Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 26 %
10.8%
17 days, 9 hrs, 8 mins, 50 s 14 days, 16 hrs, 50 mins, 54 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
7%
399.86 GB 27.56 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.26 MB 106.91 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2021-01-27 06:59:55MB6ER
2021-01-27 06:59:55G6JUP
2021-01-27 06:59:55MMØFZV
2021-01-27 06:59:55MB6ER
2021-01-27 06:59:55GD8BUE
2021-01-27 06:59:55G1PPH
2021-01-27 06:59:55MB6ER
2021-01-27 06:59:55VK2JDW
2021-01-27 06:59:55MB6ER
2021-01-27 06:59:55MB6ER
2021-01-27 06:59:55GØATV
2021-01-27 06:59:55CQ-UK-2
2021-01-27 06:59:55GMØMRJ
2021-01-27 06:59:55G4XTZ
2021-01-27 06:59:55MWØAQZ
2021-01-27 06:59:55MØAAM
2021-01-27 06:59:55G6JUP
2021-01-27 06:59:55MØLZI-IAN
2021-01-27 06:59:55G4XTZ
2021-01-27 06:59:55G6ZNW
2021-01-27 06:59:55VK5DP
2021-01-27 06:59:55GMØNRT
2021-01-27 06:59:55GWØFJQ
2021-01-27 06:59:552EØSHT
2021-01-27 06:59:55MMØWXE
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-01-27 07:00:16MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:08:48KFØDCH ALL MB6ER 0
2021-01-27 04:52:53N4XUS ALL MB6ER 0
2021-01-27 04:10:04MB6ER ALL MB6ER 0
2021-01-27 03:45:229Y4DG ALL MB6ER 3
2021-01-27 03:25:08GØMXUALL GØMXU 2
2021-01-27 02:59:35KD9FJSALL KD9FJS 6
2021-01-27 02:53:37M7LES ALL MB6ER 5
2021-01-27 02:53:11JM8IXA ALL MB6ER 3
2021-01-27 02:18:25KE5CDK ALL MB6ER 1
2021-01-27 01:51:03VK2WAZ ALL MB6ER 0
2021-01-27 01:30:20MØTAB ALL MB6ER 1
2021-01-27 00:16:49MØJBR ALL MB6ER 1
2021-01-27 00:03:48KO4AIU ALL MB6ER 3
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-01-27 07:00:16MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:59:46MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-27 06:52:18MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-27 06:51:58MØJKT ALL MB6ER 15
2021-01-27 06:51:50MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-27 06:51:16MØJKT ALL MB6ER 15
2021-01-27 06:51:12MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-27 06:51:03MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-27 06:50:44MØJKT ALL MB6ER 15
2021-01-27 06:50:38MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:50:31MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-27 06:50:20MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:50:13MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-27 06:50:04MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-27 06:49:58MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-27 06:49:44MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-27 06:49:26MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:49:16MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-27 06:49:10MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:49:07MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:49:03MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:48:34MØJKT ALL MB6ER 25
2021-01-27 06:48:04MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:47:36MØJKT ALL MB6ER 13
2021-01-27 06:47:33MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-27 06:47:30MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:46:16MØJKT ALL MB6ER 9
2021-01-27 06:46:02MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-27 06:45:51MØJKT ALL MB6ER 8
2021-01-27 06:45:46MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:45:19MØJKT ALL MB6ER 23
