Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 10 %
7.8%
40 days, 18 hrs, 53 mins, 7 s 36 days, 11 hrs, 28 mins, 39 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.85 GB 24.57 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.77 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2019-08-24 17:53:46CQ-UK
2019-08-24 17:53:46MB6ER
2019-08-24 17:53:46CQUK
2019-08-24 17:53:46MØVBD
2019-08-24 17:53:46G6YGH
2019-08-24 17:53:462EØKOR
2019-08-24 17:53:46G1GWN
2019-08-24 17:53:46G8MBE
2019-08-24 17:53:46G8JNF
2019-08-24 17:53:46MØLGL
2019-08-24 17:53:46GØAPM
2019-08-24 17:53:46MB6ER
2019-08-24 17:53:46G7DMD
2019-08-24 17:53:46GMØNRT
2019-08-24 17:53:46MØPJA
2019-08-24 17:53:46G4JTP
2019-08-24 17:53:46MW6CCG
2019-08-24 17:53:46AK4LP
2019-08-24 17:53:462EØTXH
2019-08-24 17:53:46M1BSZ
2019-08-24 17:53:46G4RGY
2019-08-24 17:53:46MMØMOB
2019-08-24 17:53:46G7NRH
2019-08-24 17:53:46MMØZZB
2019-08-24 17:53:46G8PY
2019-08-24 17:53:46MØLZI
2019-08-24 17:53:46G3JPJ
2019-08-24 17:53:46M1DMX
2019-08-24 17:53:462EØSPS
2019-08-24 17:53:46MØDKR
2019-08-24 17:53:462EØUSS
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-08-24 17:54:332EØUSSALL 2EØUSS 0
2019-08-24 17:51:11ØALL CQ-UK 5
2019-08-24 17:47:27MB6ER-GWALL CQ-UK 1
2019-08-24 17:30:05KN4MSHALL CQ-UK 1
2019-08-24 16:52:517N1JRMALL CQ-UK 10
2019-08-24 16:47:03GØFHHALL CQ-UK 1
2019-08-24 16:41:04GØTMHCHRISALL CQ-UK 0
2019-08-24 16:30:37G3OBXALL G3OBX 6
2019-08-24 16:28:25WA3PNYALL CQ-UK 1
2019-08-24 16:07:03VK3FYALL CQ-UK 4
2019-08-24 15:56:26G7HTNALL CQ-UK 1
2019-08-24 15:39:44M1CBKALL CQ-UK 1
2019-08-24 15:18:11KD8SCVALL CQ-UK 10
2019-08-24 15:17:52GM7KBKALL CQ-UK 2
2019-08-24 14:54:08MØTXKALL CQ-UK 3
2019-08-24 14:41:02ALL-STAR--ALL CQ-UK 0
2019-08-24 14:21:39GØLGFALL CQ-UK 5
2019-08-24 14:12:32AK4LP*****H5S95 AK4LP 0
2019-08-24 14:07:13GØPTD-ALANALL CQ-UK 1
2019-08-24 13:58:30G4WQRALL CQ-UK 2
2019-08-24 13:56:57MØLZI*****EAGjN MØLZI 0
2019-08-24 13:47:56G4XLOALL CQ-UK 12
2019-08-24 13:47:33KEØWGYALL CQ-UK 17
2019-08-24 13:32:482353484ALL CQ-UK 9
2019-08-24 13:24:51VK2ARIALL CQ-UK 27
2019-08-24 13:15:01GØUXFALL CQ-UK 12
2019-08-24 13:14:05VK3VBALL CQ-UK 51
2019-08-24 13:06:562355471ALL CQ-UK 19
2019-08-24 12:50:192WØYMSALL CQ-UK 10
2019-08-24 12:01:53MB6RKALL CQ-UK 5
2019-08-24 11:38:28M6TQY-JAYALL CQ-UK 4
2019-08-24 11:33:26M6KXUALL CQ-UK 17
2019-08-24 11:09:17G7MRJALL CQ-UK 6
2019-08-24 11:06:07MØDWQALL MØDWQ 1
2019-08-24 10:24:102EØBRQALL CQ-UK 1
