Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
3200 MHz 37 %
22.9%
4 days, 4 hrs, 7 mins, 38 s 3 days, 15 hrs, 12 mins, 30 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
7%
399.55 GB 27.87 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
59%
92.11 MB 131.06 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2021-04-22 17:08:48MB6ER
2021-04-22 17:08:48MB6ER
2021-04-22 17:08:48MB6ER
2021-04-22 17:08:48CQ-UK-1
2021-04-22 17:08:48M6SEU
2021-04-22 17:08:48MØGBK
2021-04-22 17:08:48MMØFZV
2021-04-22 17:08:48G4DBR
2021-04-22 17:08:48G7SRK
2021-04-22 17:08:48MB6ER
2021-04-22 17:08:48MB6ER
2021-04-22 17:08:48G4XTZ
2021-04-22 17:08:48G4XTZ
2021-04-22 17:08:48KD9QGP
2021-04-22 17:08:48G7POQ
2021-04-22 17:08:482EØBXW
2021-04-22 17:08:48MMØXET
2021-04-22 17:08:48G4XIB
2021-04-22 17:08:48VK5RK
2021-04-22 17:08:48DS1SEG
2021-04-22 17:08:48GØJDL
2021-04-22 17:08:48MØNMA
2021-04-22 17:08:48GØDJK
2021-04-22 17:08:48GØDJK
2021-04-22 17:08:48M7ATH
2021-04-22 17:08:48VK6UMH
2021-04-22 17:08:482EØHDR
2021-04-22 17:08:48M1RKY
2021-04-22 17:08:48MØZMO
2021-04-22 17:08:48M7TLH
2021-04-22 17:08:482WØBUQ
2021-04-22 17:08:48MØGMU
2021-04-22 17:08:482IØJXO
2021-04-22 17:08:48G1UUP
2021-04-22 17:08:48M7HTY
2021-04-22 17:08:48PD1AEU
2021-04-22 17:08:482EØKEJ
2021-04-22 17:08:48MØVRF
2021-04-22 17:08:48GW6ZYI
2021-04-22 17:08:48MI1CCU
2021-04-22 17:08:48MW3ASG
2021-04-22 17:08:48M7XWZ
2021-04-22 17:08:48M7MWY
2021-04-22 17:08:48MØOBM
2021-04-22 17:08:48G7NPP
2021-04-22 17:08:48MØSAY
2021-04-22 17:08:48M1ADK
2021-04-22 17:08:48NB6I
2021-04-22 17:08:48G8SEZ
2021-04-22 17:08:482EØXMA
2021-04-22 17:08:48G6HSW
2021-04-22 17:08:48GWØFJQ
2021-04-22 17:08:48G7ONL
2021-04-22 17:08:48MØJKD
2021-04-22 17:08:48MØXZS
2021-04-22 17:08:48M7PMK
2021-04-22 17:08:48M1ALY
2021-04-22 17:08:48G7TCW
2021-04-22 17:08:48OZ1HMN
2021-04-22 17:08:48VK5SPJ
2021-04-22 17:08:482EØYNT
2021-04-22 17:08:48G4SFS
2021-04-22 17:08:48G8WWD
2021-04-22 17:08:48VK2TRL
2021-04-22 17:08:482EØKWB
2021-04-22 17:08:48G1PPH
2021-04-22 17:08:48GØJSB
2021-04-22 17:08:48VK2LCT
2021-04-22 17:08:48W5URX
2021-04-22 17:08:48GB7KP
2021-04-22 17:08:48M7ATZ
2021-04-22 17:08:48EI2HW
2021-04-22 17:08:48GØCQZ
2021-04-22 17:08:48ON4CHJ
2021-04-22 17:08:48GW1DPL
2021-04-22 17:08:482WØFWJ
2021-04-22 17:08:482EØNMK
2021-04-22 17:08:482MØJVR
2021-04-22 17:08:48VK2HAC
2021-04-22 17:08:482EØNIQ
2021-04-22 17:08:48M6WYG
2021-04-22 17:08:48S55ML
2021-04-22 17:08:48GØVXM
2021-04-22 17:08:48GWØMDQ
2021-04-22 17:08:48W3LUX
2021-04-22 17:08:48MØHYL
2021-04-22 17:08:48KD2RTU
2021-04-22 17:08:48MI6OIG
2021-04-22 17:08:48MØLZI-IAN
2021-04-22 17:08:48MB6ER
2021-04-22 17:08:482MØFPI
2021-04-22 17:08:48KE8LP
2021-04-22 17:08:48M7AWH
2021-04-22 17:08:48VK5PBZ
2021-04-22 17:08:48MØHQE
2021-04-22 17:08:482EØMRE
2021-04-22 17:08:48DL6MDA
2021-04-22 17:08:48GØNMP
2021-04-22 17:08:48ON2PAT
2021-04-22 17:08:482EØUUN
2021-04-22 17:08:48MØAOV
2021-04-22 17:08:48G7NRH
2021-04-22 17:08:48GØBQB
2021-04-22 17:08:48VA3MZD
2021-04-22 17:08:48G1FYS
2021-04-22 17:08:48VK5PBZ
2021-04-22 17:08:482IØUDR
2021-04-22 17:08:48MØXDC
2021-04-22 17:08:48MØXDC
2021-04-22 17:08:48M7RDY
2021-04-22 17:08:48SV1DAR
2021-04-22 17:08:48MØMCO
2021-04-22 17:08:48N4UED
2021-04-22 17:08:48K9STU
2021-04-22 17:08:48MM7RGM
2021-04-22 17:08:48G7MLO
2021-04-22 17:08:48VK5DP
2021-04-22 17:08:48G4RQU
2021-04-22 17:08:48M6LVK
2021-04-22 17:08:48GB7NM
2021-04-22 17:08:48GØELO
2021-04-22 17:08:48MIØMSM
2021-04-22 17:08:48PDØAGW1
2021-04-22 17:08:482EØDQQ
2021-04-22 17:08:48VE4ACD
2021-04-22 17:08:48GI4TMB
2021-04-22 17:08:48GI6IRL
2021-04-22 17:08:489Z4DAA
2021-04-22 17:08:48M6DJK
2021-04-22 17:08:48GØAOO
2021-04-22 17:08:48GØVNP
2021-04-22 17:08:48VA3DRM