2021-01-27 06:40:30MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:40:17MØJKT ALL MB6ER 8
2021-01-27 06:37:31MØJKT ALL MB6ER 42
2021-01-27 06:36:03MØJKT ALL MB6ER 24
2021-01-27 06:33:16MØJKT ALL MB6ER 38
2021-01-27 06:32:04MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-27 06:29:54MØJKT ALL MB6ER 6
2021-01-27 06:28:51MØJKT ALL MB6ER 59
2021-01-27 06:28:42MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-27 06:27:15MØJKT ALL MB6ER 22
2021-01-27 06:25:53MØJKT ALL MB6ER 18
2021-01-27 06:25:03MØJKT ALL MB6ER 45
2021-01-27 06:24:44MØJKT ALL MB6ER 15
2021-01-27 06:24:34MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-27 06:24:30MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 06:23:12MØJKT ALL MB6ER 16
2021-01-27 06:21:57MØJKT ALL MB6ER 20
2021-01-27 06:21:18MØJKT ALL MB6ER 18
2021-01-27 06:08:48KFØDCH ALL MB6ER 0
2021-01-27 05:04:45KFØDCH ALL MB6ER 1
2021-01-27 04:57:46KFØDCH ALL MB6ER 0
2021-01-27 04:52:53N4XUS ALL MB6ER 0
2021-01-27 04:19:22N4XUS ALL MB6ER 0
2021-01-27 04:10:04MB6ER ALL MB6ER 0
2021-01-27 04:04:51KFØDCH ALL MB6ER 2
2021-01-27 03:45:229Y4DG ALL MB6ER 3
2021-01-27 03:32:459Y4DG ALL MB6ER 1
2021-01-27 03:32:14MB6ER ALL MB6ER 2
2021-01-27 03:32:13MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-27 03:32:11MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-27 03:32:08MB6ER ALL MB6ER 2
2021-01-27 03:32:07MB6ER ALL MB6ER 0
2021-01-27 03:31:06MB6ER ALL MB6ER 2
2021-01-27 03:30:019Y4DG ALL MB6ER 3
2021-01-27 03:28:51MB6ER ALL MB6ER 2
2021-01-27 03:28:49MB6ER ALL MB6ER 2
2021-01-27 03:28:37MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-27 03:28:35MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-27 03:28:31MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-27 03:28:20MB6ER ALL MB6ER 0
2021-01-27 03:28:18MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-27 03:28:17MB6ER ALL MB6ER 0
2021-01-27 03:25:08GØMXUALL GØMXU 2
2021-01-27 03:24:54GØMXUALL GØMXU 0
2021-01-27 03:22:52MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-27 02:59:35KD9FJSALL KD9FJS 6
2021-01-27 02:55:40MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-27 02:53:37M7LES ALL MB6ER 5
2021-01-27 02:53:11JM8IXA ALL MB6ER 3
2021-01-27 02:52:03JM8IXA ALL MB6ER 1
2021-01-27 02:51:37JM8IXA ALL MB6ER 1
2021-01-27 02:51:15JM8IXA ALL MB6ER 2
2021-01-27 02:43:279Y4DG ALL MB6ER 3
2021-01-27 02:42:419Y4DG ALL MB6ER 2
2021-01-27 02:42:399Y4DG ALL MB6ER 1
2021-01-27 02:28:049Y4DG ALL MB6ER 2
2021-01-27 02:19:409Y4DG ALL MB6ER 2
2021-01-27 02:18:25KE5CDK ALL MB6ER 1
2021-01-27 02:17:099Y4DG ALL MB6ER 2
2021-01-27 02:08:059Y4DG ALL MB6ER 2
2021-01-27 02:04:009Y4DG ALL MB6ER 2
2021-01-27 01:51:03VK2WAZ ALL MB6ER 0
2021-01-27 01:30:20MØTAB ALL MB6ER 1
2021-01-27 01:28:42MØTAB ALL MB6ER 2
2021-01-27 01:27:50KFØDCH ALL MB6ER 0
2021-01-27 01:25:52KFØDCH ALL MB6ER 0
2021-01-27 00:16:49MØJBR ALL MB6ER 1
2021-01-27 00:16:04MØJBR ALL MB6ER 1
2021-01-27 00:16:03MØJBR ALL MB6ER 0
2021-01-27 00:15:20MØJBR ALL MB6ER 0
2021-01-27 00:15:18MØJBR ALL MB6ER 2
2021-01-27 00:10:51MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-27 00:10:44MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-27 00:07:30MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-27 00:06:16MØTAB ALL MB6ER 10
2021-01-27 00:03:48KO4AIU ALL MB6ER 3
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2021-01-27, 07:00:26 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room