2019-08-24 10:22:36G7MYI-ALANALL CQ-UK 4
2019-08-24 10:22:15G6EED-NIGEALL CQ-UK 13
2019-08-24 09:41:47G6OSRALL CQ-UK 3
2019-08-24 09:41:40G4TBD-STEVALL CQ-UK 4
2019-08-24 09:14:13VK3LCBALL CQ-UK 6
2019-08-24 09:11:34WØSUN-BILLALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:53:48GØIUE/MALL CQ-UK 5
2019-08-24 08:52:132EØIGMALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:51:27VK6ROALL CQ-UK 5
2019-08-24 08:51:03M6LMTALL CQ-UK 0
2019-08-24 08:45:48M6CEBALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:34:50GØDMBALL CQ-UK 7
2019-08-24 08:34:08GØBIA-IANALL GØBIA 5
2019-08-24 08:33:51MØRDYALL CQ-UK 8
2019-08-24 08:28:45G4KXQALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:26:58G1NGRALL CQ-UK 18
2019-08-24 08:20:35GØSSZALL CQ-UK 1
2019-08-24 07:12:21VK5ZCALL CQ-UK 12
2019-08-24 06:58:47JI3IBKALL CQ-UK 34
2019-08-24 06:48:12GWØPNIALL CQ-UK 3
2019-08-24 06:38:10JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-08-24 05:42:59DF2DD-4ØØALL CQ-UK 3
2019-08-24 03:22:38AJ4BPALL CQ-UK 11
2019-08-24 01:59:44KK6PPJALL CQ-UK 4
2019-08-24 01:17:02KK4DGAALL CQ-UK 1
2019-08-24 00:09:54MØKWYALL CQ-UK 5
2019-08-24 00:09:13MIØCRQALL CQ-UK 35
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-08-24 17:54:332EØUSSALL 2EØUSS 0
2019-08-24 17:51:11ØALL CQ-UK 5
2019-08-24 17:47:27MB6ER-GWALL CQ-UK 1
2019-08-24 17:46:352EØUSSALL 2EØUSS 0
2019-08-24 17:30:05KN4MSHALL CQ-UK 1
2019-08-24 16:52:517N1JRMALL CQ-UK 10
2019-08-24 16:52:497N1JRMALL CQ-UK 1
2019-08-24 16:47:03GØFHHALL CQ-UK 1
2019-08-24 16:41:04GØTMHCHRISALL CQ-UK 0
2019-08-24 16:30:37G3OBXALL G3OBX 6
2019-08-24 16:30:07G3OBXALL G3OBX 6
2019-08-24 16:29:10G3OBXALL G3OBX 3
2019-08-24 16:28:25WA3PNYALL CQ-UK 1
2019-08-24 16:28:05G3OBXALL G3OBX 6
2019-08-24 16:07:03VK3FYALL CQ-UK 4
2019-08-24 15:56:26G7HTNALL CQ-UK 1
2019-08-24 15:39:44M1CBKALL CQ-UK 1
2019-08-24 15:22:51M1CBKALL CQ-UK 1
2019-08-24 15:18:11KD8SCVALL CQ-UK 10
2019-08-24 15:17:52GM7KBKALL CQ-UK 2
2019-08-24 15:13:18KD8SCVALL CQ-UK 10
2019-08-24 15:00:32GM7KBKALL CQ-UK 1
2019-08-24 14:59:03GM7KBKALL CQ-UK 1
2019-08-24 14:54:08MØTXKALL CQ-UK 3
2019-08-24 14:41:02ALL-STAR--ALL CQ-UK 0
2019-08-24 14:21:39GØLGFALL CQ-UK 5
2019-08-24 14:12:32AK4LP*****H5S95 AK4LP 0
2019-08-24 14:09:31ALL-STAR--ALL CQ-UK 3
2019-08-24 14:07:13GØPTD-ALANALL CQ-UK 1
2019-08-24 13:58:30G4WQRALL CQ-UK 2
2019-08-24 13:56:57MØLZI*****EAGjN MØLZI 0
2019-08-24 13:51:04ALL-STAR--ALL CQ-UK 0
2019-08-24 13:47:56G4XLOALL CQ-UK 12
2019-08-24 13:47:33KEØWGYALL CQ-UK 17
