-08-03 10:41:25VK6ADF ALL MB6ER 0
2021-08-03 10:00:39G6YTBALL G6YTB 9
2021-08-03 09:41:02GI4MBM ALL MB6ER 7
2021-08-03 09:32:37M7ABX-RUSALL GB7NM 1
2021-08-03 08:46:20M3NOWALL M3NOW 4
2021-08-03 08:28:03G7RUX ALL MB6ER 0
2021-08-03 08:17:40G7ELZ ALL MB6ER 1
2021-08-03 08:12:139A7DOL ALL MB6ER 0
2021-08-03 08:07:58GB7AB-RPTALL CQ-UK 2
2021-08-03 07:46:08PE2HVH ALL MB6ER 6
2021-08-03 07:22:42EI7KN ALL MB6ER 6
2021-08-03 06:40:58VK3FRD ALL MB6ER 1
2021-08-03 05:25:02NØAJSALL NØAJS 2
2021-08-03 00:59:382EØHREALL 2EØHRE 1
2021-08-03 00:43:45VE9VEA*****F0SqC VE9VEA 2
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-08-03 20:03:29GI4SZWALL GI4SZW 10
2021-08-03 20:02:59GI4SZWALL GI4SZW 8
2021-08-03 19:31:47M7PCWALL GB3CF 1
2021-08-03 19:31:36M7PCWALL GB3CF 0
2021-08-03 18:41:22G6DSG ALL MB6ER 14
2021-08-03 18:40:03PDØAGWALL PDØAGW1 1
2021-08-03 18:25:04M7RDY*****H5O4Q M7RDY 0
2021-08-03 18:24:29M7RDY*****H5O4Q M7RDY 0
2021-08-03 17:55:16K2CVDALL K2CVD 1
2021-08-03 17:54:21K2CVDALL K2CVD 0
2021-08-03 17:25:39M7PCWALL GB3CF 0
2021-08-03 17:07:46M1DOAALL M1DOA 3
2021-08-03 17:07:24M1DOAALL M1DOA 1
2021-08-03 17:07:19M1DOAALL M1DOA 0
2021-08-03 16:50:28PDØAGWALL PDØAGW1 7
2021-08-03 16:50:17PDØAGWALL PDØAGW1 2
2021-08-03 16:50:11PDØAGWALL ØØ-UK-1-YC 2
2021-08-03 16:37:21M7PCWALL GB3CF 1
2021-08-03 16:36:59M7PCWALL GB3CF 0
2021-08-03 16:36:41M7PCWALL GB3CF 0
2021-08-03 16:19:39KD9HYGALL KD9HYG 1
2021-08-03 16:19:17KD9HYGALL KD9HYG 0
2021-08-03 16:19:00KD9HYGALL KD9HYG 0
2021-08-03 16:18:56KD9HYGALL KD9HYG 1
2021-08-03 16:18:09KD9HYGALL KD9HYG 0
2021-08-03 16:18:09G7PLS ALL MB6ER 0
2021-08-03 16:18:05GW6YMS ALL MB6ER 4
2021-08-03 15:51:31GWØOZBALL GWØOZB 1
2021-08-03 15:51:20GWØOZBALL GWØOZB 0
2021-08-03 15:50:19GWØOZBALL GWØOZB 0
2021-08-03 15:27:49GW6YMS ALL MB6ER 0
2021-08-03 15:26:19GW6YMS ALL MB6ER 0
2021-08-03 15:26:14GW6YMS ALL MB6ER 5
2021-08-03 15:25:58GW6YMS ALL MB6ER 0
2021-08-03 15:25:54GW6YMS ALL MB6ER 4
2021-08-03 15:04:47GW6YMS ALL MB6ER 0
2021-08-03 15:04:41GW6YMS ALL MB6ER 6
2021-08-03 14:50:19M6KCIALL M6KCI 2
2021-08-03 14:34:48M6KCIALL M6KCI 9
2021-08-03 14:34:34M6KCIALL M6KCI 4
2021-08-03 14:33:21M6KCIALL M6KCI 1
2021-08-03 13:40:08KC1AQQALL KC1AQQ 1
2021-08-03 13:39:56KC1AQQALL KC1AQQ 0
2021-08-03 13:26:20GWØOZBALL GWØOZB 2
2021-08-03 13:26:10GWØOZBALL GWØOZB 1
2021-08-03 13:25:23GWØOZBALL GWØOZB 0
2021-08-03 13:06:03G6DUIALL G6DUI 1
2021-08-03 13:05:51G6DUIALL G6DUI 0
2021-08-03 12:50:412MØHIE/STEALL GB7LV 9
2021-08-03 12:50:312MØHIE/STEALL GB7LV 1
2021-08-03 12:46:462MØHIE/STEALL GB7LV 8
2021-08-03 12:39:03G3YJZALL G3YJZ 0
2021-08-03 12:38:182MØHIE/STEALL GB7LV 12
2021-08-03 12:37:202MØHIE/STEALL GB7LV 9
2021-08-03 12:02:31IU8IPU/991ALL IU8IPU 2
2021-08-03 12:02:16IU8IPU/991ALL IU8IPU 0
2021-08-03 12:02:06IU8IPU/991ALL IU8IPU 0
2021-08-03 12:01:55IU8IPU/991ALL IU8IPU 4
2021-08-03 12:01:32IU8IPU/991ALL IU8IPU 3
2021-08-03 12:01:31IU8IPU/991ALL IU8IPU 0
2021-08-03 12:01:22IU8IPU/991ALL IU8IPU 0
2021-08-03 10:59:29GM4JKZALL GM4JKZ 1
2021-08-03 10:41:25VK6ADF ALL MB6ER 0
2021-08-03 10:24:32GI4SZW ALL MB6ER 2
2021-08-03 10:24:24GI4SZW ALL MB6ER 8
2021-08-03 10:00:39G6YTBALL G6YTB 9
2021-08-03 09:41:02GI4MBM ALL MB6ER 7
2021-08-03 09:40:34GI4MBM ALL MB6ER 1
2021-08-03 09:32:37M7ABX-RUSALL GB7NM 1