2021-04-22 17:08:482EØEWH
2021-04-22 17:08:48MW7SMA
2021-04-22 17:08:48GD8BUE
2021-04-22 17:08:48MM3PTJ
2021-04-22 17:08:48VE9VEA
2021-04-22 17:08:48GIØPVG
2021-04-22 17:08:48G8XQI
2021-04-22 17:08:482EØECD
2021-04-22 17:08:48MM7PRJ
2021-04-22 17:08:48GØLGF
2021-04-22 17:08:48G4FGJ
2021-04-22 17:08:48G4VYC
2021-04-22 17:08:48G8OOS
2021-04-22 17:08:48M1MCW
2021-04-22 17:08:48GØDUQ
2021-04-22 17:08:48GØJAR
2021-04-22 17:08:48KØLVB
2021-04-22 17:08:48MI6XGZ
2021-04-22 17:08:48GØPNM
2021-04-22 17:08:48IK2MLV
2021-04-22 17:08:48KC8MBN
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-04-22 17:09:24KC8MBN*****H51IQ KC8MBN 4
2021-04-22 17:07:52MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-04-22 17:00:01MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:58:32KØVNVALL KØLVB 0
2021-04-22 16:55:19LZ1VOT ALL MB6ER 1
2021-04-22 16:55:112E1GQX ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:49:58G4FGJALL G4FGJ 6
2021-04-22 16:49:39??????????ALL 1
2021-04-22 16:34:53GM1VUT ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:32:05G7RVH ALL MB6ER 1
2021-04-22 16:27:39VK4LGW ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:25:50GØVXM ALL MB6ER 6
2021-04-22 16:23:30GØBQBALL GØBQB 2
2021-04-22 16:09:34M7PBN ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:09:02GW1LFN ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:06:27EA1HOP ALL MB6ER 1
2021-04-22 16:00:45G4OPQ-MARTALL G4OPQ 1
2021-04-22 15:57:10G4OPQ ALL MB6ER 0
2021-04-22 15:56:04M7PHB ALL MB6ER 1
2021-04-22 15:54:522WØOGYALL 2WØOGY 3
2021-04-22 15:52:07GØDUQ-ROBALL GØDUQ 0
2021-04-22 15:50:27GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 15:45:43MW7TTA-ALALL MW7TTA 1
2021-04-22 15:37:49MM7RGMALL MM7RGM 10
2021-04-22 15:37:26K7DIC-RICHALL K7DIC 22
2021-04-22 15:31:12GØKFVALL GØKFV 9
2021-04-22 15:30:11G4WXN ALL MB6ER 58
2021-04-22 15:20:46MM3PTJALL MM3PTJ 0
2021-04-22 15:16:22MM7PRJALL MM7PRJ 0
2021-04-22 15:12:36GØURK ALL MB6ER 1
2021-04-22 15:11:45M7DTXALL M7DTX 1
2021-04-22 15:11:31KJ6MDFALL KJ6MDF 1
2021-04-22 15:09:23GØVSKALL GØVSK 1
2021-04-22 15:05:34259ØØØ4ALL ER1BBC 2
2021-04-22 15:03:59MM7JFB ALL MB6ER 0
2021-04-22 14:56:20W3LUXALL W3LUX 6
2021-04-22 14:55:42MM3TWAALL MM3TWA 34
2021-04-22 14:48:14GIØPVG ALL MB6ER 1
2021-04-22 14:34:09DK5ACALL DK5AC 2
2021-04-22 14:31:51GØBESALL GØBES 1
2021-04-22 14:30:59M6GVS ALL MB6ER 10
2021-04-22 14:24:26G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-04-22 14:21:232EØKZTALL GB7PT 4
2021-04-22 14:20:49G4RQU*****E5LzU G4RQU 26
2021-04-22 14:15:17PA1ROB ALL MB6ER 28
2021-04-22 13:57:02SV1DARALL SV1DAR 0
2021-04-22 13:53:54MM7WCTALL GB7GD 0
2021-04-22 13:48:06M6JSYALL M6JSY 2
2021-04-22 13:45:19PDØAGWALL PDØAGW1 1
2021-04-22 13:40:52MB6ER ALL MB6ER 0
2021-04-22 13:36:30ZL1RACALL ZL1RAC 1
2021-04-22 13:35:14GØIMNALL GØIMN 2
2021-04-22 13:21:32MØVAF ALL MB6ER 1
2021-04-22 13:08:18GØJAR ALL MB6ER 3
2021-04-22 13:05:46G4YMBALL G4YMB 3
2021-04-22 12:56:55MØLYF ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:55:20VK5PBZALL VK5PBZ 0
2021-04-22 12:43:32GM4CUX ALL MB6ER 1
2021-04-22 12:39:29G4OXY ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:38:41GØMBVALL GØMBV 0
2021-04-22 12:29:42GØVSK-*****H56LA GØVSK 3
2021-04-22 12:22:39G8MXE ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:06:092EØODJALL 2EØODJ 2
2021-04-22 11:46:35GØNMP ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:46:30GØLGJ ALL MB6ER 1
2021-04-22 11:25:242EØMPGALL 2EØMPG 1
2021-04-22 11:23:08MM7JFB/JIMALL MM7JFB 7
2021-04-22 11:21:17M7SIDALL M7SID 4
2021-04-22 10:57:22ON8FDALL ON8FD 2
2021-04-22 10:42:31M7KIM ALL MB6ER 0
2021-04-22 10:40:07EA8DFC ALL MB6ER 0
2021-04-22 10:19:59M7ABX-RUSALL GB7NM 1