2019-08-24 13:46:22G4XLOALL CQ-UK 8
2019-08-24 13:45:43G4XLOALL CQ-UK 37
2019-08-24 13:45:13KEØWGYALL CQ-UK 24
2019-08-24 13:44:13G4XLOALL CQ-UK 57
2019-08-24 13:43:59KEØWGYALL CQ-UK 9
2019-08-24 13:43:47KEØWGYALL CQ-UK 11
2019-08-24 13:43:22G4XLOALL CQ-UK 23
2019-08-24 13:43:11G4XLOALL CQ-UK 9
2019-08-24 13:42:58KEØWGYALL CQ-UK 6
2019-08-24 13:42:31G4XLOALL CQ-UK 11
2019-08-24 13:42:11ALL-STAR--ALL CQ-UK 5
2019-08-24 13:37:52MØLZI*****EAGjN MØLZI 1
2019-08-24 13:32:482353484ALL CQ-UK 9
2019-08-24 13:31:22ALL-STAR--ALL CQ-UK 0
2019-08-24 13:25:25ALL-STAR--ALL CQ-UK 22
2019-08-24 13:24:51VK2ARIALL CQ-UK 27
2019-08-24 13:23:09ALL-STAR--ALL CQ-UK 31
2019-08-24 13:23:02ALL-STAR--ALL CQ-UK 3
2019-08-24 13:21:58VK2ARIALL CQ-UK 52
2019-08-24 13:20:29ALL-STAR--ALL CQ-UK 23
2019-08-24 13:19:49VK2ARIALL CQ-UK 33
2019-08-24 13:19:11ALL-STAR--ALL CQ-UK 30
2019-08-24 13:18:48VK2ARIALL CQ-UK 14
2019-08-24 13:18:23ALL-STAR--ALL CQ-UK 17
2019-08-24 13:15:01GØUXFALL CQ-UK 12
2019-08-24 13:14:05VK3VBALL CQ-UK 51
2019-08-24 13:12:35GØUXFALL CQ-UK 20
2019-08-24 13:11:09VK3VBALL CQ-UK 21
2019-08-24 13:10:07GØUXFALL CQ-UK 51
2019-08-24 13:09:31VK3VBALL CQ-UK 29
2019-08-24 13:09:15GØUXFALL CQ-UK 8
2019-08-24 13:09:00VK3VBALL CQ-UK 8
2019-08-24 13:08:01VK3VBALL CQ-UK 11
2019-08-24 13:06:562355471ALL CQ-UK 19
2019-08-24 13:06:38MB6ER-GWALL CQ-UK 0
2019-08-24 13:06:08MB6ER-GWALL CQ-UK 0
2019-08-24 12:50:31MØTXKALL MØTXK 4
2019-08-24 12:50:192WØYMSALL CQ-UK 10
2019-08-24 12:50:00MØTXKALL MØTXK 15
2019-08-24 12:49:492WØYMSALL CQ-UK 4
2019-08-24 12:48:152WØYMSALL CQ-UK 1
2019-08-24 12:26:49M1CBKALL CQ-UK 1
2019-08-24 12:16:08KD8SCVALL CQ-UK 7
2019-08-24 12:15:48MØTXKALL MØTXK 14
2019-08-24 12:15:10MØTXKALL MØTXK 24
2019-08-24 12:13:55KD8SCVALL CQ-UK 11
2019-08-24 12:11:51MØTXKALL MØTXK 57
2019-08-24 12:10:37KD8SCVALL CQ-UK 10
2019-08-24 12:08:20MØTXKALL MØTXK 9
2019-08-24 12:07:21KD8SCVALL CQ-UK 55
2019-08-24 12:05:57MØTXKALL MØTXK 17
2019-08-24 12:05:24KD8SCVALL CQ-UK 31
2019-08-24 12:04:06MØTXKALL MØTXK 9
2019-08-24 12:03:43KD8SCVALL CQ-UK 17
2019-08-24 12:03:08MØTXKALL MØTXK 29
2019-08-24 12:02:52KD8SCVALL CQ-UK 11
2019-08-24 12:02:35MØTXKALL MØTXK 1
2019-08-24 12:02:19KD8SCVALL CQ-UK 6
2019-08-24 12:01:53MB6RKALL CQ-UK 5
2019-08-24 12:01:22MB6RKALL CQ-UK 1
2019-08-24 11:52:14MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 11:52:11MØTXKALL MØTXK 2
2019-08-24 11:42:14ALL-STAR--ALL CQ-UK 2
