Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
2800 MHz 18 %
6.9%
14 days, 10 hrs, 24 mins, 32 s 13 days, 4 hrs, 12 mins, 55 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
6%
402.94 GB 24.48 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.76 MB 106.41 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2019-10-22 01:12:46M6GOG
2019-10-22 01:12:46GD8BUE
2019-10-22 01:12:46G1GWN
2019-10-22 01:12:46CQUK
2019-10-22 01:12:462EØNMK
2019-10-22 01:12:46G8MBE
2019-10-22 01:12:46KM4MVM
2019-10-22 01:12:462EØGJE
2019-10-22 01:12:46MB6ER
2019-10-22 01:12:462EØSEI
2019-10-22 01:12:46G8MBE
2019-10-22 01:12:462EØSPS
2019-10-22 01:12:46CQ-UK
2019-10-22 01:12:46G6CTX
2019-10-22 01:12:462EØPLJ
2019-10-22 01:12:462EØEZR
2019-10-22 01:12:46MØNYY
2019-10-22 01:12:46M1DMX
2019-10-22 01:12:46VK5MRE
2019-10-22 01:12:46MB6ER
2019-10-22 01:12:46GW6ZYI
2019-10-22 01:12:46G8PY
2019-10-22 01:12:46MØXVK
2019-10-22 01:12:462EØCKJ
2019-10-22 01:12:462EØVKB
2019-10-22 01:12:46VK3ANT
2019-10-22 01:12:46G6ZNW
2019-10-22 01:12:46MØLZI-IAN
2019-10-22 01:12:46VA7XJ
2019-10-22 01:12:46MØXAN
2019-10-22 01:12:46G7MYR
2019-10-22 01:12:46G1HIG
2019-10-22 01:12:46G7CDA
2019-10-22 01:12:46GØLGB
2019-10-22 01:12:46VK3AS
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-10-22 01:09:01MB6RKALL CQ-UK 6
2019-10-22 01:01:49??????????ALL 1
2019-10-22 00:32:11VK4STXDAVEALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:27:26VK3TXBALL CQ-UK 6
2019-10-22 00:09:09VE4KGKALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:07:33VK3PTTALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:01:46MI5DAW-RICALL CQ-UK 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2019-10-22 01:09:01MB6RKALL CQ-UK 6
2019-10-22 01:01:49??????????ALL 1
2019-10-22 00:59:35MB6RKALL CQ-UK 4
2019-10-22 00:32:11VK4STXDAVEALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:32:09VK4STXDAVEALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:32:03VK4STXDAVEALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:32:00VK4STXDAVEALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:27:26VK3TXBALL CQ-UK 6
2019-10-22 00:26:26VK3TXBALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:16:26??????????ALL 2
2019-10-22 00:09:09VE4KGKALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:07:33VK3PTTALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:07:30VK3PTTALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:01:46MI5DAW-RICALL CQ-UK 1
2019-10-22 00:00:14MI5DAW-RICALL CQ-UK 3
2019-10-22 00:00:04MI5DAW-RICALL CQ-UK 5
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2019-10-22, 01:14:22 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room