2021-08-03 09:32:07M7ABX-RUSALL GB7NM 0
2021-08-03 09:31:01M7ABX-RUSALL GB7NM 9
2021-08-03 09:30:33M7ABX-RUSALL GB7NM 3
2021-08-03 09:30:29M7ABX-RUSALL GB7NM 3
2021-08-03 09:30:11M7ABX-RUSALL GB7NM 1
2021-08-03 09:24:15M7ABX-RUSALL GB7NM 2
2021-08-03 09:24:04M7ABX-RUSALL GB7NM 0
2021-08-03 08:46:20M3NOWALL M3NOW 4
2021-08-03 08:45:33M3NOWALL M3NOW 3
2021-08-03 08:43:07M3NOWALL M3NOW 3
2021-08-03 08:28:03G7RUX ALL MB6ER 0
2021-08-03 08:17:40G7ELZ ALL MB6ER 1
2021-08-03 08:17:15G7ELZ ALL MB6ER 1
2021-08-03 08:17:06G7ELZ ALL MB6ER 0
2021-08-03 08:12:139A7DOL ALL MB6ER 0
2021-08-03 08:12:089A7DOL ALL MB6ER 4
2021-08-03 08:07:58GB7AB-RPTALL CQ-UK 2
2021-08-03 08:07:58GB7AB-RPTALL CQ-UK 0
2021-08-03 07:55:359A7DOL ALL MB6ER 0
2021-08-03 07:55:279A7DOL ALL MB6ER 8
2021-08-03 07:46:08PE2HVH ALL MB6ER 6
2021-08-03 07:22:42EI7KN ALL MB6ER 6
2021-08-03 07:21:16EI7KN ALL MB6ER 4
2021-08-03 07:19:57EI7KN ALL MB6ER 4
2021-08-03 06:40:58VK3FRD ALL MB6ER 1
2021-08-03 06:22:129A7DOL ALL MB6ER 0
2021-08-03 06:21:279A7DOL ALL MB6ER 45
2021-08-03 06:21:239A7DOL ALL MB6ER 0
2021-08-03 06:21:229A7DOL ALL MB6ER 1
2021-08-03 06:21:149A7DOL ALL MB6ER 0
2021-08-03 06:21:119A7DOL ALL MB6ER 2
2021-08-03 06:21:049A7DOL ALL MB6ER 0
2021-08-03 06:21:029A7DOL ALL MB6ER 2
2021-08-03 05:25:02NØAJSALL NØAJS 2
2021-08-03 05:24:39NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:24:16NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:23:40NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:22:59NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:22:36NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:20:56NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:20:49NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:20:30NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:20:20NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:20:10NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:19:57NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:19:40NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:19:24NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:19:09NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:18:54NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:18:35NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:18:14NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:17:56NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:17:32NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:17:13NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:15:43NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:15:22NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:14:48NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:14:38NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:13:22NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:13:07NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 05:12:53NØAJSALL NØAJS 1
2021-08-03 05:12:38NØAJSALL NØAJS 0
2021-08-03 00:59:382EØHREALL 2EØHRE 1
2021-08-03 00:59:232EØHREALL 2EØHRE 0
2021-08-03 00:43:45VE9VEA*****F0SqC VE9VEA 2
2021-08-03 00:43:30VE9VEA*****F0SqC VE9VEA 3
2021-08-03 00:43:18VE9VEA*****F0SqC VE9VEA 1
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2021-08-03, 20:30:04 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room