2019-08-24 11:41:11ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
2019-08-24 11:41:04ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
2019-08-24 11:38:28M6TQY-JAYALL CQ-UK 4
2019-08-24 11:38:12M6TQY-JAYALL CQ-UK 4
2019-08-24 11:33:46MØTXKALL MØTXK 7
2019-08-24 11:33:26M6KXUALL CQ-UK 17
2019-08-24 11:32:11MØTXKALL MØTXK 9
2019-08-24 11:31:05M6KXUALL CQ-UK 1
2019-08-24 11:29:40MØTXKALL MØTXK 15
2019-08-24 11:28:18M6KXUALL CQ-UK 14
2019-08-24 11:26:37MØTXKALL MØTXK 33
2019-08-24 11:25:14M6KXUALL CQ-UK 17
2019-08-24 11:24:04MØTXKALL MØTXK 59
2019-08-24 11:24:00MØTXKALL MØTXK 3
2019-08-24 11:23:54MØTXKALL MØTXK 5
2019-08-24 11:22:54M6KXUALL CQ-UK 52
2019-08-24 11:21:42MØTXKALL MØTXK 1
2019-08-24 11:20:37M6KXUALL CQ-UK 0
2019-08-24 11:19:33MØTXKALL MØTXK 54
2019-08-24 11:18:49M6KXUALL CQ-UK 36
2019-08-24 11:18:24MØTXKALL MØTXK 17
2019-08-24 11:18:12M6KXUALL CQ-UK 6
2019-08-24 11:17:52MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 11:17:30MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 11:17:18M6KXUALL CQ-UK 5
2019-08-24 11:16:05G3OBXALL G3OBX 8
2019-08-24 11:15:11G3OBXALL G3OBX 5
2019-08-24 11:14:47G3OBXALL G3OBX 3
2019-08-24 11:14:30MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 11:12:05MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 11:11:48M1CBKALL CQ-UK 1
2019-08-24 11:10:08MB6ER-GWALL CQ-UK 0
2019-08-24 11:09:41MB6ER-GWALL CQ-UK 1
2019-08-24 11:09:36MØTXKALL MØTXK 2
2019-08-24 11:09:17G7MRJALL CQ-UK 6
2019-08-24 11:07:12MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 11:06:07MØDWQALL MØDWQ 1
2019-08-24 11:05:26MØTXKALL MØTXK 1
2019-08-24 11:04:07G3OBXALL G3OBX 3
2019-08-24 11:02:56G3OBXALL G3OBX 3
2019-08-24 10:37:01MØDWQALL MØDWQ 2
2019-08-24 10:24:102EØBRQALL CQ-UK 1
2019-08-24 10:22:59ALL-STAR--ALL CQ-UK 10
2019-08-24 10:22:36G7MYI-ALANALL CQ-UK 4
2019-08-24 10:22:15G6EED-NIGEALL CQ-UK 13
2019-08-24 10:21:02G7MYI-ALANALL CQ-UK 6
2019-08-24 10:20:58MØTXKALL MØTXK 1
2019-08-24 10:19:28G6EED-NIGEALL CQ-UK 27
2019-08-24 10:17:38G7MYI-ALANALL CQ-UK 30
2019-08-24 10:15:37G6EED-NIGEALL CQ-UK 54
2019-08-24 10:14:31G7MYI-ALANALL CQ-UK 59
2019-08-24 10:11:57G6EED-NIGEALL CQ-UK 27
2019-08-24 10:11:01G7MYI-ALANALL CQ-UK 48
2019-08-24 10:09:18G6EED-NIGEALL CQ-UK 37
2019-08-24 10:08:46G7MYI-ALANALL CQ-UK 27
2019-08-24 10:07:12G6EED-NIGEALL CQ-UK 30
2019-08-24 10:05:54G7MYI-ALANALL CQ-UK 11
2019-08-24 10:05:39G6EED-NIGEALL CQ-UK 10
2019-08-24 10:05:23G7MYI-ALANALL CQ-UK 10
2019-08-24 09:41:47G6OSRALL CQ-UK 3