2021-04-22 10:01:12MØMCOALL MØMCO 0
2021-04-22 09:56:45GI4SZWALL GI4SZW 7
2021-04-22 09:56:11M7NES ALL MB6ER 0
2021-04-22 09:33:11CT2IAG ALL MB6ER 0
2021-04-22 08:45:38BU2FJ ALL MB6ER 2
2021-04-22 08:44:03VK6ET ALL MB6ER 21
2021-04-22 08:31:442EØDUEALL 2EØDUE 1
2021-04-22 08:11:13G6LJF ALL MB6ER 0
2021-04-22 08:08:05MI6OIGALL MI6OIG 0
2021-04-22 08:03:52VK4COMALL VK4COM 0
2021-04-22 08:01:102EØWPLALL 2EØWPL 2
2021-04-22 07:58:08GØMXUALL GØMXU 2
2021-04-22 07:57:362IØUDRALL 2IØUDR 0
2021-04-22 07:43:09VK2TRL-RONALL VK2TRL 0
2021-04-22 07:28:13MØSVU ALL MB6ER 2
2021-04-22 07:20:10MØFXB-ANDYALL MØFXB 2
2021-04-22 07:14:17M6KCI ALL MB6ER 43
2021-04-22 07:13:03GM7KBK ALL MB6ER 9
2021-04-22 06:48:12G7NRHALL G7NRH 0
2021-04-22 06:22:49GØWDA ALL MB6ER 1
2021-04-22 06:22:01MØIKO ALL MB6ER 4
2021-04-22 06:11:54ZL4DE ALL MB6ER 0
2021-04-22 06:11:33VK2SKI ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:54:36GØBAI ALL MB6ER 2
2021-04-22 05:53:14GØLLY ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:47:34234177 ALL MB6ER 6
2021-04-22 05:35:31JAØPORALL JAØPOR 8
2021-04-22 05:30:06GØDMB ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:26:00VK4NYALL VK4NY 0
2021-04-22 05:25:422EØJRS ALL MB6ER 7
2021-04-22 05:23:38MØSAYALL MØSAY 1
2021-04-22 04:35:52G4VCJ ALL MB6ER 1
2021-04-22 03:49:32KG5UEIALL KG5UEI 1
2021-04-22 03:45:56SP1ARE ALL MB6ER 2
2021-04-22 02:54:09VA3MZDALL VA3MZD 2
2021-04-22 02:47:26K2CQW/JOHNALL K2CQW 2
2021-04-22 02:05:099Z4DAAALL 9Z4DAA 0
2021-04-22 02:04:26K3IFR ALL MB6ER 0
2021-04-22 01:53:14KE8LP-BOBALL KE8LP 3
2021-04-22 01:45:52MØHYL/ALANALL MØHYL 2
2021-04-22 01:22:44N2HVR ALL MB6ER 7
2021-04-22 01:12:112EØHRE/STEALL 2EØHRE 0
2021-04-22 01:03:49M6DJKALL M6DJK 0
2021-04-22 00:26:43KD9RWOALL KD9RWO 0
2021-04-22 00:05:062EØNTO ALL MB6ER 0
2021-04-22 00:00:39KFØARU ALL MB6ER 6
2021-04-22 00:00:12VE9VEA*****F0SqC VE9VEA 22
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-04-22 17:09:24KC8MBN*****H51IQ KC8MBN 4
2021-04-22 17:08:44KC8MBN*****H51IQ KC8MBN 4
2021-04-22 17:07:52MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-04-22 17:00:01MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:58:32KØVNVALL KØLVB 0
2021-04-22 16:58:27KØVNVALL KØLVB 0
2021-04-22 16:58:00KØVNVALL KØLVB 2
2021-04-22 16:57:41KØVNVALL KØLVB 1
2021-04-22 16:57:15KØVNVALL KØLVB 0
2021-04-22 16:57:09KØVNVALL KØLVB 0
2021-04-22 16:55:19LZ1VOT ALL MB6ER 1
2021-04-22 16:55:112E1GQX ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:49:58G4FGJALL G4FGJ 6
2021-04-22 16:49:39??????????ALL 1
2021-04-22 16:42:21MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:34:53GM1VUT ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:34:33MØZMOALL MØZMO 1
2021-04-22 16:33:46MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:33:18MØZMOALL MØZMO 1
2021-04-22 16:33:02MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:32:55??????????ALL 1
2021-04-22 16:32:38MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:32:35??????????ALL 1
2021-04-22 16:32:20MØZMOALL MØZMO 2
2021-04-22 16:32:05G7RVH ALL MB6ER 1
2021-04-22 16:32:03MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:31:38MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:31:00MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:30:25??????????ALL 2
2021-04-22 16:30:24MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 16:27:39VK4LGW ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:26:50G4FGJALL G4FGJ 16
2021-04-22 16:25:50GØVXM ALL MB6ER 6
2021-04-22 16:23:52VK4LGW ALL MB6ER 1
2021-04-22 16:23:30GØBQBALL GØBQB 2
2021-04-22 16:09:34M7PBN ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:09:02GW1LFN ALL MB6ER 0
2021-04-22 16:06:27EA1HOP ALL MB6ER 1