2019-08-24 09:41:40G4TBD-STEVALL CQ-UK 4
2019-08-24 09:41:26G6OSRALL CQ-UK 13
2019-08-24 09:41:21G6OSRALL CQ-UK 4
2019-08-24 09:41:04G4TBD-STEVALL CQ-UK 13
2019-08-24 09:40:51G6OSRALL CQ-UK 11
2019-08-24 09:40:42G6OSRALL CQ-UK 8
2019-08-24 09:40:23G4TBD-STEVALL CQ-UK 16
2019-08-24 09:39:32G6OSRALL CQ-UK 48
2019-08-24 09:39:29G6OSRALL CQ-UK 1
2019-08-24 09:39:08G4TBD-STEVALL CQ-UK 17
2019-08-24 09:38:20G6OSRALL CQ-UK 44
2019-08-24 09:38:00G4TBD-STEVALL CQ-UK 17
2019-08-24 09:37:48G6OSRALL CQ-UK 9
2019-08-24 09:37:34G4TBD-STEVALL CQ-UK 11
2019-08-24 09:37:18G6OSRALL CQ-UK 14
2019-08-24 09:37:04G4TBD-STEVALL CQ-UK 11
2019-08-24 09:36:45G6OSRALL CQ-UK 17
2019-08-24 09:36:28G6OSRALL CQ-UK 2
2019-08-24 09:36:25G6OSRALL CQ-UK 3
2019-08-24 09:34:52G6OSRALL CQ-UK 5
2019-08-24 09:33:18G6OSRALL CQ-UK 12
2019-08-24 09:33:09G4TBD-STEVALL CQ-UK 5
2019-08-24 09:32:51G6OSRALL CQ-UK 6
2019-08-24 09:32:32G6OSRALL CQ-UK 8
2019-08-24 09:32:16G6OSRALL CQ-UK 7
2019-08-24 09:20:22G6OSRALL CQ-UK 3
2019-08-24 09:20:18G6OSRALL CQ-UK 3
2019-08-24 09:19:57ALL-STAR--ALL CQ-UK 1
2019-08-24 09:14:13VK3LCBALL CQ-UK 6
2019-08-24 09:11:34WØSUN-BILLALL CQ-UK 1
2019-08-24 09:08:512353484ALL CQ-UK 2
2019-08-24 09:08:40MØTXKALL MØTXK 4
2019-08-24 09:08:002353484ALL CQ-UK 37
2019-08-24 09:07:22MØTXKALL MØTXK 28
2019-08-24 09:06:46MØTXKALL MØTXK 33
2019-08-24 09:05:232353484ALL CQ-UK 18
2019-08-24 09:04:19MØTXKALL MØTXK 55
2019-08-24 09:03:362353484ALL CQ-UK 37
2019-08-24 09:02:58MØTXKALL MØTXK 33
2019-08-24 09:02:422353484ALL CQ-UK 14
2019-08-24 09:01:522353484ALL CQ-UK 26
2019-08-24 09:01:39MØTXKALL MØTXK 5
2019-08-24 09:00:312353484ALL CQ-UK 16
2019-08-24 09:00:09MØTXKALL MØTXK 7
2019-08-24 09:00:06MØTXKALL MØTXK 3
2019-08-24 08:58:12MØTXKALL MØTXK 2
2019-08-24 08:57:55MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 08:53:48GØIUE/MALL CQ-UK 5
2019-08-24 08:52:132EØIGMALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:51:27VK6ROALL CQ-UK 5
2019-08-24 08:51:04MØTXKALL MØTXK 0
2019-08-24 08:51:03M6LMTALL CQ-UK 0
2019-08-24 08:49:36M6LMTALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:45:48M6CEBALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:34:50GØDMBALL CQ-UK 7
2019-08-24 08:34:27GØDMBALL CQ-UK 6
2019-08-24 08:34:08GØBIA-IANALL GØBIA 5
2019-08-24 08:33:51MØRDYALL CQ-UK 8
2019-08-24 08:33:11GØBIA-IANALL GØBIA 30
2019-08-24 08:31:53MØRDYALL CQ-UK 13
2019-08-24 08:30:07GØBIA-IANALL GØBIA 38
2019-08-24 08:29:38MØRDYALL CQ-UK 26
2019-08-24 08:28:57GØBIA-IANALL GØBIA 31
2019-08-24 08:28:45G4KXQALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:28:39MØRDYALL CQ-UK 4
2019-08-24 08:28:15GØBIA-IANALL GØBIA 13
2019-08-24 08:27:37GØBIA-IANALL GØBIA 10
2019-08-24 08:26:58G1NGRALL CQ-UK 18
2019-08-24 08:21:06MØTXKALL MØTXK 1
2019-08-24 08:20:35GØSSZALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:20:23GØSSZALL CQ-UK 1
2019-08-24 08:14:51MØRDYALL CQ-UK 6
2019-08-24 08:13:23MØTXKALL MØTXK 2
2019-08-24 08:08:26VK6ROALL CQ-UK 6
2019-08-24 07:45:26G6OSRALL CQ-UK 2
2019-08-24 07:35:05G6OSRALL CQ-UK 2
2019-08-24 07:16:02VK3VBALL CQ-UK 3
2019-08-24 07:15:32ALL-STAR--ALL CQ-UK 4
2019-08-24 07:12:21VK5ZCALL CQ-UK 12
2019-08-24 07:11:37VK3VBALL CQ-UK 40
2019-08-24 07:11:10VK5ZCALL CQ-UK 15
2019-08-24 07:10:50VK3VBALL CQ-UK 11
2019-08-24 07:09:50VK5ZCALL CQ-UK 9
2019-08-24 06:59:40VK3VBALL CQ-UK 8
2019-08-24 06:58:47JI3IBKALL CQ-UK 34
2019-08-24 06:57:43VK3VBALL CQ-UK 2
2019-08-24 06:56:38JI3IBKALL CQ-UK 47
2019-08-24 06:56:18VK3VBALL CQ-UK 14
2019-08-24 06:56:01JI3IBKALL CQ-UK 5
2019-08-24 06:52:53JI3IBKALL CQ-UK 29
2019-08-24 06:51:38JI3IBKALL CQ-UK 37
2019-08-24 06:51:19JI3IBKALL CQ-UK 2
2019-08-24 06:50:25JI3IBKALL CQ-UK 18
2019-08-24 06:49:37JI3IBKALL CQ-UK 18
2019-08-24 06:49:18JI3IBKALL CQ-UK 6
2019-08-24 06:48:12GWØPNIALL CQ-UK 3
2019-08-24 06:40:57G7MRJALL CQ-UK 1
2019-08-24 06:38:10JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-08-24 05:42:59DF2DD-4ØØALL CQ-UK 3
2019-08-24 05:42:53DF2DD-4ØØALL CQ-UK 2
2019-08-24 05:30:04VK3VBALL CQ-UK 2
2019-08-24 04:51:52G6OSRALL CQ-UK 1
2019-08-24 04:49:31G6OSRALL CQ-UK 4
2019-08-24 04:48:33G6OSRALL CQ-UK 2
2019-08-24 04:48:28G6OSRALL CQ-UK 1
2019-08-24 04:07:01G6OSRALL CQ-UK 2
2019-08-24 03:40:39G6OSRALL CQ-UK 1
2019-08-24 03:40:36G6OSRALL CQ-UK 2
2019-08-24 03:32:13G1NGRALL CQ-UK 22
2019-08-24 03:22:38AJ4BPALL CQ-UK 11
2019-08-24 01:59:44KK6PPJALL CQ-UK 4
2019-08-24 01:17:02KK4DGAALL CQ-UK 1
2019-08-24 01:08:51JR1FVKALL CQ-UK 1
2019-08-24 00:38:17G1NGRALL CQ-UK 16
2019-08-24 00:09:54MØKWYALL CQ-UK 5
2019-08-24 00:09:13MIØCRQALL CQ-UK 35
2019-08-24 00:08:33MØKWYALL CQ-UK 37
2019-08-24 00:08:13MIØCRQALL CQ-UK 17
2019-08-24 00:07:48MØKWYALL CQ-UK 20
2019-08-24 00:07:39MIØCRQALL CQ-UK 7
2019-08-24 00:07:19MØKWYALL CQ-UK 4
2019-08-24 00:07:09MØKWYALL CQ-UK 1
2019-08-24 00:02:24MØKWYALL CQ-UK 3
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2019-08-24, 17:55:32 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room