2021-04-22 16:00:45G4OPQ-MARTALL G4OPQ 1
2021-04-22 15:57:10G4OPQ ALL MB6ER 0
2021-04-22 15:57:08G4OPQ ALL MB6ER 2
2021-04-22 15:56:04M7PHB ALL MB6ER 1
2021-04-22 15:54:522WØOGYALL 2WØOGY 3
2021-04-22 15:52:07GØDUQ-ROBALL GØDUQ 0
2021-04-22 15:50:27GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 15:45:43MW7TTA-ALALL MW7TTA 1
2021-04-22 15:43:58KØVNVALL KØLVB 1
2021-04-22 15:42:38KØVNVALL KØLVB 0
2021-04-22 15:42:33KØVNVALL KØLVB 0
2021-04-22 15:41:56GØLGF-ALL GØLGF 4
2021-04-22 15:41:45GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 15:41:37GØLGF-ALL GØLGF 3
2021-04-22 15:41:29GØLGF-ALL GØLGF 2
2021-04-22 15:39:44G4OPQ-MARTALL G4OPQ 0
2021-04-22 15:37:49MM7RGMALL MM7RGM 10
2021-04-22 15:37:26K7DIC-RICHALL K7DIC 22
2021-04-22 15:37:04MM7RGMALL MM7RGM 16
2021-04-22 15:36:25K7DIC-RICHALL K7DIC 34
2021-04-22 15:36:03MM7RGMALL MM7RGM 17
2021-04-22 15:35:34K7DIC-RICHALL K7DIC 22
2021-04-22 15:35:13MM7RGMALL MM7RGM 17
2021-04-22 15:34:53K7DIC-RICHALL K7DIC 17
2021-04-22 15:34:47K7DIC-RICHALL K7DIC 6
2021-04-22 15:34:32MM7RGMALL MM7RGM 10
2021-04-22 15:34:15K7DIC-RICHALL K7DIC 15
2021-04-22 15:34:04MM7RGMALL MM7RGM 6
2021-04-22 15:33:45K7DIC-RICHALL K7DIC 5
2021-04-22 15:31:12GØKFVALL GØKFV 9
2021-04-22 15:30:11G4WXN ALL MB6ER 58
2021-04-22 15:29:40GØKFVALL GØKFV 27
2021-04-22 15:29:17G4WXN ALL MB6ER 20
2021-04-22 15:28:20GØKFVALL GØKFV 54
2021-04-22 15:26:09G4WXN ALL MB6ER 6
2021-04-22 15:24:16GØKFVALL GØKFV 49
2021-04-22 15:22:38G4WXN ALL MB6ER 34
2021-04-22 15:21:48GØKFVALL GØKFV 47
2021-04-22 15:21:22G4WXN ALL MB6ER 21
2021-04-22 15:21:09GØKFVALL GØKFV 9
2021-04-22 15:20:46MM3PTJALL MM3PTJ 0
2021-04-22 15:20:42MM3PTJALL MM3PTJ 0
2021-04-22 15:20:32G4WXN ALL MB6ER 7
2021-04-22 15:18:46GØKFVALL GØKFV 0
2021-04-22 15:16:22MM7PRJALL MM7PRJ 0
2021-04-22 15:14:29MM7PRJALL MM7PRJ 0
2021-04-22 15:12:36GØURK ALL MB6ER 1
2021-04-22 15:11:52GØKFVALL GØKFV 7
2021-04-22 15:11:45M7DTXALL M7DTX 1
2021-04-22 15:11:31KJ6MDFALL KJ6MDF 1
2021-04-22 15:11:10??????????ALL 0
2021-04-22 15:11:08KJ6MDFALL KJ6MDF 0
2021-04-22 15:09:23GØVSKALL GØVSK 1
2021-04-22 15:09:14MM3PTJALL MM3PTJ 1
2021-04-22 15:09:04MM3PTJALL MM3PTJ 0
2021-04-22 15:08:16MM3PTJALL MM3PTJ 0
2021-04-22 15:08:12MM3PTJALL MM3PTJ 0
2021-04-22 15:05:34259ØØØ4ALL ER1BBC 2
2021-04-22 15:05:05259ØØØ4ALL ER1BBC 0
2021-04-22 15:03:59MM7JFB ALL MB6ER 0
2021-04-22 15:03:55MM7JFB ALL MB6ER 0
2021-04-22 15:02:23MØZMOALL MØZMO 1
2021-04-22 14:59:57MØZMOALL MØZMO 1
2021-04-22 14:59:56MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 14:59:06MØZMOALL MØZMO 0
2021-04-22 14:56:20W3LUXALL W3LUX 6
2021-04-22 14:55:42MM3TWAALL MM3TWA 34
2021-04-22 14:54:31W3LUXALL W3LUX 8
2021-04-22 14:53:14MM3TWAALL MM3TWA 12
2021-04-22 14:52:35W3LUXALL W3LUX 36
2021-04-22 14:51:47MM3TWAALL MM3TWA 46
2021-04-22 14:51:33W3LUXALL W3LUX 10
2021-04-22 14:51:17MM3TWAALL MM3TWA 12
2021-04-22 14:50:43MM3TWAALL MM3TWA 10
2021-04-22 14:50:42MM3TWAALL MM3TWA 1
2021-04-22 14:50:42MM3TWAALL MM3TWA 0
2021-04-22 14:48:40??????????ALL 2
2021-04-22 14:48:14GIØPVG ALL MB6ER 1
2021-04-22 14:46:27GØKFVALL GØKFV 0
2021-04-22 14:37:19GØURK ALL MB6ER 1
2021-04-22 14:36:31G4WXN ALL MB6ER 7
2021-04-22 14:34:09DK5ACALL DK5AC 2
2021-04-22 14:33:53DK5ACALL DK5AC 0
2021-04-22 14:32:03GØURK ALL MB6ER 1
2021-04-22 14:31:51GØBESALL GØBES 1
2021-04-22 14:31:34DK5ACALL DK5AC 0
2021-04-22 14:31:24DK5ACALL DK5AC 0
2021-04-22 14:30:59M6GVS ALL MB6ER 10
2021-04-22 14:29:03GØURK ALL MB6ER 1
2021-04-22 14:26:34MM3PTJALL MM3PTJ 2
2021-04-22 14:26:21MM3PTJALL MM3PTJ 0
2021-04-22 14:24:26G4VYC-VICALL G4VYC 2
2021-04-22 14:24:10G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-04-22 14:23:45G4VYC-VICALL G4VYC 1
2021-04-22 14:23:34??????????ALL 0
2021-04-22 14:21:232EØKZTALL GB7PT 4
2021-04-22 14:20:49G4RQU*****E5LzU G4RQU 26
2021-04-22 14:20:13W3LUXALL W3LUX 33
2021-04-22 14:18:51G4RQU*****E5LzU G4RQU 19
2021-04-22 14:18:32W3LUXALL W3LUX 16
2021-04-22 14:17:48W3LUXALL W3LUX 44
2021-04-22 14:16:57G4RQU*****E5LzU G4RQU 47
2021-04-22 14:16:33W3LUXALL W3LUX 18
2021-04-22 14:16:22G4RQU*****E5LzU G4RQU 5
2021-04-22 14:15:47W3LUXALL W3LUX 5
2021-04-22 14:15:17PA1ROB ALL MB6ER 28
2021-04-22 14:15:142EØKZTALL GB7PT 0
2021-04-22 14:13:52W3LUXALL W3LUX 20
2021-04-22 14:11:11PA1ROB ALL MB6ER 38
2021-04-22 14:11:052EØKZTALL GB7PT 1
2021-04-22 14:09:08W3LUXALL W3LUX 57
2021-04-22 14:07:41PA1ROB ALL MB6ER 23
2021-04-22 14:05:39W3LUXALL W3LUX 55
2021-04-22 14:04:22PA1ROB ALL MB6ER 14
2021-04-22 14:03:24W3LUXALL W3LUX 51
2021-04-22 14:02:53PA1ROB ALL MB6ER 25
2021-04-22 14:02:34W3LUXALL W3LUX 15
2021-04-22 14:02:18PA1ROB ALL MB6ER 8
2021-04-22 13:59:05W3LUXALL W3LUX 8
2021-04-22 13:57:25GØLGF-ALL GØLGF 4
2021-04-22 13:57:13GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 13:57:02SV1DARALL SV1DAR 0
2021-04-22 13:53:54MM7WCTALL GB7GD 0
2021-04-22 13:53:46MM7WCTALL GB7GD 2
2021-04-22 13:52:03MM7WCTALL GB7GD 0
2021-04-22 13:48:06M6JSYALL M6JSY 2
2021-04-22 13:47:23??????????ALL 1
2021-04-22 13:45:19PDØAGWALL PDØAGW1 1
2021-04-22 13:42:58M6JSYALL M6JSY 0
2021-04-22 13:40:52MB6ER ALL MB6ER 0
2021-04-22 13:40:25MM7JFB ALL MB6ER 1
2021-04-22 13:39:00??????????ALL 1
2021-04-22 13:36:30ZL1RACALL ZL1RAC 1
2021-04-22 13:36:29ZL1RACALL ZL1RAC 0
2021-04-22 13:35:14GØIMNALL GØIMN 2
2021-04-22 13:32:23PA1ROB ALL MB6ER 1
2021-04-22 13:21:32MØVAF ALL MB6ER 1
2021-04-22 13:19:12GØBQBALL GØBQB 2
2021-04-22 13:16:30MØVAF ALL MB6ER 0
2021-04-22 13:15:01GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 13:10:39PA1ROB ALL MB6ER 5
2021-04-22 13:09:31MØVAF ALL MB6ER 1
2021-04-22 13:09:17MØVAF ALL MB6ER 0
2021-04-22 13:08:18GØJAR ALL MB6ER 3
2021-04-22 13:05:46G4YMBALL G4YMB 3
2021-04-22 13:05:37SV1DARALL SV1DAR 7
2021-04-22 13:04:48G4YMBALL G4YMB 46
2021-04-22 13:04:00SV1DARALL SV1DAR 45
2021-04-22 13:03:15G4YMBALL G4YMB 43
2021-04-22 13:02:31SV1DARALL SV1DAR 40
2021-04-22 13:02:04G4YMBALL G4YMB 26
2021-04-22 13:01:05SV1DARALL SV1DAR 54
2021-04-22 13:00:37G4YMBALL G4YMB 23
2021-04-22 13:00:25SV1DARALL SV1DAR 9
2021-04-22 13:00:12G4YMBALL G4YMB 9
2021-04-22 13:00:08SV1DARALL SV1DAR 0
2021-04-22 12:59:59SV1DARALL SV1DAR 1
2021-04-22 12:59:42SV1DARALL SV1DAR 1
2021-04-22 12:59:34SV1DARALL SV1DAR 1
2021-04-22 12:59:00MØVAF ALL MB6ER 1
2021-04-22 12:58:55MØVAF ALL MB6ER 1
2021-04-22 12:57:28PDØAGWALL ØØ1-CQ-UK 2
2021-04-22 12:56:55MØLYF ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:56:38PDØAGWALL PDØAGW1 1
2021-04-22 12:56:25PDØAGWALL PDØAGW1 0
2021-04-22 12:55:59PDØAGWALL PDØAGW1 1
2021-04-22 12:55:20VK5PBZALL VK5PBZ 0
2021-04-22 12:55:14VK5PBZALL VK5PBZ 0
2021-04-22 12:55:12VK5PBZALL VK5PBZ 2
2021-04-22 12:55:09VK5PBZALL VK5PBZ 0
2021-04-22 12:49:25VK5PBZALL VK5PBZ 44
2021-04-22 12:45:39MM7PRJALL MM7PRJ 0
2021-04-22 12:43:32GM4CUX ALL MB6ER 1
2021-04-22 12:39:50MM7JFB ALL MB6ER 1
2021-04-22 12:39:29G4OXY ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:38:41GØMBVALL GØMBV 0
2021-04-22 12:32:47MM7JFB ALL MB6ER 8
2021-04-22 12:32:23MM7JFB ALL MB6ER 1
2021-04-22 12:29:42GØVSK-*****H56LA GØVSK 3
2021-04-22 12:29:23GØVSK-*****H56LA GØVSK 0
2021-04-22 12:22:39G8MXE ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:22:33G8MXE ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:18:27G4YMBALL G4YMB 0
2021-04-22 12:18:24G4YMBALL G4YMB 0
2021-04-22 12:18:07G4YMBALL G4YMB 1
2021-04-22 12:17:59G8MXE ALL MB6ER 0
2021-04-22 12:17:37G4YMBALL G4YMB 0
2021-04-22 12:17:29G4YMBALL G4YMB 1
2021-04-22 12:17:10G4YMBALL G4YMB 0
2021-04-22 12:08:48G4YMBALL G4YMB 0
2021-04-22 12:06:092EØODJALL 2EØODJ 2
2021-04-22 12:05:542EØODJALL 2EØODJ 0
2021-04-22 11:54:142EØODJALL 2EØODJ 2
2021-04-22 11:53:122EØODJALL 2EØODJ 0
2021-04-22 11:50:162EØODJALL 2EØODJ 1
2021-04-22 11:47:53G4OPQ-MARTALL G4OPQ 1
2021-04-22 11:46:35GØNMP ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:46:30GØLGJ ALL MB6ER 1
2021-04-22 11:46:24GØNMP ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:46:06GØLGF-ALL GØLGF 11
2021-04-22 11:46:01GØLGJ ALL MB6ER 3
2021-04-22 11:45:59MM7RGMALL MM7RGM 1
2021-04-22 11:45:01GØLGF-ALL GØLGF 52
2021-04-22 11:44:48GØLGJ ALL MB6ER 10
2021-04-22 11:43:15GØLGF-ALL GØLGF 29
2021-04-22 11:42:24GØNMP ALL MB6ER 47
2021-04-22 11:40:49GØLGF-ALL GØLGF 28
2021-04-22 11:40:42GØNMP ALL MB6ER 0
2021-04-22 11:40:24GØNMP ALL MB6ER 18
2021-04-22 11:39:28GØNMP ALL MB6ER 56
2021-04-22 11:37:42GØLGF-ALL GØLGF 40
2021-04-22 11:37:10GØNMP ALL MB6ER 27
2021-04-22 11:35:55GØNMP ALL MB6ER 14
2021-04-22 11:34:09GØLGF-ALL GØLGF 40
2021-04-22 11:33:40GØNMP ALL MB6ER 24
2021-04-22 11:33:21GØLGF-ALL GØLGF 13
2021-04-22 11:33:13GØNMP ALL MB6ER 4
2021-04-22 11:32:44GØURK ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:32:35MM7PRJALL MM7PRJ 0
2021-04-22 11:31:50GØNMP ALL MB6ER 6
2021-04-22 11:30:59GØNMP ALL MB6ER 4
2021-04-22 11:30:43GØNMP ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:30:40GØNMP ALL MB6ER 3
2021-04-22 11:30:28GØLGF-ALL GØLGF 6
2021-04-22 11:27:09GØURK ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:27:02MM7RGMALL MM7RGM 0
2021-04-22 11:25:242EØMPGALL 2EØMPG 1
2021-04-22 11:24:09GØURK ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:23:08MM7JFB/JIMALL MM7JFB 7
2021-04-22 11:22:372EØMPGALL 2EØMPG 0
2021-04-22 11:21:17M7SIDALL M7SID 4
2021-04-22 11:19:36G4RQU*****E5LzU G4RQU 0
2021-04-22 11:19:36G4RQU*****E5LzU G4RQU 0
2021-04-22 11:18:09GØURK ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:17:10MM7JFB/JIMALL MM7JFB 1
2021-04-22 11:16:30M7SIDALL M7SID 6
2021-04-22 11:15:40M7SIDALL M7SID 3
2021-04-22 11:15:15M7SIDALL M7SID 2
2021-04-22 11:15:09GØURK ALL MB6ER 2
2021-04-22 11:14:17G4RQU*****E5LzU G4RQU 44
2021-04-22 11:13:09M7SIDALL M7SID 4
2021-04-22 11:11:24G4RQU*****E5LzU G4RQU 41
2021-04-22 11:10:17M7SIDALL M7SID 2
2021-04-22 11:09:02G4RQU*****E5LzU G4RQU 12
2021-04-22 11:08:18M7SIDALL M7SID 40
2021-04-22 11:07:38G4RQU*****E5LzU G4RQU 37
2021-04-22 11:07:28M7SIDALL M7SID 5
2021-04-22 11:07:17G4RQU*****E5LzU G4RQU 9
2021-04-22 11:07:10M7SIDALL M7SID 2
2021-04-22 11:06:57M7SIDALL M7SID 0
2021-04-22 11:04:43G4RQU*****E5LzU G4RQU 5
2021-04-22 10:57:22ON8FDALL ON8FD 2
2021-04-22 10:56:05M7SIDALL M7SID 4
2021-04-22 10:42:31M7KIM ALL MB6ER 0
2021-04-22 10:40:07EA8DFC ALL MB6ER 0
2021-04-22 10:40:03EA8DFC ALL MB6ER 4
2021-04-22 10:34:22W3LUXALL W3LUX 2
2021-04-22 10:30:21GØNMP ALL MB6ER 3
2021-04-22 10:29:50G4RQU*****E5LzU G4RQU 26
2021-04-22 10:29:16GØNMP ALL MB6ER 30
2021-04-22 10:28:26G4RQU*****E5LzU G4RQU 44
2021-04-22 10:28:22MM7RGMALL MM7RGM 0
2021-04-22 10:27:39GØNMP ALL MB6ER 42
2021-04-22 10:26:31G4RQU*****E5LzU G4RQU 2
2021-04-22 10:25:55GØNMP ALL MB6ER 28
2021-04-22 10:25:29G4RQU*****E5LzU G4RQU 18
2021-04-22 10:25:21GØNMP ALL MB6ER 3
2021-04-22 10:25:07G4RQU*****E5LzU G4RQU 6
2021-04-22 10:22:48GØLGF-ALL GØLGF 2
2021-04-22 10:21:05GØLGF-ALL GØLGF 43
2021-04-22 10:19:59M7ABX-RUSALL GB7NM 1
2021-04-22 10:19:01GØLGF-ALL GØLGF 52
2021-04-22 10:16:56GØLGF-ALL GØLGF 4
2021-04-22 10:13:51M7ABX-RUSALL GB7NM 59
2021-04-22 10:13:10M7ABX-RUSALL GB7NM 41
2021-04-22 10:11:51GØLGF-ALL GØLGF 12
2021-04-22 10:11:20GØLGF-ALL GØLGF 31
2021-04-22 10:09:13M7ABX-RUSALL GB7NM 57
2021-04-22 10:07:19GØLGF-ALL GØLGF 47
2021-04-22 10:06:17M7ABX-RUSALL GB7NM 56
2021-04-22 10:05:39GØLGF-ALL GØLGF 32
2021-04-22 10:05:25M7ABX-RUSALL GB7NM 8
2021-04-22 10:05:02GØLGF-ALL GØLGF 21
2021-04-22 10:04:44M7ABX-RUSALL GB7NM 10
2021-04-22 10:04:25GØLGF-ALL GØLGF 8
2021-04-22 10:04:22M7ABX-RUSALL GB7NM 2
2021-04-22 10:04:13M7ABX-RUSALL GB7NM 0
2021-04-22 10:04:02M6GVS ALL MB6ER 3
2021-04-22 10:04:01M6GVS ALL MB6ER 1
2021-04-22 10:03:50M7ABX-RUSALL GB7NM 0
2021-04-22 10:03:32M7ABX-RUSALL GB7NM 0
2021-04-22 10:01:12MØMCOALL MØMCO 0
2021-04-22 09:57:19PA1ROB ALL MB6ER 6
2021-04-22 09:56:45GI4SZWALL GI4SZW 7
2021-04-22 09:56:27PA1ROB ALL MB6ER 1
2021-04-22 09:56:11M7NES ALL MB6ER 0
2021-04-22 09:51:05GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 09:49:11GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 09:49:01GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 09:48:43GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 09:47:38MW7TTA-ALALL MW7TTA 0
2021-04-22 09:43:27G4RQU*****E5LzU G4RQU 37
2021-04-22 09:42:42GØJARALL GØJAR 42
2021-04-22 09:41:01G4RQU*****E5LzU G4RQU 39
2021-04-22 09:39:13GØJARALL GØJAR 46
2021-04-22 09:38:31G4RQU*****E5LzU G4RQU 37
2021-04-22 09:38:22GØJARALL GØJAR 7
2021-04-22 09:38:13GØLGF-ALL GØLGF 5
2021-04-22 09:38:01G4RQU*****E5LzU G4RQU 10
2021-04-22 09:37:47GØLGF-ALL GØLGF 11
2021-04-22 09:36:45G4RQU*****E5LzU G4RQU 58
2021-04-22 09:34:32GØLGF-ALL GØLGF 9
2021-04-22 09:33:11G4RQU*****E5LzU G4RQU 15
2021-04-22 09:33:11CT2IAG ALL MB6ER 0
2021-04-22 09:33:09CT2IAG ALL MB6ER 2
2021-04-22 09:31:02GØLGF-ALL GØLGF 4
2021-04-22 09:29:34G4RQU*****E5LzU G4RQU 20
2021-04-22 09:28:03GØLGF-ALL GØLGF 28
2021-04-22 09:28:01G4RQU*****E5LzU G4RQU 0
2021-04-22 09:27:36G4RQU*****E5LzU G4RQU 25
2021-04-22 09:27:25GØLGF-ALL GØLGF 7
2021-04-22 09:27:12G4RQU*****E5LzU G4RQU 4
2021-04-22 09:26:46G4RQU*****E5LzU G4RQU 7
2021-04-22 09:24:40GI4SZWALL GI4SZW 7
2021-04-22 09:17:23GØKFVALL GØKFV 0
2021-04-22 09:13:04GØKFVALL GØKFV 7
2021-04-22 09:12:14G4RQU*****E5LzU G4RQU 47
2021-04-22 09:11:02GØKFVALL GØKFV 8
2021-04-22 09:09:50G4RQU*****E5LzU G4RQU 9
2021-04-22 09:08:25GØKFVALL GØKFV 20
2021-04-22 09:08:22MM7RGMALL MM7RGM 2
2021-04-22 09:07:20G4RQU*****E5LzU G4RQU 1
2021-04-22 09:06:21GØKFVALL GØKFV 54
2021-04-22 09:05:41G4RQU*****E5LzU G4RQU 36
2021-04-22 09:05:24GØKFVALL GØKFV 12
2021-04-22 09:05:05G4RQU*****E5LzU G4RQU 6
2021-04-22 09:04:58MW3ASG ALL MB6ER 1
2021-04-22 09:04:19GØKFVALL GØKFV 1
2021-04-22 08:59:02GØKFVALL GØKFV 0
2021-04-22 08:56:26G4RQU*****E5LzU G4RQU 5
2021-04-22 08:50:52G4RQU*****E5LzU G4RQU 2
2021-04-22 08:48:12G4RQU*****E5LzU G4RQU 7
2021-04-22 08:46:39G4RQU*****E5LzU G4RQU 0
2021-04-22 08:46:27GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 08:45:49GØLGF-ALL GØLGF 7
2021-04-22 08:45:38BU2FJ ALL MB6ER 2
2021-04-22 08:45:38BU2FJ ALL MB6ER 0
2021-04-22 08:45:26GØLGF-ALL GØLGF 0
2021-04-22 08:44:03VK6ET ALL MB6ER 21
2021-04-22 08:42:53GØJAR ALL MB6ER 6
2021-04-22 08:42:51VK6ET ALL MB6ER 0
2021-04-22 08:41:50VK6ET ALL MB6ER 58
2021-04-22 08:39:57GØJAR ALL MB6ER 48
2021-04-22 08:39:45VK6ET ALL MB6ER 8
2021-04-22 08:39:20GØJAR ALL MB6ER 5
2021-04-22 08:31:442EØDUEALL 2EØDUE 1
2021-04-22 08:31:18M7DTXALL M7DTX 0
2021-04-22 08:11:13G6LJF ALL MB6ER 0
2021-04-22 08:08:05MI6OIGALL MI6OIG 0
2021-04-22 08:03:52VK4COMALL VK4COM 0
2021-04-22 08:01:102EØWPLALL 2EØWPL 2
2021-04-22 08:00:572EØWPLALL 2EØWPL 1
2021-04-22 07:58:08GØMXUALL GØMXU 2
2021-04-22 07:57:362IØUDRALL 2IØUDR 0
2021-04-22 07:51:42MM7RGMALL MM7RGM 0
2021-04-22 07:43:09VK2TRL-RONALL VK2TRL 0
2021-04-22 07:43:05VK2TRL-RONALL VK2TRL 1
2021-04-22 07:42:35G8MXE ALL MB6ER 0
2021-04-22 07:42:26G8MXE ALL MB6ER 8
2021-04-22 07:41:47G8MXE ALL MB6ER 4
2021-04-22 07:40:34MM7RGMALL MM7RGM 0
2021-04-22 07:34:50GØMBVALL GØMBV 0
2021-04-22 07:28:13MØSVU ALL MB6ER 2
2021-04-22 07:20:10MØFXB-ANDYALL MØFXB 2
2021-04-22 07:14:17M6KCI ALL MB6ER 43
2021-04-22 07:13:03GM7KBK ALL MB6ER 9
2021-04-22 07:09:59M6KCI ALL MB6ER 0
2021-04-22 07:07:23GM7KBK ALL MB6ER 28
2021-04-22 07:07:14M6KCI ALL MB6ER 6
2021-04-22 07:03:57M6KCI ALL MB6ER 2
2021-04-22 07:01:38GM7KBK ALL MB6ER 11
2021-04-22 07:00:33M6KCI ALL MB6ER 59
2021-04-22 06:59:35GM7KBK ALL MB6ER 52
2021-04-22 06:59:09M6KCI ALL MB6ER 20
2021-04-22 06:58:58GM7KBK ALL MB6ER 7
2021-04-22 06:58:39M6KCI ALL MB6ER 9
2021-04-22 06:58:27GM7KBK ALL MB6ER 5
2021-04-22 06:57:01GM7KBK ALL MB6ER 5
2021-04-22 06:56:47MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-04-22 06:53:20GØMBVALL GØMBV 0
2021-04-22 06:48:12G7NRHALL G7NRH 0
2021-04-22 06:47:41G7NRHALL G7NRH 0
2021-04-22 06:22:49GØWDA ALL MB6ER 1
2021-04-22 06:22:01MØIKO ALL MB6ER 4
2021-04-22 06:21:56MØIKO ALL MB6ER 2
2021-04-22 06:12:39MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-04-22 06:11:54ZL4DE ALL MB6ER 0
2021-04-22 06:11:50ZL4DE ALL MB6ER 4
2021-04-22 06:11:33VK2SKI ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:54:36GØBAI ALL MB6ER 2
2021-04-22 05:54:15GØBAI ALL MB6ER 2
2021-04-22 05:53:14GØLLY ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:47:34234177 ALL MB6ER 6
2021-04-22 05:45:02234177 ALL MB6ER 5
2021-04-22 05:35:54VK6ET ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:35:31JAØPORALL JAØPOR 8
2021-04-22 05:30:06GØDMB ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:30:03GØDMB ALL MB6ER 1
2021-04-22 05:26:00VK4NYALL VK4NY 0
2021-04-22 05:25:422EØJRS ALL MB6ER 7
2021-04-22 05:24:49MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-04-22 05:23:38MØSAYALL MØSAY 1
2021-04-22 05:18:45MM7WCTALL GB7GD 0
2021-04-22 05:08:25MM7WCTALL GB7GD 0
2021-04-22 04:35:52G4VCJ ALL MB6ER 1
2021-04-22 04:25:49SV1DARALL SV1DAR 0
2021-04-22 04:25:44SV1DARALL SV1DAR 0
2021-04-22 03:49:32KG5UEIALL KG5UEI 1
2021-04-22 03:45:56SP1ARE ALL MB6ER 2
2021-04-22 02:54:09VA3MZDALL VA3MZD 2
2021-04-22 02:54:00VA3MZDALL VA3MZD 0
2021-04-22 02:53:39VA3MZDALL VA3MZD 0
2021-04-22 02:53:27VA3MZDALL VA3MZD 0
2021-04-22 02:47:26K2CQW/JOHNALL K2CQW 2
2021-04-22 02:46:42K2CQW/JOHNALL K2CQW 0
2021-04-22 02:05:099Z4DAAALL 9Z4DAA 0
2021-04-22 02:04:26K3IFR ALL MB6ER 0
2021-04-22 01:53:14KE8LP-BOBALL KE8LP 3
2021-04-22 01:52:49KE8LP-BOBALL KE8LP 4
2021-04-22 01:52:29KE8LP-BOBALL KE8LP 1
2021-04-22 01:51:35??????????ALL 0
2021-04-22 01:45:52MØHYL/ALANALL MØHYL 2
2021-04-22 01:45:52MØHYL/ALANALL MØHYL 0
2021-04-22 01:43:41??????????ALL 1
2021-04-22 01:27:12??????????ALL 1
2021-04-22 01:22:44N2HVR ALL MB6ER 7
2021-04-22 01:18:36??????????ALL 0
2021-04-22 01:12:112EØHRE/STEALL 2EØHRE 0
2021-04-22 01:11:40K2CQW/JOHNALL K2CQW 0
2021-04-22 01:07:502EØHRE/STEALL 2EØHRE 2
2021-04-22 01:03:49M6DJKALL M6DJK 0
2021-04-22 00:49:242EØHRE/STEALL 2EØHRE 0
2021-04-22 00:35:20VA3MZDALL VA3MZD 2
2021-04-22 00:35:13VA3MZDALL VA3MZD 0
2021-04-22 00:32:41VA3MZDALL VA3MZD 9
2021-04-22 00:30:45VA3MZDALL VA3MZD 0
2021-04-22 00:30:332EØHRE/STEALL 2EØHRE 1
2021-04-22 00:26:43KD9RWOALL KD9RWO 0
2021-04-22 00:26:24??????????ALL 2
2021-04-22 00:25:00KD9RWOALL KD9RWO 4
2021-04-22 00:24:11KD9RWOALL KD9RWO 5
2021-04-22 00:23:42KD9RWOALL KD9RWO 1
2021-04-22 00:23:35KD9RWOALL KD9RWO 1
2021-04-22 00:22:48KD9RWOALL KD9RWO 1
2021-04-22 00:05:062EØNTO ALL MB6ER 0
2021-04-22 00:03:21GØLLY ALL MB6ER 0
2021-04-22 00:00:39KFØARU ALL MB6ER 6
2021-04-22 00:00:12VE9VEA*****F0SqC VE9VEA 22
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2021-04-22, 17:09:47 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room